Sorter

Mødedato

Findan El-anlæg A/S - Tiltalefrafald

Resumé

Tiltalen mod kølemontørvirksomheden Findan El-anlæg blev frafaldet efter reglerne om liency. I sagen havde Findan sammen med en konkurrent opdelt markedet. Findan Virksomheden henvendte sig i november 2017 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en ansøgning om straflempelse i forbindelse med en aftale om ulovlig markedsdeling med konkurrenten Sydkystens Automatik P/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der sammen med Konkurrencerådet udgør en uafhængig konkurrencemyndighed, anmeldte sagen til SØIK i januar 2018. Sydkystens Automatik fik i december 2020 en bøde for forholdet på 400.000.

Mødedato

KMDs strategi om at få kommuner til at indgå IT-kontrakter med KMD uden afholdelse af udbud

Resumé

En undersøgelse af KMD blev iværksat som følge af en kontrolundersøgelse foretaget hos KMD. Det fremgik af materialet fra undersøgelsen, at KMD havde tilskyndet fire kommuner til at indgå it-kontrakter uden udbud. De fire kommuner var Skive kommune, Rudersdal kommune, Vordingborg kommune og Tønder kommune. Konkurrencerådet fandt imidlertid ikke grundlag for, at KMD havde overtrådt konkurrencereglerne, da forpligtelsen til at sende it-kontrakter i udbud påhviler kommunerne. Sagen blev alene bedømt efter konkurrencelovens § 11, hvorfor det ikke blev vurderet, om adfærden eventuelt kunne have været i strid med konkurrencelovens § 6.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Betinget afgørelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af Kerteminde Kommunes priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderede, at Kerteminde Kommunes praksis for prisfastsættelse af priserne for praktisk hjælp og personlig pleje var i strid med frit valg-reglerne. Dette skyldtes, at kommunen ikke havde fastsat en særskilt pris for frit valg-ydelsen praktisk hjælp, samt at kommunen havde undladt at indregne anvendt elevtid i opgørelsen af brugertidsprocenten til brug for kommunens beregning af priser for frit valg-ydelser. Styrelsen vurderede, at såfremt kommunen udarbejdede nye beregning i overensstemmelse med reglerne for frit valg-ydelser samt indførte udgiften for anvendt elevtid i opgørelsen, ville der ikke være anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Mødedato

HMN Naturgas I/S - ikke-indgreb vedrørende standardaftale om servicering af naturgasfyr

Resumé

I sagen anmeldte HMN Naturgas I/S en standardaftale vedrørende servicering af naturgasfyr i HMN’s distributionsområde på Sjælland mhp. Bl.a. at opnå: en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, stk. 1, eller en fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1, samt en erklæring om, at selskabet ikke besad en dominerende stilling i henhold til konkurrencelovens § 11, stk. 2, eller alternativt en erklæring om ikke-indgreb i forhold til den adfærd, som aftalen skabte efter konkurrencelovens § 11, stk. 5. HMN’s standardaftale var en vertikal aftale, der skulle indgås mellem HMN og vvs-virksomheder. Konkurrencestyrelsen meddelte HMN en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9. Det var dog ikke ex-ante muligt at fastslå, hvorvidt HMN med standardaftalen ville opnå en dominerende stilling på én eller flere relevante markeder. Konkurrencestyrelsen kunne derfor ikke meddele HMN en erklæring efter konkurrencelovens § 11, stk. 2. Sagen var formentlig en opfølgning på fusionen mellem Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S fra 11/11-2009.

Mødedato

Samarbejdsaftale om udveksling af boligemner mellem Danbolig A/S, EDC-gruppen A/S, Home A/S og Nykredit Mægler A/S

Resumé

Konkurrecestyrelsen fandt ikke betænkeligheder ved en aftale mellem Danbolig A/S, EDC-gruppen, Home A/S og Nykredit Mælger A/S om, at vise hinandens boligannoncer fra via hinandens hjemmeside understøttet af søgesiden boligsiden.dk. Styrelsen lagde vægt på, at der ikke ville blive udvekslet oplysninger der ikke allerede var offentlige tilgengængelige og at aftalen var åben var alle der opfyldte de betingelser der var påkrævet ved lov.

Mødedato

Anmodning om ophævelse/ændring af tilsagn i Dendek/Ditas fusionen

Resumé

Sagen vedrørte anmodning om ophævelse/ændring af et tilsagn i Dendek/Ditas-fusionen. Efter anmodning fra Ditas a.m.b.a. blev den tidligere tilsagnsløsning, der blev indgået ved den tidligere fusion, ændret, således at andelshaverne kunne pålægges ikke at købe direkte med de leverandører, Ditas havde indgået aftale med. Tilsagn endeligt ophævet 24. september 2008.

Mødedato

Ikke-indgrebserklæring til clearingaftale mellem læskedriksfabrikanter

Resumé

Styrelsen har meddelt Bryggeriforeningen, at en aftale indgået i foreningens regi mellem læske-driksfabrikanterne Saltum-Houlbjerg (ejet af Carlsberg), Harboe, Vestfyen og Frem efter de forhold styrelsen har kendskab til ikke falder ind under forbudet i konkurrencelovens § 6. Der er derfor, jf. konkurrencelovens § 9, ikke grund til at udstede påbud efter konkurrencelovens § 6, stk. 4. Der er tale om en clearingsaftale, hvor læskedriksfabrikanterne forpligter sig til at dele og forny en pulje af 1⁄2 l og 11⁄2 l Ref-Pet standardflasker (genpåfyldelige plasticflasker). Aftalen er indgået i Bryggeri-foreningens regi, men omfatter to virksomheder, Harboe og Vestfyen, der ikke er medlemmer af foreningen. De markedsføringsmæssige og immaterielle rettigheder til flaskerne tilhører Bryggeri-foreningen. Styrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at deltagelse i aftalen er frivillig, og at den er åben for alle læskedriksfabrikanter, der er aktive på det danske marked, og som ønsker at anvende de nævnte flasketyper. Omkostningerne ved at deltage i ordningen inkl. pantforpligtelsen fordeles efter kriterier, som må anses for ikke-diskriminerende i forhold til selskabernes salg. Aftalen inde-holder ikke bestemmelser, hvor deltagerne forpligtes til at indkøbe flasker i fællesskab. Der er såle-des kun tale om en clearingordning for de flasker de hver for sig sætter i omløb. Det er i forbindelse med denne ordning sikret, at der ikke udveksles konkurrencefølsomme oplysninger mellem aftale-parterne. Endelig er aftalens betydning for markedsforholdene blevet stærkt formindsket, da Har-boe har valgt at udskifte 11⁄2 l flasken med 2 l engangsflasker. Vestfyen og Saltum-Houlbjerg agter at gøre det samme medio 2006.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Anmeldelse af aftale om attesthonorarer

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Personalestyrelsen en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for en aftale indgået med Lægeforeningen. Aftalen fastlægger honoraret for øre-, næse-, halslæger ud-færdigelse af attester i forbindelse med anmeldelse af høreskader til Arbejdsskadestyrelsen. Kon-kurrencestyrelsen fandt ikke grundlag for, at det aftalte honorar skulle have en afsmittede effekt på andre attesthonorarsatser. Ud fra en samlet vurdering fandt Konkurrencestyrelsen derfor, at aftalen kunne meddeles en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Aftale mellem Viasat A/S og TDC Kabel TV A/S

Resumé

Viasat A/S og TDC Kabel TV A/S anmeldte en distributionsaftale med anmodning om ikke- indgrebserklæring subsidiært en individuel fritagelse. Aftalen vedrørte i første række TDC Kabel TV’s ret til at distribuere TV3, 3+ og Viasat Sport til sine kunder, der primært var kabelnetkunder. Der var således tale om en vertikal aftale. Aftalen indeholdte bl.a. bestemmelser om pris- og rabatregulering i forhold til andre distributører. Konkurrencestyrelsen meddelte parterne, at bestemmelserne i aftalen om pris- og rabatregulering i forhold til andre distributører og aftalens bestemmelse om målrabat for Viasat Sport ikke udgjorde en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens § 6. Styrelsen meddelte ydermere en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Anmeldelse af aftale om salg af naturgas fra Lulita-feltet

Resumé

Parterne til Lulita Gassalgsaftalen anmeldte aftalen med henblik på at opnå en ikke- indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens § 9 og 11, stk. 5, respektive en individuel fritagelse i henhold til konkurrencelovens § 8. Aftalen vedrørte salg af naturgas fra Lulita-feltet, hvorfra sælgerne, DENERCO OIL A/S, DENERCO Petroleum A/S og DONG Efterforskning og Produktion A/S havde licens til indvinding af olie og naturgas. Styrelsen vurderede, at aftalen ikke indeholdte mærkbare konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor Konkurrencestyrelsen meddelte en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens § 9. Styrelsen fandt ydermere, at aftalen ikke var omfattet af konkurrencelovens § 11, stk. 1, hvorfor her blev meddelt en erklæring efter lovens § 11, stk. 5.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
ikke indgreb