Sorter

Mødedato

Findan El-anlæg A/S - Tiltalefrafald

Resumé

Tiltalen mod kølemontørvirksomheden Findan El-anlæg blev frafaldet efter reglerne om liency. I sagen havde Findan sammen med en konkurrent opdelt markedet. Findan Virksomheden henvendte sig i november 2017 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en ansøgning om straflempelse i forbindelse med en aftale om ulovlig markedsdeling med konkurrenten Sydkystens Automatik P/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der sammen med Konkurrencerådet udgør en uafhængig konkurrencemyndighed, anmeldte sagen til SØIK i januar 2018. Sydkystens Automatik fik i december 2020 en bøde for forholdet på 400.000.

Mødedato

Bjerregaard Sikkerhed A/S og Bacher Logistics A/S

Resumé

Virksomhederne Bjerregaard Sikkerhed og Bacher Logistics (tidligere Four Danes A/S), samt to ledende medarbejdere, var tiltalt for at have koordinere priser og andre vilkår i forbindelse med et udbud. Retten i Glostrup frifandt dog de tiltalte. Retten lagede til grund, at Bacher Logistics A/S og Bjerregaard Sikkerhed A/S, ikke normalt var konkurrenter, idet Bacher Logistisk primært beskæftigede sig med logistik og ikke havde kompetancer inden for leverance. Modsat havde Bjerregaard Sikkerhed specialiseret sig inden for leverance af fodtøj, idet virksomheden er grossistleverandørfrifundet virksomhederne. Endvidere fandt retten det sædvanligt og normalt, at virksomheder samarbejder om afgivelse af bud, således at fx Bjerregaard var underleverandør i forhold til Bacher, der baseret sit bud og andre vareoplysninger på materiale fra Bjerregaard. Det forhold at Bjerregaard også afgav bud med de samme priser, kunne nok indikere en aftale mellem Bacher og Bjerregaard om at koordinere bud, men retten fandt ikke at der var fremlagt materiale, der underbygge dette. Ej hellere var det godtgjort, at Bjerregaards handlemåde faktisk havde medført en begrænsning af konkurrencen. Det kan derfor ikke antages, at der herved har foreligget en samordning at bud i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Frikendt
Mødedato

SOS Dansk Autohjælp AS

Resumé

Sagn vedrørte håndhævelsen af en konkurrenceklausul ved fogedforbud, hvilket Sø & Handelsretten afviste da denne fandt klausulen uforeneligt med konkurrencelovens § 6. Den underliggende konflikt vedrørte en række tidligere samarbejdspartners (underleverandøre) adgang til at etablere en ny, konkurrerende, redningstjente. I henhold til den tidligere samarbejdsaftale var disse afskåret herfra i en 6 måneders periode efter opsigelsen og udtrædelse af samarbejdet, hvortil kom det generelle forbud mod at misbruge erhvervshemmeligheder, erhvervet som led i et samarbejde. Sagsøgte mente at knowhow, videns manual og adgang til et IT-system, leveret som led i samarbejdet, havde karakter af erhvervshemmeligheder, og at de tidligere samarbejdspartnere handlede illoyalt ved at åbne en konkurrerende virksomhed på basis heraf. Derudover mente sagsøger, at der forelå et franchiseforhold, hvorfor en post-termination clause var forenelig med konkurrencelovens § 6. Sø & Handelsretten var uenig heri. Både at knowhow og vidensmanualen havde karakter af beskyttet erhvervshemmelighed og at der forelå en franchiseforhold. Derimod fandt retten at der var tale om et underleverinsforhold og at håndhævelse af klausulen ikke blot ville afskære de tidligere samarbejdspartnere fra at åbne en konkurrerende aktivitet, men formentlig medføre deres konkurs og derved permanente eleminering. Sø & Handelsretten fandt derfor at et fogedforbud, alene på baggrund af konkurrenceklausulen, dels ville mangle et rimeligt formål og dels være konkurrencebegrænsende. På baggrund heraf fandt retten at konkurrenceklauuslen stred mod konkurrencelovens § 6, hvorfor denne afviste at nedlægge forgedforbud.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Frikendt
Mødedato

Skou Gruppen A/S - frikendt

Resumé

Skou Gruppen A/S er blevet frikendt for tilbudskoordinering. Sagen var en del af Det Store Byggekartel. Der var enighed mellem anklagemyndighed og forsvarerne om, at forældelsesfristen efter konkurrencelovens§ 23, stk. 6, udløb den 26. august 2013. Det var herefter afgørende om de tiltalte inden denne dato på behørig måde var blev gjort bekendt med sigtelsen, idet forældelsesfristen i givet fald var blevet afbrudt, jf. straffelovens§ 94, stk. 5. 3 uger før forældelsesfristens udløb blev tiltalte kontakte af en politiassistent telefonisk. Indholdet af samtalen var bestridt, idet tiltalte ikke mente at det var klargjort at man kunne påse at blive, eller allerede var, sigtet for at have overtrådt konkurrenceloven. Retten fandt derfor ikke at telefonsamtalen, eller efterfølgende forhold, havde afbrudt forældelsen hvorfor der skete frifindelse. Ikke anket af anklagemyndigheden.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Frikendt
Afgørelser
Mødedato

Telia Telecom A/S (dom)

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde iværksat en kontrolundersøgelse, som gik udover den på forhånd indhentede retskendelse. Endvidere havde de, ifølge sagsøger, lækket nyheden om kontrolundersøgelsen til pressen. Telia, som havde været genstand for kontrolundersøgelsen, forsøgte først at opnå erstatning efter det straffeprocesuelle regelsæt. Dette blev nægtet ved Østre Landsrets dom af 19 FEB 2004, da der ikke var tale om et straffeprocessuelt skridt. Herefter blev sagen forfulgt som et civiltretligt søgsmål direkte mod Konkurrencestyrelsen. Højesteret fandt dog ikke anledning til at kritisere den iværksatte kontrolundersøgelse, hverken efter konkurrencelovens § 18 eller grundlovens § 71. Ej heller fandtes det godtgjort, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde lækket fortrolige informationer til pressen.

Mødedato

Anmodning om ophævelse/ændring af tilsagn i Dendek/Ditas fusionen

Resumé

Sagen vedrørte anmodning om ophævelse/ændring af et tilsagn i Dendek/Ditas-fusionen. Efter anmodning fra Ditas a.m.b.a. blev den tidligere tilsagnsløsning, der blev indgået ved den tidligere fusion, ændret, således at andelshaverne kunne pålægges ikke at købe direkte med de leverandører, Ditas havde indgået aftale med. Tilsagn endeligt ophævet 24. september 2008.

Mødedato

Trioplast Nyborg A/S (kendelse fra Højesteret)

Resumé

EU-Kommissionen havde igangsat en kontrolundersøgelse hos virksomheden Trioplast Nyborg A/S, idet der var mistanke om dennes deltagelse i en ulovlig kartelaftale. Trioplast Nyborg A/S gjorde overfor byretten, der havde afsagt kendelse om at tillade kontrolundersøgelsen, gældende, at denne ikke havde udøvet et selvstændigt skøn over nødvendigheden og rimeligheden af undersøgelsen. Endvidere burde Trioplast A/S være indrømmet en sigtets retsstilling, herunder retten til ikke at udtale sig. Trioplast Nyborg A/S kærede derfor kendelsen til landsretten, der dog ikke fandt anledning til at kritisere byretten. Herefter blev sagen indbragt for Højesteret. Højesteret udtalte bl.a., at det i forbindelse med den kompetente nationale retsprøvelse i det væsentlige kræves, at retten forvisser sig om, at der foreligger tilstrækkeligt tungtvejende indicier til at begrunde en mistanke om, at den pågældende virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne. Endvidere fandt Højesteret jvf. flere EU-domme, at en virksomhed ikke kan undslå sig fra at give rent faktiske oplysninger, også selvom disse vil kunne anvendes som bevis for en overtrædelse. Derimod kan en virksomhed ikke tvinges til at afgive tilståelse om deltagelse i retsstridige handlinger. Højesteret fandt derfor ikke grundlag for at kritisere den afvejning, byretten havde foretaget mellem kommissionens beføjelser og retten til ikke at bidrage til selvinkriminering. Da der i øvrigt ikke var påberåbt konkrete omstændigheder, som kunne give anledning til at sætte spørgsmål ved byrettens kendelse, stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 18
Udfald
Frikendt
Mødedato

Ole Lynggaard ApS' samhandelsbetingelser

Resumé

Konkurrencerådet havde oprindeligt afvist en klage (30/8-00) over at Ole Lynggaard ApS’ nægtede at optage Skov Larsen som forhandler. Konkurrenceankenævnet havde hjemvist sagen ved kendelse af 14. maj 2001, idet eksistensen og praktiseringen af vilkårene for Ole Lynggaard ApS’ forhandlersystem ikke indgik i styrelsens afgørelse af sagen. Styrelsen vurderede nu at Ole Lynggaard ApS’ markedsandel på markedet var væsentligt under 10 pct., hvorfor aftalen faldt uden for forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Fritagelse jf. § 7
Mødedato

Aalborg-Nørresundby Kørelærerforening

Resumé

Kørelærerforeningen i Ålborg var tiltalte for at have overtrådt et tidligere påbud om at indstille udsendelsen af vejlende priser. De tiltalte blev frifundet under henvisning til, at adfærden ikke kunne anses som strafbart under den daværende konkurrencelovgivning. Også omtalt i Konkurrenceredgørelse 2003, p. 318.

Mødedato

Jyske Byggecentre-samarbejdet omfattet af bagatelgrænsen

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Jyske Byggecentre-samarbejdet, at kædens bestemmelser om en form for områdebeskyttelse var i strid med KL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 3, om opdeling af markeder eller forsyningskilder, idet bestemmelserne medførte at potentielle nye medlemmer kunne nægtes optagelse i samarbejder efter kriterier, der havde til formål at begrænse den interne konkurrence. Dog mente styrelsen at kædesamarbejdet var omfattet bagatelgræsen jf. KL § 7, stk. 1. Kædesamarbejdet udsendte endvidere en tilbudsavis. Det blev lagt til grund at priserne i tilbudsavisen ikke var mindstepriser aftalt, vedtaget eller på anden måde tilkendegivet af kædesamarbejdet, idet kædesamarbejdet i såfald ikke ville være undtaget fra KL § 6.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Fritagelse jf. § 7