Sorter

Mødedato

Findan El-anlæg A/S - Tiltalefrafald

Resumé

Tiltalen mod kølemontørvirksomheden Findan El-anlæg blev frafaldet efter reglerne om liency. I sagen havde Findan sammen med en konkurrent opdelt markedet. Findan Virksomheden henvendte sig i november 2017 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en ansøgning om straflempelse i forbindelse med en aftale om ulovlig markedsdeling med konkurrenten Sydkystens Automatik P/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der sammen med Konkurrencerådet udgør en uafhængig konkurrencemyndighed, anmeldte sagen til SØIK i januar 2018. Sydkystens Automatik fik i december 2020 en bøde for forholdet på 400.000.

Mødedato

DONG får ophævet tilsagn fra Elsam/Nesa-fusion

Resumé

På anmodning fra DONG Energy A/S valgte Konkurrencerådet at tilbagekalde den tilsagnsløsning, der havde dannet baggrund for fusionen af Elsam og Nesa i 2004. Konkurrencerådet vurderede, at markedet havde ændret karakter, sådan at tilsagnsløsningen ikke længere var relevant, da ophævelsen heraf ikke længere ville have konkurrencebegrænsende virkning.

Mødedato

Anmodning om ophævelse/ændring af tilsagn i Dendek/Ditas fusionen

Resumé

Sagen vedrørte anmodning om ophævelse/ændring af et tilsagn i Dendek/Ditas-fusionen. Efter anmodning fra Ditas a.m.b.a. blev den tidligere tilsagnsløsning, der blev indgået ved den tidligere fusion, ændret, således at andelshaverne kunne pålægges ikke at købe direkte med de leverandører, Ditas havde indgået aftale med. Tilsagn endeligt ophævet 24. september 2008.

Mødedato

Undervisningsministeriet opfylder rådets betingelser i TUR-sagen

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Undervisningsministeriet havde opfyldt betingelserne i rådets afgørelse i sagen om konkurrenceforvridende indirekte støtte til Transporterhvervets Uddannelsesråds forlag ved at gøre materiale tilgængeligt for alle inden for 3 måneder. Undersningsministeriet havde derfor fuldt rådets påbud.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
opfølgning
Mødedato

Arbejdsmarkedets Feriefond

Resumé

Beskæftigelsesministeren meddelte Konkurrencerådets som svar på tidligere henstilling, at Beskæftigelsesministeriet havde taget Konkurrencerådets afgørelse til efterretning, og at ministeriet på baggrund af Konkurrencerådets konklusioner og anbefalinger iværksatte en revidering af vedtægterne for Arbejdsmarkedets Feriefond.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
opfølgning
Mødedato

Danske Bank sælger aktier i Værdipapircentralen A/S

Resumé

Sagen vedrører Danske Banks salg af 11,22 pct. af sine aktier i Værdipapircentralen A/S til Nationalbanken. Danske Bank ejer herefter 15 pct. af aktierne i Værdipapircentralen. Aktiesalget er sket som led i Danske Banks opfyldelse af de tilsagn, som banken afgav over for Konkurrencerådet. Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark blev godkendt den 8. november 2000, hvor banken bl.a. afgav tilsagn om at nedbringe sin ejerandel i infrastrukturen på de finansielle markeder.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
opfølgning
Mødedato

Opfyldelsen af Arla Foods tilsagn

Resumé

Sagen vedrører henholdsvis fusionerne mellem MD Foods og Kløver Mælk i marts 1999 og mellem MD Foods og Arla e.k i april 2000, hvoraf MD Foods indgik aftaler med Konkurrencestyrelsen om tilsagn, der skulle opveje de konkurrencemæssigt skadelige virkninger af fusionen. Tilsagnene i aftalerne omfattede: 1) frasalg af mejerikapacitet, 2) ingen konkurrenceklausuler ved salg af mejeriejendom, 3) vedtægtsændringer, 4) adgang til MD Foods distributionsapparat, 5) engroskøb og -salg, 6) salg af standardprodukter til konkurrenter og 7) mindretalsbeskyttelse. Konkurrencestyrelsen vurderede, at Grøndal Mejeri og Allested Mejeri begge opfylder kravene til kapacitet, som det fremgår af aftalen mellem Arla Foods og Konkurrencestyrelsen. Uhrenholt er aktiv på mejerimarkedet og opfylder således kravet om at være en konkurrent – dog især i udlandet. Løgismose er en innovativ virksomhed, der allerede nu har markeret sig med en række nicheprodukter. Virksomheden har kontakt til store dele af dansk detailhandel, som de også fremover vil kunne bygge på. Løgismose må således ligeledes anses for en seriøs køber og konkurrent til Arla Foods - især inden for det voksende økologiske marked samt specialprodukter.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
opfølgning
Mødedato

Carlsberg og Orklas øl- og læskedrikdivision fusionerer

Resumé

Sagen vedrører fusionen af Carlsberg og Orklas øl-og læskedriksvision. Det nye selskab, Carlsberg Breweries A/S, ville efter fusionen eje 60% af aktierne og Orkla de resterende 40%. Det nye selskab kommer til at bestå af Carlsbergs bryggeri- og læskedriksaktiviteter (undtagen Coca-Cola Nordic Beverages) og Orklas bryggerier Pripps og Ringnes og Orklas ejerandel på 50% af Baltic Beverage Holding, der har en meget stærk position på det baltiske og russiske marked. Fusionen er ikke omfattet af de nye danske fusionsregler, da de først træder i kraft den 1. oktober 2000.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Ej omfattet