Sorter

Mødedato

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt brancheorganisationen Telekommunikationsindustrien (TI) en fritagelse efter konkurrencelovens § 8 for TIs brancheaftale om nummerportering samt hertil knyttet standardaftale

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Telekommunkationsindustrien, at en brancheaftale om nummerportering samt hertil knyttet standardaftale, blev tildelt en fritagelse fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i medfør af KL § 8, stk. 2. Denne fritagelse var en forlængelse af en fritagelse for en tidligere og lignende aftale. Styrelsen lagde vægt på, forholdene på daværende tidspunkt ikke adskilte sig fra de omstændigheder, som styrelsen lagde til grund ved sin vurdering af den tidligere brancheaftale.

Mødedato

Taksatorringens vedtægter III

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at brancheforeningen Taksatorringens vedtægte var omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6. Dog havde aftalen så klare fordele for forbrugerne og konkurrencen, at fritagelse jf. § 8, stk. 1 var berettiget. Konkurrencerådet lagde vægt på, at vedtægterne gav en række effektivitetsfordele, skabte et større udbud af forsikringsselskaber ved at sænke adgangsbarriaerne for markedet, medlemskab ikke medførte unødvendige begrænsninger for medlemmer samt at Taksatorringens samarbejde kun omfattede 1/4 af markedet, hvorfor konkurrencen ikke blev udelukket på markedet.

Mødedato

Samarbejdsaftaler mellem EDC Gruppen og de enkelte EDC mæglere, samt EDC Gruppen og Foreningen SAFE

Resumé

Konkurrencestyrelsen modtog den 1. november 2007 ansøgning om forlængelse af fritagelse efter konkurrencelovens § 8 af samarbejdsaftalen mellem EDC Gruppen og de enkelte EDC-mæglere (Aftale I) og samarbejdsaftalen mellem EDC Gruppen og Foreningen SAFE (Aftale II). Fritagelsen for Aftale I blev oprindeligt givet 10. marts 2000 og er herefter forlænget til den 26. maj 2004, hvor også Aftale II blev fritaget. Begge fritagelser udløb den 1. november 2007. På baggrund af oplysningerne i de foregående fritagelser, samt anmelders supplerende oplysninger i brev af 13. marts 2008, har styrelsen imødekommet en yderligere forlængelse af fritagelsen for begge aftaler. For både Aftale I og II gør det sig gældende, at der ikke ses at være sket væsentlige ændringer i markedsforhold eller markedsstruktur, som kan tilsige en anden konkurrenceretlig vurdering af aftalen end den, som blev lagt til grund ved fritagelsen i 2004. På denne baggrund og i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 4, har Styrelsen forlænget fritagelsen for begge aftaler. Forlængelsen er givet for en periode på 6 år og gælder fra den 1. november 2007 til den 31. oktober 2013.

Mødedato

Engrospriserne på nummerportering sættes ned

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at en brancheaftale om at eksklusivt brug af et enkelt firma, OCH, til nummerportering samt fastsættelse af prisen for nummerportering var i strid med konkurrencelovens § 6. Dog fandtes aftalen om ekslusiv brug af et enkelt firma velbegrundet i et effektivitetshensyn, hvorfor denne bestemmelse blev fritaget fra konkurrencelovens § 6, jf. § 8, stk. 2. Branchforeningen meddelte Konkurrencestyrelsen, at fastprisaftalen ville bortfalde med øjeblikkelig virkning. Rådet er opmærksom på, atOCH indtager en domminerende stilling på markedet, hvorfor dens prisfastsættelse vil kunne rammes af forbuddet imod misbrug af domminerende stilling. OCH satte derfor priserne på nummerportering ned med tilbagevirkende kraft, og ville orientere styrelsen om muligheden for yderligere prisnedsættelse.

Mødedato

Fritagelse af ny masteaftale med lavere priser (Mastesag VI)

Resumé

Konkurrencerådet vurderede, at den tidligere aftale indgået i brancheforeningen IT, ikke kunne på ny kunne fritages fra konkurrencelovens § 6, jf. § 8, stk. 1, på grund af den store overskudsgrad for udlejning af atennepositioner. IT og aftaleparterne forhandlede derfor en ny aftale, der reducerede overskuddet væsentligt, hvorefter konkurrencestyrelsen meddelte at denne aftale var fra fritaget, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1.

Mødedato

Forlænget fritagelse til Dansk ErhvervsOptiks rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Resumé

Konkurrencestyrelsen imødekom Dansk ErhvervsOptiks anmodning om forlængelse af den individuelle fritagelse, til at indgå rammeaftaler på medlemmernes vegne om levering af skærmterminalbriller, jf. konkurrencelovens § 8. Fritagelsen blev meddelt forlænget for en periode på 6 år.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 8
Mødedato

Udvidet bekæmpelse af plasmacytose i Nordjylland

Resumé

Efter anmeldelse af et planlagt aftalekompleks fra 4 nordjyske minkfordercentraler, meddelte Konkurrencestyrelse, at aftalen var i konkurrencebegrænsende, hvorfor der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring, jf. KL § 9,, men grundet aftalekomplekset saglige og objektive hensyn, opfyldte den kravene for fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Derudover mente styrelsen at parterne var kollektiv dominerende, men adfærden dog ikke udtryk for misbrug. Aftalekomplekset indeholdte et krav til fodercentralerne, om en forhøjelse af foderprisen, hvilket ville gå til en forsikring til minkarvelere ramt af plasmacytose. Endvidere indeholdte aftalen pligt til leveringsnægtelse overfor minkarvelere, som ikke ville lade deres farme undergå sanering. Konkurrencestyrelsen fandt dog, at der skulle oprettes en støttefond til minkarvelerne ved sanering. Opretholdt af Konkurrenceankenævn (12/4-06). Kendelse fra ankenævn om ikke opsættende virkning fra oktober 2005.

Mødedato

Forlænget fritagelse for Danske Fragtmænds aftaler

Resumé

Efter anmodning om forlængelse af den individuelle fritagelse af Danske Fragtmænds regler og aftalekonkstruktion, vuderede Konkurrencestyrelsen, at der ikke siden forlængelsen af den individuelle fritagelse i 2002 var sket sådanne ændringer i hverken aftalegrundlaget eller de øvrige forhold på markedet, at det kan begrunde en anden vurdering end i 2002. Betingelserne for individuel fritagelse i konkurrencelovens § 8, stk. 1, var derfor stadig opfyldt. Konkurrencestyrelsen har derfor forlænget fritagelsen i 4 år til den 29. april 2009.

Mødedato

Sammenlægningen af Jysk Linnedservice A/S og Holstebro Linnedservice A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at sammenlægningen af Jysk Linnedservice og Holstebro Linnedservice A/S, udgjorde en fussion underlagt KL § 12, idet kontrollen af virksomhederne ikke forskydes. Dog fandt Konkurrencestyrelsen, at sammenlægningen ville kunne have påvirkning på det aftalekompleks Holstebro Linnedservice A/S havde indgået med Frederiksborg amt. Aftalen var omfattet af KL § 6, men at der kunne meddeles en fritagelse i medfør af KL § 8, stk. 1. Styrelsen fandt at betingelserne forfritagelse efter KL § 8, stk. 1, var opfyldt.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 8
Mødedato

Forlængelse af fritagelse af aftaler mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter

Resumé

Konkurrencestyrelsen forlængede efter anmodning, fritagelsen af Århus Kommunes eneretsaftale med Århus Renholdingsselskab, som havde skiftet navn til Århus MiljøCenter, jf. KL § 8, stk. 1. Forlængelsen skete under hensynstagen til en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse. Desuden oplyste Århus Kommune, at aftalen ville sendes i udbud, således at sidste opgaveoverdragelse ville ske i august 2005.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 8