Sorter

Mødedato

Tilkøbsydelser på hjemmehjælpsområdet

Resumé

Efter anmodning om vurdering af en forespørgelse fra Århus Kommune, fandt Konkurrencestyrelsen, at eftersom det fulgte direkte af offentlig regulering, at kommunerne ikke kan tilbyde tilkøbsydelser, fandt Konkurrenceloven ikke anvendelse, jf. lovens § 2, stk. 2, på

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
KL § 2
Mødedato

Ikke muligt at gribe ind over for flybonusprogrammer i Danmark

Resumé

Økonomi- og Erhvervsministeren gjord det klart, at konkurrencelovens forbudsbestemmelser hverken kunne finde anvendelse på anvendelsen af SAS’ flybonusprogram på danske indenrigsruter eller på måden, bonusprogrammet er konstrueret på, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2. Bonus programmet rummede ellers en række loyalitetsskabende elementer.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
KL § 2
Mødedato

Konkurrenceforvridende støtte efter folkeoplysningsloven

Resumé

På vegne af en privat erhvervsdrivende blev Konkurrencestyrelsen opfordret til at genbehandle en tidligere klage fra 1994, hvori det gøres gældende, at private danseskoler udsættes for konkurrenceforvridning som følge af kommunale tilskud. Statsministeren udtalte i den forbindelse, at kommunerne havde adgang til at give støtte til fritidsaktiviteter, hvorfor støtten var lovlig, men at kommunerne i deres afgørelser skulle overveje de konkurrencemæssige konsekvenser. Styrelsen valgte derfor at udsende en vejledning til kommunerne om deres pligter i henhold til folkeoplysningsloven til at være opmærksom på de konkurrencemæssige konsekvenser af kommunal støtte til fritidsaktiviteter.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
KL § 2
Mødedato

Udelukkelse af mindre teatre fra teaterkatalog ikke omfattet af konkurrenceloven

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte ved afgørelse af 6. februar 2002 Foreningen Af Små Teatre, at styrelsen ikke kunne foretage en vurdering af foreningens klage over hvorvidt, at Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs beslutning om at udelukke foreningens medlemmer fra et teaterkatalog, er i strid med konkurrenceloven, jf. § 2, stk. 2. Kulturministeriet meddelte at udsendelsen er en direkte følge af DST’s forvaltning af tilskud modtaget i henhold til teaterloven, og dermed en direkte følge af offentlige regulering.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
KL § 2
Mødedato

Godkendelse af statens salg af statshavnene

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at overdragelsen af 10 statshavne til henholdsvis kommuner og aktieselskaber var lovligt henhold til offentlig regulering, da Folketingets finansudvalg havde godkendt de aktstykker, hvori overdragelsen fremgik. Der var derfor ikke tale om konkurrenceforvridende statsstøtte.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
KL § 2
Mødedato

Anmeldelse af koncession for Renholdningsselskabet af 1898

Resumé

R98 anmeldte den 30. juni 1998 selskabets koncession med de to kommuner (Københavns- og Frederiksbergs Kommune) og anmodede om en ikke-indgrebserklæring, subsidiært en fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8. Kommunerne afgav dog samtidig en erklæring i medfør af lovens § 2, stk. 4, om at aftalen var undtaget fra lovens forbudsbestemmelser, jf. § 2, stk. 2. Styrelsen har den 27. juni 2001 meddelt Københavns og Frederiksberg Kommuner samt R98, at styrelsen indstillet behandlingen af henvendelsen indtil den verserende sag var afklaret. Kommunerne havde tilkendegivet, at § 2, stk. 5 henvendelsen kunne øve indflydelse på retssagen, som vedrørte de to kommuners ordning for indsamling af renovation.

Mødedato

Klage over konkurrenceforvridende støtte til Skolen for Luftfartsuddannelser I

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en sag vedrørende mulig krydssubsidiering i forbindelse med direkte og indirekte støtte til Skolen for Luftfartsuddannelser. Styrelsen begrundede afvisningen med, at en del af støtten var lovlig i henhold til offentlig regulering, og da støtten var egnet til at påvirke samhandlen, var det Europakommissionen, som var enekompetent til at vurdere støtten. Det sidste forhold blev påklaget til Konkurrenceankenævnet, som hjemviste afgørelsen. Sagen blev herefter genoptaget og ny afgørelse truffet 26-11-2003.

Mødedato

Klage over ølmoderationsordningen

Resumé

Styrelsen afviste at behandle klage over ølmoderationsordningen. Moderationsordningen indebar, at mindre bryggerier med en produktion på under 200.000 hl pr. år kan modtage afgiftslettelse for øl fremstillet med et ethanolindhold på over 2,8 pct. vol. eller derover. Bryggerier etableret efter 1940 kunne derimod ikke modtage afgiftslettelsen. Ølmoderationsordningen var dog fastsat i henhold til en bekendtgørelse med hjemmel i lovgivning. Uanset konkurrenceforvridningen kunne konkurrencemyndigheden ikke gribe ind jvf. kl. § 2. Eneste instrument var at rette henvendelse til ministeriet jf. konkurrencelovens § 2, stk. 5, hvilket allerede var sket.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
KL § 2
Mødedato

Anmeldelse af vedtægterne for affaldsbehandlingsselskabet I/S RenoNord

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at de konkurrencebegrænsningerne som RenoNords medførte, var en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, og for at være den mindst indgribende måde hvorpå selskabet kan opfylde de opgaver det er pålagt af sine interessenter. RenoNord er et fælleskommunalt affaldsselskab med 7 nordjyske kommuner som interessenter. Blandt selskabets aktiviteter er affaldsmodtagelse, sortering, opgradering til genanvendelse, affaldsforbrænding og deponering. Selskabet indsamler ikke affald. Konkurrencestyrelsen vurderer at vedtægterne indeholder 3 konkurrencebegrænsninger: (1) Selskabets pligt og eneret til at modtage affald fra de 7 kommuner, (2) selskabets udligningsordning mellem kommunerne og (3) kommunernes vilkår for udtræden af selskabet. Konkurrencestyrelsen har ikke taget stilling til, hvorvidt vedtægterne for RenoNord er i strid med konkurrencelovens forbudsbestemmelser, herunder lovens § 6, stk. 1, idet selskabet anser de omhandlede konkurrencebegrænsninger for at være omfattet af lovens § 2, stk. 2, jf. lovens § 2, stk. 4.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
KL § 2
Mødedato

Formidling af døvetolkning i Nordjyllands Amt

Resumé

Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en freelance tolk, som har klaget over et afslag Arbejdsformidlingen i Ålborg har givet på honorering af en konkret tolkning. Afslaget er givet med den begrundelse, at den pågældende tolk ikke var rekvireret via en organisation for døve eller hørehæmmede. Efter lov om handicappede i erhverv og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse er det udgangspunktet, at når en døv eller hørehæmmet har brug for en tolk i forbindelse med udøvelse af et erhverv, skal tolken ansættes i den virksomhed, hvor den døve eller hørehæmmede er ansat. Såfremt tolken ikke ansættes i virksomheden er det i bekendtgørelsen angivet, at tolken efter aftale med arbejdsgiveren kan rekvireres via en organisation for døve. Da Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyste, at afslaget på honorering i den konkrete sag er en direkte og nødvendig følge af den måde loven skal fortolkes på, har Konkurrencestyrelsen meddelt klager, at styrelsen ikke foretager sig yderligere i sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
KL § 2