Sorter

Mødedato

HK Privat

Resumé

KFST havde igangsat en undersøgelse af brugen af jobklausuler og brancheforeningers anbefaling heraf. En fagforening ønskede aktindsigt heri og havde fremsat anmodning herom, hvilket styrelsen ikke ville imødekomme. Dokumenterne var interne, og fagforeningen var ikke part i sagen. HK Privat påklagede dette til ankenævnet, hvorefter Styrelsen valgte at revurdere sin afgørelse, således at der, jf. reglerne om egenacces, kunne indrømmes aktindsigt i enkelte passager af strateginotatet, svarende til ca. ½-1 side ud af 17 sider. Ankenævnet stadfæstede dette ved kendelse af 8. februar 2013.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Indrømmet
Mødedato

Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne

Resumé

Københavns Lufthavne A/S varslede i september 1998 en række forhøjelser af lufthavnsafgifterne, hvilket fik en række flyselskaber til at klage til KFST. Da kompetencen til at godkende takstforhøjelserne lå hos ministeriet afgav KFST en udtalelse om rimeligheden takstforhøjelserne. Styrelsen fandt konkret forhøjelserne rimelige, men anbefalet ændre luftfartslovens § 71 således, at både principperne for fastsættelse af takster for lufthavnsselskabers anvendelse af danske lufthavne og myndighedsopgaverne herom overgik til regulering efter den almindelige konkurrenceregulering. Ved brev af 20. januar 1999 afviste Trafikministeriet styrelsens synspunkter.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Henvendelse