Sorter

Mødedato

E-takeaway vs. Konkurrence & Forbrugerstyrelsen (JustEat I)

Resumé

E-takeaway mente at være ofre for "misbrugsadærd" iværksat af konkurrencen Just Eat i perioden 2005 - 2008 samt implicit heri at Just-Eat indtog en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler. Selve misbruget er kun delvis konkretiseret i dommen, men synes at have vedrørt Just-Eat brug af langvarige (over 12 måneder) samarbejdsaftaler med eksklusiveelementer, men der synes at herske en del uenighed mellem E-takeaway og KFST om kundernes mulighed for at opsige aftalerne. KFST havde dog afvist at åbne en sag bl.a. da det var uklart hvordan markeret skulle afgrænses. Derudover var E-takeaway ikke tillagt partsstatus samt ikke "partshørt" om indholdet af et møde mellem KFST og Just-Eat. E-takeaway anlagde herefter sag mod KFST med påstand om at denne var forpligtet til at åbne en sag samt tillægge E-takeaway partsstatus. Retten frikendte Konkurrence & Forbrugerstyrelsen for begge påstande og stadfæster derved både KFST generelle skønsmargin i forhold til hvilke sager man åbner samt det snævre partsbegreb på Konkurrenceområdet. Se også Sø & Handelsrettens dom af 5 MAR 2015 - e-takeaway vs. just eat, der vedrørte samme underliggende konflikt blot rettet direkte mod Just-Eat.

Mødedato

Danske Banks samarbejdsaftale med home II

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt at en aftale mellem Danske Bank A/S og home a/s, faldt udenfor konkurrencelovens kapitel 2 da begge tilhørte samme koncern. Samarbejdsaftale omfattet gensidig henvisning af kunder ved køb og salg af fast ejendom på privatkundeområdet, herunder anbefalinger vedrørende finansiering af købesum og udstedelse af sælgerpantebreve. Se også Rådsmødet den 26. september 2001.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl § 5
Mødedato

Scan-Hide A.m.b.a.'s vedtægter er ikke omfattet af konkurrence-lovens kapitel 2

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Scan-Hide A.m.b.a., at selskabets vedtægter ikke er omfattet af konkurrencelovens kapitel 2, dvs. §§ 6-10. Scan-Hide’s aktiviteter består i at indtransportere, tilskæ-re, salte, sortere, aftage, forælde og videresælge andelshavernes leverancer af huder fra køer, tyre, kvier og kalve. Udmeldelse af selskabet kan for andelshaverne ske til et årsregnskabs udløb med mindst 1 års forudgående skriftligt varsel, i praksis et maksimalt udmeldelsesvarsel på 24 måneder. Det relevante marked er indkøb, sortering og forædling af ferske og saltede huder inden for EU og eventuelt også Østeuropa. Scan-Hide har en markedsandel på ikke over 2 pct. på dette marked. Scan-Hide’s vedtægter opfylder forudsætninger for at anses som en aftale inden for samme virk-somhed eller koncern, jf. konkurrencelovens § 5, samt bekendtgørelse nr. 1029 af 17. december 1997, § 2, nr. 3. Af bekendtgørelsen fremgår, at hvis en andelsvirksomhed påfylder visse betingel-ser, herunder at selskabet ikke har en dominerende stilling, er vedtægterne at betragte som en aftale inden for samme virksomhed eller koncern, såfremt det maksimale udmeldelsesvarsel ikke overstiger 24 måneder. Idet vedtægterne er omfattet af konkurrencelovens § 5, er de undtaget lovens kapitel 5, dvs. §§ 6-10.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl § 5
Afgørelser
Mødedato

Danske Banks samarbejdsaftale med home I

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt at en indgået aftale mellem Danske Bank A/S og home a/s, begge en del af Danske Bank-koncernen, om henvisning af erhvervskunder til homes erhvervsfranchisetagere var en koncernintern aftale, omfattet af kl. § 5. Som følge heraf faldt den udenfor konkurrencelovens kapitel 2 om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Såfremt aftalen har virkning over for de selvstændige franchisetagere, reguleres disses rettigheder og pligter ikke af den anmeldte aftale, men derimod af franchiseaftalen mellem home a/s og den enkelte franchisetager. Se også Rådsmødet den 29. maj 2002

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl § 5
Mødedato

Danægs vedtægter er ikke omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser

Resumé

Styrelsen har meddelt Danæg, at såfremt det fremlafgte ændringsforslag vedtages, falder vedtægterne ind under bestemmelserne i bekendtgørelse 1029, og er dermed i henhold til konkurrencelovens § 5 undtaget fra konkurrencelovens kap. 2. Dette er grundet, at selskabets vedtægter alene er indgået mellem medlemmerne og selve andelsvirksomheden, de vedrører medlemmernes udtrædelsesvilkår, hæftelse mv., og de har ikke mærkbar virkning for andre. Danæg indtager således en dominerende stilling på det relevante marked, men efter afkortelse af udmeldelsesfristen falder bestemmelserne ind under bekendtgørelsens regler.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
kl § 5
Mødedato

Carlsberg og Orklas øl- og læskedrikdivision fusionerer

Resumé

Sagen vedrører fusionen af Carlsberg og Orklas øl-og læskedriksvision. Det nye selskab, Carlsberg Breweries A/S, ville efter fusionen eje 60% af aktierne og Orkla de resterende 40%. Det nye selskab kommer til at bestå af Carlsbergs bryggeri- og læskedriksaktiviteter (undtagen Coca-Cola Nordic Beverages) og Orklas bryggerier Pripps og Ringnes og Orklas ejerandel på 50% af Baltic Beverage Holding, der har en meget stærk position på det baltiske og russiske marked. Fusionen er ikke omfattet af de nye danske fusionsregler, da de først træder i kraft den 1. oktober 2000.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Ej omfattet