Sorter

Mødedato

Nordiske Medier A/S

Resumé

Nordiske Medier A/S har påklaget Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens afslag af 17. januar 2019 på aktindsigt i en klage fra en uafhængig reparatør over en motorkøretøjsproducent. Styrelsen havde afvist anmodningen om aktindsigt med henvisning til, at Nordiske Medier ikke er part i sagen, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1, at offentlighedsloven ikke finder anvendelse i sager efter konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens § 13, stk. 1, og at der heller ikke var grundlag for at give aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed. Ankenævnet stadfæstet dette ved kendelse af 20/2-2019.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Selskabet A

Resumé

I sagen havde et selskab (anonymseret til ”Selskabet A”) anmodet om aktindsigt i en række dokumenter indhentet under kontrolundersøgelser hos andre deltagere i en (mulig) overtrædelse af konkurrencelovens § 6. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens havde afvist dette, herunder både efter reglerne om aktindsigt, egenacces og meroffentlighed. Konkurrenceankenævnet stadfæstet dette. Det er uklart hvilken underliggene sag klagen vedrørte.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

TOR mod HydroTex

Resumé

I en sag mellem TOR og HydroTex gjorde den første gældende, at det var retstridigt når den sidste i sin markedsføring henvist til tekniske standarder for tagpap, der var udarbejdet af den første. Som forsvar henviste HydroTex dog til at Konkurrencerådet (afgørelse af 31. maj 2017) havde fordømt TOR' arbejde med tekniske standarder, som uforeneligt med konkurrencelovens § 6. Rådet havde endvidere påbudt adfærden indstillet. Sø & Handelsretten afviste sagen, idet de nedlagte påstand i al væsentlighed støttedes på TOR-anvisninger, som konkurrencerådet havde fordømt som ulovlige. Derudover havde TOR opløst sig selv, hvorfor sagen ikke kunne realitetsbehandles.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
afvist
Mødedato

Porc-Ex Breeding A/S

Resumé

Som en udløbet af DanAvl sagen var der anlagt en civilretssag, der bl.a. vedrørte opsigelsen af Porc-Ex Breeding som forhandler. I forbindelse med denne sag ønskede Porc-Ex Breeding udleveret en række dokumenter fra SEGES. I overensstemmelse med lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten § 4 og retsplejelovens §§ 298 og 300 nedlagde Proc-Ex Breeding påstand herom. Sø og Handelsretten imødekom ikke dette. Hovedsagen er endnu ikke afgjort (JAN 20).

Myndighed
Dom
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Afgørelser
Mødedato

Breeders of Denmark A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

Resumé

KFST havde afviste at indrømmer klager, i en konkurrencesag, aktindsigt med henvisning til denne ikke var part i sagen. Dette blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet den 9 DEC 2015, hvilket bekræfter at der gælder et snævert partsbegreb på konkurrenceområdet. Den underliggende sag er kun sparsommeligt beskrevet men omfatter en klage indleveret af Breeders of Denmark A/S over Videncenter for Svineproduktions administration af afgifter i DanAvl-systemet. Aktørerne i systemet, herunder Breeders of Denmark, betaler en række afgifter, herunder en genafgift, der begregnes på baggrund af salgstal. I følge Breeders of Denmark skete der dog en diskrimination af udenlandske svineproducenter ved at en del af de indkomne afgifter blev udbetalt til danske svineproducenter. I forlængelse af klagen afholdt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen møde med Breeders of Denmark den 25. marts 2015, hvor selskabet uddybede sin klage og KFST tilkendegav at de ville kigge nærmere på sagen. Uafhængigt af klagen henvendte Videncenter for Svindeproduktion sig til KFST omkring en planlagt omstrukturering af systemet, hvilket tillige skulle være kommunikeret til Breders of Denmark. Denne ønskede dog indsigt i KFST korrespondance med Videncenter for Svineproduktion hvilket KFST afviste den 11. august 2015. Styrelsen havde fundet, at virksomheden ikke havde en sådan væsentlig individuel interesse i sagen og dens udfald, at virksomheden kunne anses for at være part i sagen, jf. forvaltningslovens § 9. Konkurrenceankenævnet stadfæstet dette 9 DEC 2015.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Journalist Anette Dybbro Klokkerholm, DR Danmark (aktindsigt)

Resumé

En journalist fra DR havde søgt aktindsigt i alle sager, hvor AMGROS (regionernes lægemiddelorganisation) eller CD Pharma var involveret (klager, indklagede eller anmelder) hos KFST siden 1. januar 2013, herunder dokumenter, mails, korrespondance, notater mv. Derudover havde hun ønsket aktindsigt i alle sager, hvor der er blevet anmeldt eller klaget over prisforhøjelser af lægemidler siden 1. januar 2013. KFST havde afviste denne med henvisning til, at aktindsigtssøgende ikke er part efter forvaltningsloven. Konkurrenceankenævnet stadfæstet dette 10 NOV 2015. Kendelsen synes ikke at vedrører nogen underliggende konkret konkurrencesag, men alene et journalistisk ønske om generel aktindsigt i et sagsområde.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

E-takeaway vs. Konkurrence & Forbrugerstyrelsen (JustEat I)

Resumé

E-takeaway mente at være ofre for "misbrugsadærd" iværksat af konkurrencen Just Eat i perioden 2005 - 2008 samt implicit heri at Just-Eat indtog en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler. Selve misbruget er kun delvis konkretiseret i dommen, men synes at have vedrørt Just-Eat brug af langvarige (over 12 måneder) samarbejdsaftaler med eksklusiveelementer, men der synes at herske en del uenighed mellem E-takeaway og KFST om kundernes mulighed for at opsige aftalerne. KFST havde dog afvist at åbne en sag bl.a. da det var uklart hvordan markeret skulle afgrænses. Derudover var E-takeaway ikke tillagt partsstatus samt ikke "partshørt" om indholdet af et møde mellem KFST og Just-Eat. E-takeaway anlagde herefter sag mod KFST med påstand om at denne var forpligtet til at åbne en sag samt tillægge E-takeaway partsstatus. Retten frikendte Konkurrence & Forbrugerstyrelsen for begge påstande og stadfæster derved både KFST generelle skønsmargin i forhold til hvilke sager man åbner samt det snævre partsbegreb på Konkurrenceområdet. Se også Sø & Handelsrettens dom af 5 MAR 2015 - e-takeaway vs. just eat, der vedrørte samme underliggende konflikt blot rettet direkte mod Just-Eat.

Mødedato

Lemvig Kommunes beregning af priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Resumé

Ved undersøgelsen af afregningsprisen for praktisk hjælp og personlig pleje i Lemvig Kommune fandt styrelsen, at kommune ikke havde beregnet prisen i overensstemmelse med vejledningen herfor, idet beregningerne kun havde taget udgangspunkt i 2 ud af 3 hjemmehjælpsgrupper i distriktet. Dog fandt styrelsen, at der ikke var belæg for at skønne eller fastslå, at prisen ville være lavere såfremt beregningsreglerne i vejledningen blev overholdt, hvorfor styrelsen ikke kunne skride ind. Konkurrencestyrelsen valgte i stedet, at anmode Statsforvaltningen Midtjylland om at avende sine beføjelse overfor Lemvig Kommune og sikre, at kommunens beregningsgrundlag var i overensstemmelse med servicelovens vejledning, at kommunes priser for praktisk og personlig hjælp blev beregnet på grundlag af den kommunale leverandørvirksomheds samlede omkostninger for levering af hver ydelseskategori i hele kommunen og at kommune efterbetaler de private leverandører, hvis prisen for kommunens levering af fritvalgsydelser på ældreområdet som følge af manglende overholdelse af Velfærdsministeriets beregningsregler har været for lav.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
afvist
Mødedato

Copenhagen Malmö Port AB mod Konkurrencestyrelsen (aktindsigt)

Resumé

Selskabet O.K. Shore Handling Aps, der drev krydstogt relateret tjenester i Københavns Havn, havde anmodet om at leje nogle bygninger ejet af Copenhagen Malmö Port AB’s. Dette havde dog nægtet dette, og som led i sagens behandling hos styrelsen, anmodet O.K. Shore Handling Aps om aktindsigt i nogle dokumementer. Styrelsen mente at selskabet kunne tillægges partsstatus, hvilket CMP indbragte for konkurrenceankenævnet. Dette tiltrådte at O.K. Shore Handling Aps ikke havde partsstatus. Uafhængigt heraf synes KFST at have opgivet den underliggende sag.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

MetroExpress vs. Berlingske (kendelse fra Østre Landsret)

Resumé

Konkurrencerådet havde fastslået (29/5-02), at Berlingske Tidende havde overtrådt Konkurrencelovens §11. Berlingske Tidende valgte herefter ikke at indbringe sagen for Konkurrenceankenævnet og til brug for en efterfølgende erstatningssag skulle det nu fastslås, om dette afskar Berlingske fra at anfægte Konkurrencerådet afgørelse. Landsretten fastslog, at Konkurrencerådets afgørelse skulle anses som endelig og derfor ikke kunne anfægtes under en opfølgende erstatningssag. Det er uklart hvad der skete med den underliggende erstatningssag, der formentlig er blevet forligt.