Sorter

Mødedato

Orifarm Generics Holding A/S' overtagelse af Takeda Pharmaceuticals International AG

Resumé

Orifarm Generics Holding har fået Konkurrencerådets godkendelse til at overtage rettighederne til en række lægemidler, kosttilskud og naturmedicinpræparater samt to fabrikker fra Takeda Pharmaceuticals International. I forbindelse med godkendelsen har Orifarm blandt andet forpligtet sig til at frasælge en række produkter og rettigheder.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Tilsagn
Mødedato

OK’s overtagelse af Ørsted Varmeservice og naturgaskunder i Ørsted Privatsalg El & Gas

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt OK's køb af Ørsted Varmeservice samt 107.000 naturgaskundeaftaler. Samtidig har rådet godkendt, at salget af gaskundeaftalerne opfylder det tilsagn, som SEAS-NVE afgav som led i Konkurrencerådets nylige godkendelse af SEAS-NVE's køb af dele af Ørsted

Mødedato

Minimumspriser på Hilfrs platform

Resumé

Sagen vedrørte rengøringsplatformen Hilfr, der formidlet praktisk hjælp til rengøring. Der var en vis fleksibilitet i prissætningen, men Hilfr havde lagt en bund under prisen. Da rengøringsydelserne blev leveret af selvstændige erhvervsdrivende var dette i strid med konkurrencelovens § 6. I forbindelse med sagen skulle den nærmere rækkevidde af lønmodtagerbegrebet fastlægges, hvilket måtte ske konkret og på baggrund af en helhedsvurdering. Derudover optrådte der reelt to typer af samarbejdspartnere, hvor den ene gruppe (Super Hilfe) mere lignet lønsmodtagere fx da de modtog egentlig skriftlige anvisninger på arbejdet. Da sagen blev lukket med tilsagn blev der ikke formelt truffet afgørelse om fx lønmodtagerstatus eller fraværet heraf. Rådet holdning synes dog at være klar. Sagen blev lukket ved tilsagn om at Hilfr fremover ville undlade at koordinere priser eller ansætte rengøringansistenterne.

Mødedato

Minimumspriser på Happy Helpers platform

Resumé

Sagen vedrørte rengøringsplatformen Happy Helper, der formidlet praktisk hjælp til rengøring. Der var en vis fleksibilitet i prissætningen, men Happy Helper havde lagt en bund under prisen. Da rengøringsydelserne blev leveret af selvstændige erhvervsdrivende var dette i strid med konkurrencelovens § 6. I forbindelse med sagen skulle den nærmere rækkevidde af lønmodtagerbegrebet fastlægges, hvilket måtte ske konkret og på baggrund af en helhedsvurdering. Da sagen blev lukket med tilsagn blev der ikke formelt truffet afgørelse om fx lønmodtagerstatus eller fraværet heraf. Rådet holdning synes dog at være klar. Sagen blev lukket ved tilsagn om at Hilfr fremover ville undlade at koordinere priser eller ansætte rengøringansistenterne.

Mødedato

Mastercard køb af Nets A/S' konto-til-konto infrastruktur samt digitale regningsbetalinger

Resumé

Den 12. september 2019 modtog KFST et udkast til en anmeldelse af astercard/Europay U.K. Limited overtager Nets’ konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester samt digitale regningsbetalinger Siden har styrelsen været i løbende dialog med parterne og gennemført en række indledende undersøgelser, der blandt andet viste, at fusionen kunne påvirke markeder både i Danmark og i andre EU-lande samt samhandlen mellem landene. Den 21. februar 2020 modtog KFST en fuldstændig anmeldelse, og indledte herefter en vurdering af hvorvidt fusionen skulle henvises til EU-kommissionen. Det skete den 3. april 2020. EU-Kommissionen godkendt fusionen 17 AUG mod tilsagn.

Mødedato

SEAS-NVE’s køb af Ørsted-selskaber

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt, at SEAS-NVE overtager dele af Ørsteds forretning. [RESUME]. Godkendelsen skete på betingelse af, at SEAS-NVE frasolgte 107.000 naturgaskunder. SEAS-NVE præsenteret OK som mulig køber af gaskunderne og KFST analyser fandt at fusionen i lyset heraf kunne godkendes.

Mødedato

Eniig a.m.b.a og SE a.m.b.a

Resumé

Transaktion indebærer, at Eniig- og SE-koncernerne fusionerer, og omdøbes til Norlys a.m.b.a. SE a.m.b.a. er et sydjysk andelsselskab, der leverer blandt andet tv til danske forbrugere — enten direkte eller gennem antenneforeninger – via selskaberne Stofa A/S og Boxer TV A/S. Eniig a.m.b.a. er et midt- og nordjysk andelsselskab, som blandt andet driver infrastrukturvirksomhed inden for bredbånd og digital kommunikation gennem selskabet Eniig Fiber A/S, som også ejer 27,89 pct. af aktierne i Waoo A/S. Waoo leverer bredbånd eller tv til forbrugere. Eniig Fiber ejer desuden selskabet OpenNet A/S. Som led i fusionskontrollen blev der identificeret ni markeder, som fusionen får betydning for. KFST fandt at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på ét af de ni markeder, nemlig markedet for engrossalg af bredbåndsforbindelser via højhastighedsinfrastruktur (fibernet og kabel-tv-net). Det ville i praksis betyde, at konkurrencen om at levere tjenester på fibernettet, især tv og bredbånd, ville blive væsentligt begrænset. Desuden fandt styrelsen at fusionen indebar risiko for tarifstigning på markedet for distribution af el. Aktiviteten med distribution af el er dog reguleret ved lov og uden for Konkurrencerådets kompetenceområde. Konkurrencerådet godkendte fusionen mod tilsagn om: a) Eniigs fibernet åbnes for konkurrence fra mindst tre andre udbydere, så Eniigs fibernetkunder i Midt- og Nordjylland fremover kan vælge mellem flere tv- og bredbåndsudbydere. b) der kommer vandtætte skotter mellem selskabet OpenNet, som Eniig ejer, og Norlys. OpenNet er en digital platform, hvor fiberselskaber kan udleje adgang til deres fibernet til leverandører af for eksempel bredbånd og tv samt c) en række yderligere, men indtil videre fortrolige, tiltag.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Medierettigheder til dansk ligafodbold III

Resumé

Konkurrencerådet har afgjort, at Divisionsforeningen tidligst kan udbyde medierettighederne l dansk ligafodbold seks måneder efter, at Divisionsforeningen har underrettet mulige budgivere herom. Afgørelsen sikrer muligheden for konkurrence om medierettighederne, fordi den giver både de nuværende rettighedshavere og mulige nye budgivere tid til at forberede deres bud. Tilsagnene afgav Divisionsforeningen tilbage i 2007 og igen i 2014 i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af, at Superligaklubberne kunne gå sammen om at sælge rettighederne til deres kampe i regi af foreningen. Tilsagnene fjernede de konkurrencemæssige betænkeligheder ved, at konkurrerende klubber gik sammen om fælles salg af eksklusive regheder.

Mødedato

Tryg Forsikring A/S' erhvervelse af enekontrol over Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt Tryg Forsikring A/S' køb af Forsikrings-Aktieselskabet Alka, efter Tryg har afgivet tilsagn. Tilsagnene betyder blandt andet, at kravene om eksklusivitet i en række aftaler med fagforeninger skal ophæves, og at Tryg skal fjerne opsigelsesgebyrer for private skadesforsikringer. Konkurrencerådet har betænkeligheder ved fusionen, fordi omfattende markedsundersøgelser har vist, at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen om private skadesforsikringer betydeligt. Rådet vurderer, at Alka – med sin aggressive prisstrategi og sine innovave tiltag – har spillet en betydelig rolle for konkurrencen på markedet, og det ville føre til et lavere konkurrencepres og risiko for højere priser, når Alka blev en del af Tryg. Konkurrencerådet vurderer, at Trygs tilsagn imødekommer de konkurrencemæssige betænkeligheder, og rådet har derfor godkendt fusionen med tilsagn. Tilsagnene vedrører henholdsvis ophævelse af eksklusivitet i visse kundeaftaler, ophævelse af gebyrer ved opsigelse og økonomisk støtte til Forsikringsguiden. Under sagen havde Tryg Forsikring A/S har anmodet om aktindsigt, samt da dette ikke blev indrømmet fuldt ud, påklaget dette til ankenævnet. Ankenævnet afviste klagen ved kendelse af 27/6-2019.

Mødedato

GlobalConnect A/S' erhvervelse af enekontrol over Nianet A/S

Resumé

Fusionen indebærer, at GlobalConnect erhverver enekontrol over Nianet, inklusive dets to helejede datterselskaber Fuzion A/S og Zen Systems A/S. GlobalConnect er et dansk selskab, konrtoleret af kapitalfonde med tilknytning til EQT. GlobalConnects primært aktivit indenfor engros- og detailsalg af bredbåndsforbindelser, via eget og lejet infrastruktur. Hovedsagelig fiberinfrastruktur. Derudover er GlobalConnect aktiv inden for salg af housing-tjenester til virksomheder, som ønsker at få (dele af) deres IT-udstyr opbevaret i eksterne datacentre. Endeligt er GlobalConnect aktivit inden for salg af hosting-, cloud- og andre IT-løsninger. GlobalConnect sælger næsten udelukkende sine ydelser til større erhvervsdrivende. Nianet er et dansk selskab, der også sælger bredbåndsforbindelser til erhvervsdrivende på egen og lejet infrastruktur. Hovedsagelig via fiberinfrastruktur. Nianets aktiviteter inden for engrossalg af bredbåndsforbindelser er dog relativt begrænsede. Nianet er derudover også aktiv inden for salg af housing-tjenester, samt inden for salg af hosting-, cloud- og andre IT-løsninger. Ligesom GlobalConnect henvender Nianet sig primært til større erhvervsdrivende. Parterne var derfor aktive indenfor i) engrossalg af bredbåndsforbindelser, både leased lines og internet access ii) detailsalg af bredbåndsforbindelseriii) salg af housing-tjenester samt iv) salg af hosting-, cloud- og andre IT-løsninger. Det var dog styrelsens vurdering, at salg af hosting-, cloud- og IT-løsninger ikke berøres af fusionen. Fusionen indebar en forøgelse af GlobalConnects markedsandele på alle de berørte markeder, og både markedsandele og HHI indikerede bekymringer. GlobalConnects største konkurrent var TDC, men da markedet ikke være præget af gensigtighed var der ikke risik for koordineret virkninger. Derimod kunne der være risiko for ensidige virkninger på markedet for salg af housing-tjenester i Århus-området da GlobalConnect her ville opnår markedsandele på 60-80% og HHI overstige 4000 og delta overstige 2000. Risikoen kunne dog adresseres via frasalg af Nianets 2 datacentre i Årshusormådet (markedsandele 40-50%) således at GlobalConnect her alene ville beholde sine eksisterende 2 datacentre (markedandele 20-30%). Fusionen blev herefter godkendt jf. konkurrencelovens § 12e, stk 1, jf. 12c, stk. 1, jf. stk 3, 1.pkt.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Tilsagn