Sorter

Mødedato

Tolk mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen III

Resumé

KFST havde kontaktet en tolk og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolken anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men der formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Mødedato

Tolk mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen II

Resumé

KFST havde kontaktet en tolk og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolken anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men der formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Mødedato

Tolkesamfundet mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

KFST havde kontaktet tolkesamfunet og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolkesamfundet anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men der formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Afgørelser
Mødedato

Orifarm Generics Holding A/S' overtagelse af Takeda Pharmaceuticals International AG

Resumé

Orifarm Generics Holding har fået Konkurrencerådets godkendelse til at overtage rettighederne til en række lægemidler, kosttilskud og naturmedicinpræparater samt to fabrikker fra Takeda Pharmaceuticals International. I forbindelse med godkendelsen har Orifarm blandt andet forpligtet sig til at frasælge en række produkter og rettigheder. [Den 24. marts 2021 godkendte Konkurrencerådet Orifarms erhvervelse af en portefølje af lægemidler fra Takeda med de af Orifarm afgivne tilsagn (herefter "Afgørelsen"). Ved et af disse tilsagn forpligtede Orifarm sig at frasælge - eller foranledige frasalget af - lægemidlet Klarigen som en going conern til en egnet køber. Frasalget af Klarigen sker på baggrund af de krav, der er opstillet til køberen, inden for en nærmere fastsat frist. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at Macure Pharma ApS opfylder køberkriterierne i tilsagnenes pkt. 38, og at Klarigen-Frasalgsvirksomheden i øvrigt bliver solgt på en måde, der stemmer overens med tilsagnene, herunder tilsagnenes formål om at skabe en varig strukturændring på markedet, jf. Afgørelsens pkt. 1392 og tilsagnenes pkt. 39]

Mødedato

Aktindsigt i Falck II

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2019 fastslået, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling bl.a. via forskellige former for mediekampagner. En personer omtalt i Rådets afgørelse (dog ikke ved navn, se pkt. 210-220), ønskede aktindsigt i den underliggende misbrugssag, hvilket KFST afviste. Der kunne heller ikke indrømmes egenaccess jf. offentlighedsloven, idet dette alene kunne indrømmes virksomheder og ikke personer. Ej heller kunne der indrømmes aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed. Konkurrenceankenævnet tiltrådte KFST vurdering.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

OK’s overtagelse af Ørsted Varmeservice og naturgaskunder i Ørsted Privatsalg El & Gas

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt OK's køb af Ørsted Varmeservice samt 107.000 naturgaskundeaftaler. Samtidig har rådet godkendt, at salget af gaskundeaftalerne opfylder det tilsagn, som SEAS-NVE afgav som led i Konkurrencerådets nylige godkendelse af SEAS-NVE's køb af dele af Ørsted

Mødedato

Minimumspriser på Hilfrs platform

Resumé

Sagen vedrørte rengøringsplatformen Hilfr, der formidlet praktisk hjælp til rengøring. Der var en vis fleksibilitet i prissætningen, men Hilfr havde lagt en bund under prisen. Da rengøringsydelserne blev leveret af selvstændige erhvervsdrivende var dette i strid med konkurrencelovens § 6. I forbindelse med sagen skulle den nærmere rækkevidde af lønmodtagerbegrebet fastlægges, hvilket måtte ske konkret og på baggrund af en helhedsvurdering. Derudover optrådte der reelt to typer af samarbejdspartnere, hvor den ene gruppe (Super Hilfe) mere lignet lønsmodtagere fx da de modtog egentlig skriftlige anvisninger på arbejdet. Da sagen blev lukket med tilsagn blev der ikke formelt truffet afgørelse om fx lønmodtagerstatus eller fraværet heraf. Rådet holdning synes dog at være klar. Sagen blev lukket ved tilsagn om at Hilfr fremover ville undlade at koordinere priser eller ansætte rengøringansistenterne.

Mødedato

Minimumspriser på Happy Helpers platform

Resumé

Sagen vedrørte rengøringsplatformen Happy Helper, der formidlet praktisk hjælp til rengøring. Der var en vis fleksibilitet i prissætningen, men Happy Helper havde lagt en bund under prisen. Da rengøringsydelserne blev leveret af selvstændige erhvervsdrivende var dette i strid med konkurrencelovens § 6. I forbindelse med sagen skulle den nærmere rækkevidde af lønmodtagerbegrebet fastlægges, hvilket måtte ske konkret og på baggrund af en helhedsvurdering. Da sagen blev lukket med tilsagn blev der ikke formelt truffet afgørelse om fx lønmodtagerstatus eller fraværet heraf. Rådet holdning synes dog at være klar. Sagen blev lukket ved tilsagn om at Hilfr fremover ville undlade at koordinere priser eller ansætte rengøringansistenterne.

Mødedato

Mastercard køb af Nets A/S' konto-til-konto infrastruktur samt digitale regningsbetalinger

Resumé

Den 12. september 2019 modtog KFST et udkast til en anmeldelse af astercard/Europay U.K. Limited overtager Nets’ konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester samt digitale regningsbetalinger Siden har styrelsen været i løbende dialog med parterne og gennemført en række indledende undersøgelser, der blandt andet viste, at fusionen kunne påvirke markeder både i Danmark og i andre EU-lande samt samhandlen mellem landene. Den 21. februar 2020 modtog KFST en fuldstændig anmeldelse, og indledte herefter en vurdering af hvorvidt fusionen skulle henvises til EU-kommissionen. Det skete den 3. april 2020. EU-Kommissionen godkendt fusionen 17 AUG mod tilsagn.

Mødedato

SEAS-NVE’s køb af Ørsted-selskaber

Resumé

Transaktionen omfatter at SEAS-NVE køber tre selskaber, omfattende Radius, Ørsted City Light og Ørsted B2C. SEAS-NVE er en dansk andelsejet energi- og fibernetkoncern, der bl.a. el-distributionsnettet på Nordvest-, Midt- og Sydsjælland samt Lolland-Falster og øerne. Radius driver nettet til distribution af el i Nordsjælland, dele af Midtsjælland og Hovedstadsområdet. Ørsted City Light er aktiv inden for gadebelysning i en række kommuner på Sjælland. Ørsted B2C sælger el og naturgas primært til privatkunder i hele Danmark. Ørsted B2C er endvidere aktiv inden for varmeservice, hvor de via en række underleverandører tilbyder ydelser inden for vedligehol-delse og service af naturgasfyr og øvrige varmeinstallationer. Indenfor markedet for detailsalg af el ville SEAS-NVE’s markedsandel stige til [30-40] pct., og HHI stige med [≥ 150] til et niveau på [1.500-2.000]. SEAS-NVE ville derved blive markedsleder. KFST fandt dog ikke at dette ville skade konkurrencen. Der var andre reelle konkurrenter og markedet præget af lave adgangsbarrierer. KFST så heller ikke konkurrencerisiko for markedet for vej- og gadebelysning eller markedet for service af naturgasfyr da begge var fragmenteret og den fusioneret enhed have lave markedsandele. Derimod så KFST en risiko på markedet for detailsalg af naturgas. Efter fusionen vil SEAS-NVE have en markedsandel på [60-70] pct. og både før og efter fusionen være markedets største aktør. Endvidere ville HHI stige med [≥ 150] til et niveau på [4.000-5.000], og der var ikke forhold i markedet som kunne modvirke dette. Fusionen kunne dog godkendes mod at SEAS-NVE frasolgte 107.000 naturgaskunder. SEAS-NVE præsenteret OK som mulig køber af gaskunderne, hvilket Konkurrencerådet accepteret.