Sorter

Mødedato

E-takeaway vs. Konkurrence & Forbrugerstyrelsen (JustEat I)

Resumé

E-takeaway mente at være ofre for "misbrugsadærd" iværksat af konkurrencen Just Eat i perioden 2005 - 2008 samt implicit heri at Just-Eat indtog en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler. Selve misbruget er kun delvis konkretiseret i dommen, men synes at have vedrørt Just-Eat brug af langvarige (over 12 måneder) samarbejdsaftaler med eksklusiveelementer, men der synes at herske en del uenighed mellem E-takeaway og KFST om kundernes mulighed for at opsige aftalerne. KFST havde dog afvist at åbne en sag bl.a. da det var uklart hvordan markeret skulle afgrænses. Derudover var E-takeaway ikke tillagt partsstatus samt ikke "partshørt" om indholdet af et møde mellem KFST og Just-Eat. E-takeaway anlagde herefter sag mod KFST med påstand om at denne var forpligtet til at åbne en sag samt tillægge E-takeaway partsstatus. Retten frikendte Konkurrence & Forbrugerstyrelsen for begge påstande og stadfæster derved både KFST generelle skønsmargin i forhold til hvilke sager man åbner samt det snævre partsbegreb på Konkurrenceområdet. Se også Sø & Handelsrettens dom af 5 MAR 2015 - e-takeaway vs. just eat, der vedrørte samme underliggende konflikt blot rettet direkte mod Just-Eat.

Mødedato

Tilbagekaldelse af Konkurrencestyrelsens fusionsgodkendelse af 25. januar 2010 vedr. Danish Agro Am.b.a’s overtagelse af S.A.B. Landbrugets Andel

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde 25. januar 2010 godkendt Danish Agro A.m.b.A. 's overtagelse af S.A.B. Landbrugets Andel uden tilsagn. I vurderingen af fusionen indgik det, at der var tilstrækkelige modvægte fra potentielle konkurrenter, herunder virksomheden Aarhusegnens Andel A.m.b.A. (i det følgende AAA), der havde været i stand til at entrere nye markeder og vundet ikke-betydelige markedsandele. Senere samme dag modtog styrelsen dog udkast til en fusion, der omfattede AAA og jf. hvilken AAA var nødlidende og stod overfor en mulig konkurs. Det fremgik af bl.a. af det fremsendte materiale, at der den 13. januar 2010 var indgået en rammeaftale med et konsortium bestående afDLG og DA om, at disse skulle overtage AAA og herefter opsplitte selskabet mellem sig. Af materialet fremgik endvidere at Danish Agro A.m.b.A rådgivere var orienteret og indvolveret. Efter § 12 f, nr. l, l. led, kan Konkurrencerådet tilbagekalde godkendelsen af en fusion, når "Konkurrencerådets afgørelse i væsentligt omfang bygger på urigtige eller vildledende oplysninger, som kan tilskrives en eller flere af de deltagende virksomheder". Det var styrelsens opfattelse at dette var tilfældet, hvorfor godkendelsen af 25/1-2010 blev tilbagekaldt. Fusionen blev herefter genanmeldt og godkendt 26/2-2010.

Mødedato

Carlsberg og Orklas øl- og læskedrikdivision fusionerer

Resumé

Sagen vedrører fusionen af Carlsberg og Orklas øl-og læskedriksvision. Det nye selskab, Carlsberg Breweries A/S, ville efter fusionen eje 60% af aktierne og Orkla de resterende 40%. Det nye selskab kommer til at bestå af Carlsbergs bryggeri- og læskedriksaktiviteter (undtagen Coca-Cola Nordic Beverages) og Orklas bryggerier Pripps og Ringnes og Orklas ejerandel på 50% af Baltic Beverage Holding, der har en meget stærk position på det baltiske og russiske marked. Fusionen er ikke omfattet af de nye danske fusionsregler, da de først træder i kraft den 1. oktober 2000.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Ej omfattet