Sorter

Mødedato

Indskærpelse om ikke at fastsætte handelsbetingelser for branchemedlemmer

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde modtaget en klage over en brancheforening beslutning om at medlemmerne skulle undlade at anvende såkaldte "no-cure no-pay". KFST gennemførte herefter en kontrolundersøgelse 12. november 2019 hos brancheforeningen, samt udvalgte medlemmer. Materialet indhentet her viste at brancheforeningens medlemmer i 2018 havde diskuteret et no-cure no-pay princip, men foreningen fremførte efterfølgende at beslutningen ikke var blevet vedtaget. KFST lukkede herefter sagen, men indskærpede at hvis en brancheforening vedtager retningslinjer eller iværksætter andre tiltag, som normerer de enkelte branchemedlemmers forretningsbetingelser, herunder prispolitikken, kan det udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Ageras

Resumé

Ageras er en digital platform, hvor brugerne kan få tre tilbud på eksempelvis revisionsydelser. Det skete ved at brugerne lagde opgaver ind, som Ageras’ partnere skulle konkurrere om. Ageras anvendte dog også en prisalgoritme, der indikeret om en af parterne indlagde for lave priser. Såfremt dette skete blev den ”estimerede markedspris” oplyst i et besked vindue, og partneren fik mulighed for at justere sit bud. Desuden havde Ageras i flere tilfælde tilføjet minimumspriser til opgavebeskrivelser. Endelig havde Ageras indrettet sin gebyrmodel, så betalingen til Ageras afhang af buddets størrelse, med mindre det lå under den estimerede pris. I så fald blev gebyret beregnet på baggrund af den estimerede pris. Konkurrencerådet fandt den udviste adfærd uforenelig med konkurrenceloven og anmeldte sagen til politiet.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

FK Distribution

Resumé

Konkurrencerådet har afgjort, at den største distributør af adresseløse forsendelser, FK Distribution, har misbrugt sin dominerende stilling. Distributøren har haft en adfærd, der kunne afskære konkurrenter fra det voksende marked for digital visning af tilbudsaviser. [RESUME].

Mødedato

Informationsudveksling mellem HUGO BOSS og Ginsborg

Resumé

Sagen vedrører en samordnet praksis om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg mellem konkurrenterne HUGO BOSS NORDIC ApS (”HUGO BOSS”) samt Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS (samlet”Ginsborg”). En adfærd rettet mod at begrænse konkurrencen på detailmarkedet for beklædnings-genstande i Danmark. Konkurrencerådet fandt, at Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS udgjorde én økonomisk enhed, hvorfor de to virksomheder kan anses for sammen at have foretagetinformationsudvekslingen. HUGO BOSS er både leverandør/producent og forhandler af beklædningsgenstande af mærket Hugo Boss. Ginsborg er forhandler af beklædningsgenstande af bl.a. mærket Hugo Boss. Virksomhederneer derfor begge aktive på detailmarkedet for beklædningsgenstande. Parterne indgår derfor både i et kunde-/leverandørforhold og er samtidig konkurrenter på detailmarker hvorfor informationsuvekslingen både var vertikal og horisontal. Sagen blev indledt på baggrund af en kontrolundersøgelse foretaget den 4. oktober 2018 hos Ginsborg ApS, der afsløret at der i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018 er udvekslet informationer mellem HUGO BOSS ogGinsborg. Det har bl.a. omfattet at HUGO BOSS på forespørgsel fra Ginsborg løbende i perioden har orienteret Ginsborg om strategiske, individualiserede og fremtidige forhold, herunder priser, rabatter og/ellermængderi forbindelse med fremtidige udsalg. Rådet fandt, at informationsudveksling var egnet til fjerne eller væsentligt reducere strategiske usikkerhedsmomenter om den fremtidige adfærd og bl.a. have medført lavere udsalgsrabatter og kooridneret, nogle gange mindre, varesortiment på udsalg. Det relevante marked var umiddelbart detailmarkedet for beklædningsgenstande i Danmark, men endelig afgrænsning var ikke nødvendig. Da informationsudveksling i hele perioden forfulgte det samme konkurrencebegrænsende formål forelå der en samlet sammenhængende overtrædelse af konkurrencelovens § 6 og Artikel 101.

Mødedato

Informationsudveksling mellem HUGO BOSS og Kauffmann

Resumé

Sagen vedrører en samordnet praksis om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg mellem konkurrenterne HUGO BOSS NORDIC ApS (”HUGO BOSS”) samt xel Kaufmann ApS (”Kåufmann”). En adfærd rettet mod at begrænse konkurrencen på detailmarkedet for beklædnings-genstande i Danmark. HUGO BOSS er både leverandør/producent og forhandler af beklædningsgenstande af mærket Hugo Boss. Kaufmann er forhandler af beklædningsgenstande af bl.a. mærket Hugo Boss. Virksomhederneer derfor begge aktive på detailmarkedet for beklædningsgenstande. Parterne indgår derfor både i et kunde-/leverandørforhold og er samtidig konkurrenter på detailmarker hvorfor informationsuvekslingen både var vertikal og horisontal. Sagen blev indledt på baggrund af en kontrolundersøgelse foretaget den 4. oktober 2018 hos Kaufmann, der afsløret at der i perioden fra den 28. januar 2014 til den 30. november 2017 er udvekslet informationer mellem HUGO BOSS og Kaufmann. Det har bl.a. omfattet at HUGO BOSS på forespørgsel fra Kauffman løbende i perioden har orienteret Kauffman om strategiske, individualiserede og fremtidige forhold, herunder priser, rabatter og/ellermængderi forbindelse med fremtidige udsalg. Rådet fandt, at informationsudveksling var egnet til fjerne eller væsentligt reducere strategiske usikkerhedsmomenter om den fremtidige adfærd og bl.a. have medført lavere udsalgsrabatter og kooridneret, nogle gange mindre, varesortiment på udsalg. Det relevante marked var umiddelbart detailmarkedet for beklædningsgenstande i Danmark, men endelig afgrænsning var ikke nødvendig. Da informationsudveksling i hele perioden forfulgte det samme konkurrencebegrænsende formål forelå der en samlet sammenhængende overtrædelse af konkurrencelovens § 6 og Artikel 101.

Mødedato

Konkurrencemyndigheder kan ikke gribe ind over for advokatetisk regel

Resumé

Efter henvendelse fra KFST udtalte Justitsministeren at de advokatetiske regler, der som forbød såkaldt "klientfiskeri", var en direkte og nødvendig følge af retsplejeloven. Afgørelsen afskar derfor KFST at gribe ind overfor både forbuddet og håndhævelsne heraf, hvilket KFST fandt svækkede konkurrencen mellem advokater. Henvendelsen skete tilsyneladende ikke som led i en konkret sag, men KFST arbejde med en analyse af konkurrencen i advokatbranchen.

Mødedato

Godik ApS

Resumé

Konkurrencerådet fandt at Godik ApS, der udlejer mobile toiletter og andet materiel til festivaler og events, havde misbrugt sin dominerende stilling fra 2014 til 2018. Dette var sket ved at Godik havde forpligtet størstedelen af sine kunder til i mindst tre år at leje mobile toiletter kun fra Godik. Dermed blev konkurrenter afskåret fra at konkurrere om disse kunder. Godiks kontrakter indebar, at Godik stillede krav om, at de pågældende festivaler og events brugte Godik som eneleverandør af toiletter. Den skadelige effekt af Godiks adfærd på markedet for udlejning af mobile toiletter til events blev yderligere forstærket af, at Godik ved udlejning af andet materiel, herunder beboelsesvogne, badmoduler, andre vogne og hegn, til events havde anvendt tilsvarende eksklusivitetsforpligtelser.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Problem
Mødedato

Banks opsigelse af betalingsinstitut var ulovlig

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort, at Arbejdernes Landsbank har overtrådt betalingsloven ved at opsige et konkret betalingsinstitut som kunde. Opsigelsen skete uden varsel og fulgte ikke bankens egne retningslinjer. Stadfæstet af ankenævnet 26/10-2020.

Mødedato

Falcks ekskluderende misbrugsadfærd på det danske marked for ambulancetjenester (Falck II)

Resumé

I sagen havde Falck, efter at have tabt opgaven med et levere ambulancetjenester i Region Syddanmark, iværksat en strategi rettet mod at underminere det vindende selskabs evne til at løse opgaverne. Dette omfattede i) formidling af negative historier om konkurrenten, ii) mobilisering af ambassadører for virksomheden, herunder medarbejdere og politikere iii) samt målrettet påvirkning af ambulanceredderne og aktive tiltag rettet mod at fastholde disse, så de ikke søgte arbejde hos konkurrenten. Dette skete endvidere som led i en overordnet plan og via stråmænd, som tillidsrepræsentanter, ansatte, facebook grupper og kommunikationsbureauer. Det var Konkurrencerådets opfattelse, at de enkelte tiltag, som led i en overordnet elimineringsplan, dels udgjorde et misbrug og dels forstærket hinanden. Spørgsmål om aktindsigt for personer blev indbragt for ankenævnet, men afvist ved kendelse af 24/10-2018. Tidligere havde ofret for adfærden (BIOS) fået afslag på aktindsigt, som part ved kendelse af 4/3-2016. Derimod kunne moderselskabet til BIOS opnå aktindsigt jf. reglerne om egen access jf kendelse af 28/9-2018. I august 2019 blev en opdateret udgave af afgørelsen offentliggjort, hvoraf titler på de involveret personer fremgik. Københavns byret udmålte 13/12-2019 en bøde for adfærden på DKK 30 millioner.

Mødedato

Teller

Resumé

Konkurrencerådet fandt at Teller i perioden 2012 til 2016 misbrugte sin dominerende stilling via en kombination af rabatter og/eller bestemmelser om eksklusivitet i kontrakter med sine største kunder. Teller var i perioden datterselskab i Nets-koncernen og den største indløser af internationale betalingskort i Danmark. En kortindløser er nødvendig for, at en butik eller en anden erhvervsdrivende kan tage imod betalingskort. Butikken betaler kortindløseren et gebyr pr. transaktion, mod at kortindløseren blandt andet sørger for, at pengene kommer fra kundens konto til butikkens. Teller har ikke over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dokumenteret, at der foreligger omstændigheder, som kan berettige, at Tellers kontrakter indeholder rabatter og bestemmelser, der kan udelukke konkurrenter. Frem til 2016 var Teller et datterselskab i Nets-koncernen. Teller blev i december 2017 fusioneret med koncernselskabet Nets Denmark A/S og herefter markedsført som Nets. Et spørgsmål om aktindsigt blev afgjort af ankenævnet den 21/3-2019, men indbragt for Sø & Handelsretten. Denne stadfæstet ankenævnets afgørelse ved dom af 12 MAJ 2020. Hovedsagen blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet 23/9-2019 og herefter politianmeldt. I sin kendelse antager ankenævnet, at der ikke er pligt til at gennemføre en AEC test når adfærden i øvrigt synes egnet til at medføre en ekskludering. Dette bør dog læses i tilknytning til den konkrete sag, hvor Teller ikke havde fremlagt analyser der indikeret andet. Sagen er indbragt for Sø & Handelsretten, der ved kendelse af 23/2-2021 afviste at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen om AEC-spørgsmålet. Kendelsen er endnu ikke offentliggjort.