Sorter

Mødedato

HusCompagniet A/S og eurodan-huse A/S

Resumé

Transaktionen indebar, at HusCompagniet A/S erhverver 100 pct. af aktierne og tilhørende stemmerettigheder i eurodan-huse A/S. Både HusCompagniet og eurodan-huse er byggevirksomheder, hvis hovedaktiviteter består i at designe, bygge og sælge nøglefærdige typehuse, herunder parcel- og rækkehuse, til primært private kunder.HusCompagniet er ejet af kapitalfonden EQT, og det var hensigten, at HusCompagniet med fusionen overtog100 procent af aktierne i eurodan-huse. undersøgelser. KFST gennemførte omfattende markedsundersøgelser, hvor blandt andet kunder, leverandører og konkurrenter blev hørt suppleret med en række økonomiske analyser. Disse ipeget dog på at fusionen ville begrænse konkurrencen hvorefter parterne valgte at opgive den.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

JP/Politikens Hus A/S køb af Dagbladet Børsen A/S

Resumé

JP/Polikens Hus A/S forsøgte at købe Dagbladet Børsen. Danmarks største privatejede mediehus, JP/Politikken, udgiver blandt andet de tre landsdækkende dagblade Ekstra Bladet, Jyllands‐Posten og Politikken. Børsen udgiver blandt andet Dagbladet Børsen, Dagens Medicin og magasinet Penge og Privatøkonomi. Begge parter er også aktive inden for eksempelvis avisdistribution, medieovervågning og avistryk. KFST analyser pegede på, at fusionen ville have hæmmet konkurrencen betydeligt på markederne for: a) Dansksprogede, landsdækkende, betalte, daglige nyheder på print (inkl. e‐avis/pdf‐avis) i Danmark, b) Dansksprogede, landsdækkende, betalte, daglige nyheder online i Danmark, c) Annoncering i landsdækkende, daglige, dansksprogede udgivelser på print i Danmark d) Rettigheder til nyhedsartikler m.v. i Danmark e) Medieovervågning i Danmark Adgang til søgning i nyhedsarkivdatabaser i Danmark f) Distribution af adresserede aviser på Sjælland m.v. g) Distribution af adresserede aviser i Midt‐ og Sydjylland. KFST modtog en fuldstændig anmeldelse af fusionen den 26. juli 2016. Dermed skulle Konkurrencerådet tage stilling til fusionen senest den 4. januar 2017. Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsens analyser viste, at en fusion med Dagbladet Børsen ville have styrket JP/Politikkens position på markederne, og at denne position potentielt ville kunne anvendes til at hæve priserne eller reducere udbuddet l skade for abonnenter og annoncører. Under behandlingen af sagen har konkurrencemyndighederne foretaget nogle af de mest omfattende undersøgelser og beregninger i en dansk fusionssag, blandt andet med henblik på at foretage en præcis afgrænsning af de relevante markeder. Arbejdet med markedsafgrænsning tog blandt andet afsæt i, at Facebook og Google ikke selv producerer nyhedsindhold, men alene udstiller andres bearbejdede nyheder. JP/Politikkens Hus og Børsen fik udkast til afgørelse om fusionen i høring den 24. november 2016. På baggrund heraf fremsatte parterne nogle tilsagn, der dog ikke synes at have været tilstrækkelige. JP/Politikken opgav herefter købet. Konkurrencerådet indstillede derfor behandlingen af fusionsanmeldelsen.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

Autohuset Vestergaards erhvervelse af Bilforum Nordsjælland

Resumé

Transkationen omfattede Autohuset Vestergaards erhvervelse af Bilforum Nordsjælland. Autohuset Vestergaard driver primært virksomhed med køb, salg, udlejning, leasing og service af såvel nye som brugte personvogne, varevogne, lastbiler af mærket Volvo og busser. Autohuset Vestergaard driver derudover i mindre omfang virksomhed i form af opbygning af lastbiler og varevogne og salg og opbygning af handicapbusser/biler og service l lystbåde. Bilforum Nordsjælland udøver detailsalg af fabriksnye personbiler, detailsalg af brugte personbiler samt reparaon og service af personbiler af mærket Volvo. Bilforum Nordsjælland importerer ikke nye personbiler. Efter at have anmeldt fusionen fandt parterne dog at denne ikke var anmeldelsespligtig. Fusionen blev herefter trukket tilbage.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

Danish Crown og Tican

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Leverandørselskabet Danish Crown Amba (”Danish Crown”) og Andelsselskabet Tican Amba (”Tican”). Transaktionen indebar, at Tican overførte alle sine aktiviteter til Danish Crown, og at Ticans andelshavere blev andelshavere i Danish Crown. Både Kommissionen og Konkurrence og Forbrugerstyrelsen fandt, fusionen skulle henvises til behandling i Danmark, hvorfor dette skete. Sagen endte dog med at blive opgivet i november 2015. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen udsendte officielt en meddelelse herom d. 11. december 2015.

Mødedato

Euro Cater-koncernens overtagelse af visse aktiver fra METRO

Resumé

Sagen vedrører Euro Cater-koncernens overtagelse af visse aktiver fra METRO Cash & Carry Danmark ApS. Euro Cater er aktive indenfor engrossalg af foodservice-produkter og non-food-produkter til primært professionelle kunder (bl.a. restauranter, hoteller, kantiner, plejehjem, hospitaler og daginstitutioner) i Danmark via Dansk Cater-koncernen og i Sverige via Svensk Cater. De overtagne aktiver bestod af METROs varehuse i Aarhus og Glostrup samt aktiver tilhørende forretningerne, som fx varelager, tekniske anlæg, maskiner og medarbejdere mv. METRO-aktiverne ejes i dag af METRO-koncernen, der er en international koncern med ca. 2.200 butikker fordelt på 29 lande i Europa og Asien. METRO-koncernen er ejet af Metro AG og driver virksomhed inden for 4 forskellige grene. Udover engrossalg gennem Metro Cash & Carry, driver METRO-koncernen virksomhed med salg af elektronik til forbrugere (Saturn), hypermarked/supermarked (Real) og storcenteret Galeria Kaufhof. METRO har før gennemførelsen af den anmeldte fusion varehuse i København, Glostrup, Aarhus, Kolding og Aalborg i Danmark. METRO har besluttet sig for at afvikle de varehuse, der ikke overtages af Euro Cater. Den anmeldte fusion indebar et horisontalt overlap på markedet for engrossalg af food-service-produkter til professionelle kunder i Danmark. EFter Konkurrence & Forbrugerstyrelsens opfattelse ville fusionen kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt hvor denne meldte parterne ultimo november at fusionen ikke ville kunne godkendes uden omfattende og yderligere undersøgelser. Herefter opgav parterne fusionen. Efterfølgende fandt Konkurrence & Forbrugerstyrelsen at "... Metro havde undladt at give helt centrale oplysninger om en anden mulig køber", hvilket styrelsen fandt ulovligt, hvorefter sagen blev anmeldt til politiet. Parallelt hermed endte selve fusionen med at blive droppet.

Mødedato

E-takeaway vs. Konkurrence & Forbrugerstyrelsen (JustEat I)

Resumé

E-takeaway mente at være ofre for "misbrugsadærd" iværksat af konkurrencen Just Eat i perioden 2005 - 2008 samt implicit heri at Just-Eat indtog en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler. Selve misbruget er kun delvis konkretiseret i dommen, men synes at have vedrørt Just-Eat brug af langvarige (over 12 måneder) samarbejdsaftaler med eksklusiveelementer, men der synes at herske en del uenighed mellem E-takeaway og KFST om kundernes mulighed for at opsige aftalerne. KFST havde dog afvist at åbne en sag bl.a. da det var uklart hvordan markeret skulle afgrænses. Derudover var E-takeaway ikke tillagt partsstatus samt ikke "partshørt" om indholdet af et møde mellem KFST og Just-Eat. E-takeaway anlagde herefter sag mod KFST med påstand om at denne var forpligtet til at åbne en sag samt tillægge E-takeaway partsstatus. Retten frikendte Konkurrence & Forbrugerstyrelsen for begge påstande og stadfæster derved både KFST generelle skønsmargin i forhold til hvilke sager man åbner samt det snævre partsbegreb på Konkurrenceområdet. Se også Sø & Handelsrettens dom af 5 MAR 2015 - e-takeaway vs. just eat, der vedrørte samme underliggende konflikt blot rettet direkte mod Just-Eat.

Mødedato

Behandling af joint venture om digital signatur

Resumé

Sagen vedrørte et joint venture mellem TDC og PBS. Joint venturet blev oprettet med henblik på afgivelse af tilbud i forbindelse med IT- og Telestyrelsens udbud af opgaverne om levering af digitale signatur-tjenester til det offentlige for en 5-årig periode. Opgaven omhandlede en videreudvikling af den eksisterende løsning, som TDC havde opbygget, da TDC fik tildelt opgaven efter et udbud for perioden 2003-2008. I maj 2008 oplyste parterne, at TDC ville trække sig ud af joint venturet. Selskabet til videreudvikling af den digitale signatur var herefter 100 pct. ejet af PBS. Ændring indebar, at konkurrencelovens fusionsregler ikke længere fandt anvendelse.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

Carlsberg eventuelle overtagelse af Albani

Resumé

Calsberg afgav i 2000 et tilbud på køb af konkurrenten Albani Bryggerierne. Fusionen blev dog aldrig realiseret, men styrelsen havde udarbejdet en omfattende rapport om, der afdækkede de konkurrencemæssige problemer ved transaktionen. Udover styrelsen daværende vurderng af bryggeribranchen beskrives de tilsagn, som Carlsberg var villige til at acceptere, hvis fusionen havde fundet sted. Rapporten kommer også ind på de adgangsbarrierer, der følger af den omfattede offentlige regulering af øl- og læskedriksmarkedet.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Opgivet
Mødedato

Carlsberg og Orklas øl- og læskedrikdivision fusionerer

Resumé

Sagen vedrører fusionen af Carlsberg og Orklas øl-og læskedriksvision. Det nye selskab, Carlsberg Breweries A/S, ville efter fusionen eje 60% af aktierne og Orkla de resterende 40%. Det nye selskab kommer til at bestå af Carlsbergs bryggeri- og læskedriksaktiviteter (undtagen Coca-Cola Nordic Beverages) og Orklas bryggerier Pripps og Ringnes og Orklas ejerandel på 50% af Baltic Beverage Holding, der har en meget stærk position på det baltiske og russiske marked. Fusionen er ikke omfattet af de nye danske fusionsregler, da de først træder i kraft den 1. oktober 2000.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Ej omfattet