Sorter

Mødedato

Tolk mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen III

Resumé

KFST havde kontaktet en tolk og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolken anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men der formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Mødedato

Tolk mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen II

Resumé

KFST havde kontaktet en tolk og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolken anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men der formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Mødedato

Tolkesamfundet mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

KFST havde kontaktet tolkesamfunet og oplyst om at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolkesamfundet anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i enkelte dokumenter jf. reglerne om meroffentlighed. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men der formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut. Af kendelsen fremgår dog at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Afgørelser
Mødedato

Aktindsigt i Falck II

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2019 fastslået, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling bl.a. via forskellige former for mediekampagner. En personer omtalt i Rådets afgørelse (dog ikke ved navn, se pkt. 210-220), ønskede aktindsigt i den underliggende misbrugssag, hvilket KFST afviste. Der kunne heller ikke indrømmes egenaccess jf. offentlighedsloven, idet dette alene kunne indrømmes virksomheder og ikke personer. Ej heller kunne der indrømmes aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed. Konkurrenceankenævnet tiltrådte KFST vurdering.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Nordiske Medier A/S

Resumé

Nordiske Medier A/S har påklaget Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens afslag af 17. januar 2019 på aktindsigt i en klage fra en uafhængig reparatør over en motorkøretøjsproducent. Styrelsen havde afvist anmodningen om aktindsigt med henvisning til, at Nordiske Medier ikke er part i sagen, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1, at offentlighedsloven ikke finder anvendelse i sager efter konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens § 13, stk. 1, og at der heller ikke var grundlag for at give aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed. Ankenævnet stadfæstet dette ved kendelse af 20/2-2019.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Selskabet A

Resumé

I sagen havde et selskab (anonymseret til ”Selskabet A”) anmodet om aktindsigt i en række dokumenter indhentet under kontrolundersøgelser hos andre deltagere i en (mulig) overtrædelse af konkurrencelovens § 6. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens havde afvist dette, herunder både efter reglerne om aktindsigt, egenacces og meroffentlighed. Konkurrenceankenævnet stadfæstet dette. Det er uklart hvilken underliggene sag klagen vedrørte.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

TOR mod HydroTex

Resumé

I en sag mellem TOR og HydroTex gjorde den første gældende, at det var retstridigt når den sidste i sin markedsføring henvist til tekniske standarder for tagpap, der var udarbejdet af den første. Som forsvar henviste HydroTex dog til at Konkurrencerådet (afgørelse af 31. maj 2017) havde fordømt TOR' arbejde med tekniske standarder, som uforeneligt med konkurrencelovens § 6. Rådet havde endvidere påbudt adfærden indstillet. Sø & Handelsretten afviste sagen, idet de nedlagte påstand i al væsentlighed støttedes på TOR-anvisninger, som konkurrencerådet havde fordømt som ulovlige. Derudover havde TOR opløst sig selv, hvorfor sagen ikke kunne realitetsbehandles.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
afvist
Mødedato

Porc-Ex Breeding A/S

Resumé

Som en udløbet af DanAvl sagen var der anlagt en civilretssag, der bl.a. vedrørte opsigelsen af Porc-Ex Breeding som forhandler. I forbindelse med denne sag ønskede Porc-Ex Breeding udleveret en række dokumenter fra SEGES. I overensstemmelse med lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten § 4 og retsplejelovens §§ 298 og 300 nedlagde Proc-Ex Breeding påstand herom. Sø og Handelsretten imødekom ikke dette. Hovedsagen er endnu ikke afgjort (JAN 20).

Myndighed
Dom
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Afgørelser
Mødedato

Breeders of Denmark mod Landbrug og Fødevarer Videnscenter for Svineproduktion

Resumé

Sagen vedrører det erstatningsretlige opgør mellem Breeders of Denmark A/S og Landbrug & Fødevarer/Videnscenter for Svineproduktion vedrørende administrationen af DanAvl-systemet i perioden 2001 til 2006. Endvidere knyttet den sig til en række aftaler, der i forskellige grader var fordømt af konkurrencerådet, og hvorvidt der skulle betales erstatning herfor. Sø & Handelsretten havde ved tidligere kendelse fastslået, at Landbrug & Fødevarer havde handlet i strid med konkurrencelovens § 6, hvilket også var fastslået af Konkurrencerådet i 2006. Sagen vedrørte derfor reelt alene hvilket poster, der kunne kræves erstattet. Sø & Handelsretten fastslog, at udover direkte og indirekte tab kunne sagsøger få erstattet sine omkostninger ved at føre sagen for Konkurrencerådet samt refunderet en uberettiget pålagt bod. Spørgsmålet om erstatningsgrundlag var tidligere udskift til selvstændig behandling og blev statueret ved kendelse fra Sø & Handelsretten af 13/11-2011.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
erstatning
Mødedato

Gentofte Kommune vs. N.H Hansen & Søn

Resumé

Sagen drejede sig overordnet om hvorvidt Gentofte Kommune kunne opnå erstatning for påstået overpris betalt i forbindelse med to entrepriser, Skovshoved Havn og Dyssegårdskolen. Sagsøgte (N.H. Hansen & Søn) havde vedtaget bødeforlæg for at have overtrådt konkurrencereglerne ved begge entrepriser, men mente ikke at være erstatningspligtig herfor. I forhold til Skovshoved entreprisen henviste N.H. Hansen & Søn til at man ikke vundet denne, og som følge heraf heller ikke påført Gentofte Kommune nogen overpris. Gentofte Kommune ønskede dog erstatning for omkostningerne ved at genudbyde opgaven. I forhold til Dyssegårdsskolen entreprisen henviste N.H. Hansen & Søn til at vedtagelsen af et bødeforlæg ikke var det samme som at anerkende "skyld" og ertatningsansvar, hvilket man afviste. Sø & Handelsretten fandt, at der havde fundet priskoordinering sted i forbindelse med udbud af to kommunale byggeprojekter i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1 jf. stk. 3 samt markedsføringslovens § 1. Der fandtes dog alene at være ført tilstrækkeligt bevis for det opgjorte tab vedr. det ene udbud (Dyssegårdskolen), og der blev tilkendt erstatning herfor på DKK 248.900. Sagen var en udløber af "Det Store Byggekartel" og tager ikke stilling til N.H. Hansen & Søn synspunkt om at man kan vedtagelsen af et bødeforlæg ikke er det samme som at man anerkender at have overtrådt konkurrencereglerne og pådraget sig et ansvar. N.H. Hansen & Søn havde i øvrigt opnået tiltalefrafald for sin deltagelse i "Det Store Byggekartel" og illustrerer delvis kobling mellem tiltalefrald og ertsatning. Sagen er gengivet i UfR 2017.710S

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
erstatning