Sorter

Mødedato

Bjerregaard Sikkerhed A/S og Bacher Logistics A/S

Resumé

Virksomhederne Bjerregaard Sikkerhed og Bacher Logistics (tidligere Four Danes A/S), samt to ledende medarbejdere, var tiltalt for at have koordinere priser og andre vilkår i forbindelse med et udbud. Retten i Glostrup frifandt dog de tiltalte. Retten lagede til grund, at Bacher Logistics A/S og Bjerregaard Sikkerhed A/S, ikke normalt var konkurrenter, idet Bacher Logistisk primært beskæftigede sig med logistik og ikke havde kompetancer inden for leverance. Modsat havde Bjerregaard Sikkerhed specialiseret sig inden for leverance af fodtøj, idet virksomheden er grossistleverandørfrifundet virksomhederne. Endvidere fandt retten det sædvanligt og normalt, at virksomheder samarbejder om afgivelse af bud, således at fx Bjerregaard var underleverandør i forhold til Bacher, der baseret sit bud og andre vareoplysninger på materiale fra Bjerregaard. Det forhold at Bjerregaard også afgav bud med de samme priser, kunne nok indikere en aftale mellem Bacher og Bjerregaard om at koordinere bud, men retten fandt ikke at der var fremlagt materiale, der underbygge dette. Ej hellere var det godtgjort, at Bjerregaards handlemåde faktisk havde medført en begrænsning af konkurrencen. Det kan derfor ikke antages, at der herved har foreligget en samordning at bud i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Frikendt
Mødedato

SOS Dansk Autohjælp AS

Resumé

Sagn vedrørte håndhævelsen af en konkurrenceklausul ved fogedforbud, hvilket Sø & Handelsretten afviste da denne fandt klausulen uforeneligt med konkurrencelovens § 6. Den underliggende konflikt vedrørte en række tidligere samarbejdspartners (underleverandøre) adgang til at etablere en ny, konkurrerende, redningstjente. I henhold til den tidligere samarbejdsaftale var disse afskåret herfra i en 6 måneders periode efter opsigelsen og udtrædelse af samarbejdet, hvortil kom det generelle forbud mod at misbruge erhvervshemmeligheder, erhvervet som led i et samarbejde. Sagsøgte mente at knowhow, videns manual og adgang til et IT-system, leveret som led i samarbejdet, havde karakter af erhvervshemmeligheder, og at de tidligere samarbejdspartnere handlede illoyalt ved at åbne en konkurrerende virksomhed på basis heraf. Derudover mente sagsøger, at der forelå et franchiseforhold, hvorfor en post-termination clause var forenelig med konkurrencelovens § 6. Sø & Handelsretten var uenig heri. Både at knowhow og vidensmanualen havde karakter af beskyttet erhvervshemmelighed og at der forelå en franchiseforhold. Derimod fandt retten at der var tale om et underleverinsforhold og at håndhævelse af klausulen ikke blot ville afskære de tidligere samarbejdspartnere fra at åbne en konkurrerende aktivitet, men formentlig medføre deres konkurs og derved permanente eleminering. Sø & Handelsretten fandt derfor at et fogedforbud, alene på baggrund af konkurrenceklausulen, dels ville mangle et rimeligt formål og dels være konkurrencebegrænsende. På baggrund heraf fandt retten at konkurrenceklauuslen stred mod konkurrencelovens § 6, hvorfor denne afviste at nedlægge forgedforbud.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Frikendt
Mødedato

Skou Gruppen A/S - frikendt

Resumé

Skou Gruppen A/S er blevet frikendt for tilbudskoordinering. Sagen var en del af Det Store Byggekartel. Der var enighed mellem anklagemyndighed og forsvarerne om, at forældelsesfristen efter konkurrencelovens§ 23, stk. 6, udløb den 26. august 2013. Det var herefter afgørende om de tiltalte inden denne dato på behørig måde var blev gjort bekendt med sigtelsen, idet forældelsesfristen i givet fald var blevet afbrudt, jf. straffelovens§ 94, stk. 5. 3 uger før forældelsesfristens udløb blev tiltalte kontakte af en politiassistent telefonisk. Indholdet af samtalen var bestridt, idet tiltalte ikke mente at det var klargjort at man kunne påse at blive, eller allerede var, sigtet for at have overtrådt konkurrenceloven. Retten fandt derfor ikke at telefonsamtalen, eller efterfølgende forhold, havde afbrudt forældelsen hvorfor der skete frifindelse. Ikke anket af anklagemyndigheden.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Frikendt
Afgørelser
Mødedato

E-takeaway vs. Konkurrence & Forbrugerstyrelsen (JustEat I)

Resumé

E-takeaway mente at være ofre for "misbrugsadærd" iværksat af konkurrencen Just Eat i perioden 2005 - 2008 samt implicit heri at Just-Eat indtog en dominerende stilling på markedet for online takeaway portaler. Selve misbruget er kun delvis konkretiseret i dommen, men synes at have vedrørt Just-Eat brug af langvarige (over 12 måneder) samarbejdsaftaler med eksklusiveelementer, men der synes at herske en del uenighed mellem E-takeaway og KFST om kundernes mulighed for at opsige aftalerne. KFST havde dog afvist at åbne en sag bl.a. da det var uklart hvordan markeret skulle afgrænses. Derudover var E-takeaway ikke tillagt partsstatus samt ikke "partshørt" om indholdet af et møde mellem KFST og Just-Eat. E-takeaway anlagde herefter sag mod KFST med påstand om at denne var forpligtet til at åbne en sag samt tillægge E-takeaway partsstatus. Retten frikendte Konkurrence & Forbrugerstyrelsen for begge påstande og stadfæster derved både KFST generelle skønsmargin i forhold til hvilke sager man åbner samt det snævre partsbegreb på Konkurrenceområdet. Se også Sø & Handelsrettens dom af 5 MAR 2015 - e-takeaway vs. just eat, der vedrørte samme underliggende konflikt blot rettet direkte mod Just-Eat.

Mødedato

Telia Telecom A/S (dom)

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde iværksat en kontrolundersøgelse, som gik uden over den på forhånd indhentede retskendelse. Endvidere havde de, ifølge sagsøger, lækket nyheden om kontrolundrsøgelsen til pressen. Telia, som havde været genstand for kontrolundersøgelse forsøgt først at opnå erstatnings efter det straffeprocesuelle regelsæt. Dette blev nægtet ved Østre Landsrets dom af 19 FEB 2004 da der ikke var tale om et straffeprocesuelt skridt. Herefter blev sagen forfulgt som et civiltretligt søgsmål direkte mod Konkurrencestyrelsen. Højesteret fandt dog ikke anlendning til at kritisere den iværksatte kontrolundersøgelse. Hverken efter Konkurrencelovens §18 eller Grundlovens § 71. Ej heller fandtes det godtgjort, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde lækket fortrolige informationer til pressen.

Mødedato

Trioplast Nyborg A/S (kendelse fra Højesteret)

Resumé

EU-Kommissionen havde igangsat en kontrolundersøgelse hos virksomheden Trioplast Nyborg A/S, idet der var mistanbke om dennes deltagelse i en ulovlig kartelaftale. Trioplast Nyborg A/S gjorde overfor byretten, der havde afsagt kendelse om at tillade kontrolundersøgelsen, gældende at denne ikke havde udøvet et selvstændigt skøn over nødvendigheden og rimeligheden af undersøgelsen. Endvidere burde Trioplast A/S indrømmet en sigtedes retsstilling, herunder retten til ikke at udtale sig. Trioplast Nyborg A/S kærede derfor kendelsen til landsretten, der dog ikke fandt anledning til at kritistere byretten. Herefter blev sagen indbragt for Højesteret. Højesteret udtalte bl.a., at det i forbindelse med den kompetente nationale retsprøvelse i det væsentlige kræves, at retten forvisser sig om, at der foreligger tilstrækkeligt tungtvejende indicier til at begrunde en mistanke om, at den pågældende virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne. Endvidere fandt Højesteret jvf. flere EU domme, at en virksomhed ikke kan undslå sig fra at give rent faktiske oplysninger, også selvom disse vil kunne anvendes som bevis for en overtrædelse. Derimod kan en virksomhed ikke tvinges til at afgive tilståelse om deltagelse i retsstridige handlinger. Højesteret fandt derfor ikke grundlag for at kritisere den afvejning byretten havde foretaget mellem kommissionens beføjelser og retten til ikke at bidrage til selvinkriminering. Da der i øvrigt ikke var påberåbt konkrete omstændigheder, som kunne give anledning til at sætte spørgsmål ved byrettens kendelse stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 18
Udfald
Frikendt
Mødedato

Aalborg-Nørresundby Kørelærerforening

Resumé

Kørelærerforeningen i Ålborg var tiltalte for at have overtrådt et tidligere påbud om at indstille udsendelsen af vejlende priser. De tiltalte blev frifundet under henvisning til, at adfærden ikke kunne anses som strafbart under den daværende konkurrencelovgivning. Også omtalt i Konkurrenceredgørelse 2003, p. 318.

Mødedato

Carlsberg og Orklas øl- og læskedrikdivision fusionerer

Resumé

Sagen vedrører fusionen af Carlsberg og Orklas øl-og læskedriksvision. Det nye selskab, Carlsberg Breweries A/S, ville efter fusionen eje 60% af aktierne og Orkla de resterende 40%. Det nye selskab kommer til at bestå af Carlsbergs bryggeri- og læskedriksaktiviteter (undtagen Coca-Cola Nordic Beverages) og Orklas bryggerier Pripps og Ringnes og Orklas ejerandel på 50% af Baltic Beverage Holding, der har en meget stærk position på det baltiske og russiske marked. Fusionen er ikke omfattet af de nye danske fusionsregler, da de først træder i kraft den 1. oktober 2000.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Ej omfattet