Sorter

Mødedato

Loomis’ aftale med pengeinstitutter om køb af værdihåndteringsydelser

Resumé

I forbindelse med fusionen mellem Loomis og Bankernes Kontantservice i 2016 blev der indgået en tillægslausul, der pålagde en række pengeinstuer i tre år og fem måneder, efter fusionen, at forstætte med at købe værdihåndteringsydelser hos Loomi. Kort efter fusionen modtog KFST en henvendelse fra Nokas Værdihåndtering A/S (Nokas), der er den eneste større konkurrent til Loomis. Nokas mente, at de sælgende pengeinstitutter havde forpligtet sig til fremover at dække deres behov for værdihåndteringsydelser hos Loomis. Styrelsen var tilbøjelig til at se klausulen, som en de facto eksklusiitetsv forpligtelse. Klausulen rummer ikke direkte et krav om eksklusivitet eller mindstekøb, men den virker sådan i praksis. Styrelsen afgrænset markedet foreløbigt til markedet for værdihåndtering i Danmark. Værdihåndtering omfatter både fysisk transport af kontanter, sortering, optælling og pakning af kontanter samt kontrol af kontanternes beskaffenhed mv. Kunderne, der efterspørger værdihåndtering, er primært pengeinstitutter og større detailhandelsvirksomheder. Endvidere var styrelsen tilbøjelig til at se en konkurrencebegrænsning, omend det forblev åben. Ligeledes forblev det åben om Loomis var dominerende og bestemmelsen derved uforenelig med både konkurrencelovens §§ 6 og 11/Artikel 101 og 102. Styrelsen var dog af den opfattelse af klausulen ikke var accessorisk. Aftalen blev lukke med tilsagn om Loomis frafald klausulen.

Mødedato

Planlagt ændring af DanAvl-systemet

Resumé

Landbrug & Fødevarer meldt ultimo 2015 ud at organisationen ønsker at ændre forretningsstrukturen i DanAvl, der er det danske avlssystem for svinegenetik. Udmeldingen affødte en del medieomtale og tilsyneladende også flere henvendelser til KFST om mulige negative konsekvenser for konkurrencen. KFST valgte derfor i juli 2016 at undersøge de nærmere forhold omkring den mulige ændring, hvilket i første omgang blev kommunikeret ud via en pressemeddelse af 5 juli 2016. Heri opfordres interesseret parter til at kontakte KFST samtidig med at KFST tilkendegiver at sagen var kompliceret, men at der kunne være konkurrenceproblemer i den annonceret struktur ændring. Endelig oplyses det i pressemeddelelsen at Landbrug & Fødevarer overfor KFST har oplyst, at implementeringen af den nye struktur er udskudt på ubestemt tid. I juli 2017 oplyste Landbrug og Fødevarer, at organisanonen ville tilpasse sit oprindelige udkast til ændringer i DanAvl. Formålet med tilpasningerne var overordnet set at sikre, at forudsætningerne for at opretholde konkurrencen mellem DanAvl-aktørerne i Danmark fortsat ville være til stede. Landbrug og Fødevarer har siden gennemført tilpasningerne og har endvidere udarbejdet en hensigtserklæring, som beskriver de væsentligste forudsætninger for det fremtidige DanAvl-system. KFST lukkede herefter sagen i september 2017. Sagen fremstår ikke som en direkte opfølger på tidligere sag fra 2006 (Klage over DanAvl systemet, tilsagnsaftale af 20/12-2006), men omfatter alligevel en række af de samme virksomheder og problemstillinger, hvorfor den formentlig er koblet hertil. Det villle i givetfald gøre sagen til en sag vedr. misbrug af dominerende stilling. Fra omtalen i dagspressen synes sagen dog snare at vedrøre et horisontal kartel. Parallelt med sagen for styrelsen havde en række "ofre" søgt om aktindsigt. Konkurrenceankenævnet stadfæstet den 18. september 2018, at Avlcenter Møllevang A/S ikke havde den fornødne interesse til at opnå partsstatus og derved aktindsigt.

Mødedato

A mod københavns Kommune

Resumé

En sprogskole mente at Københavns Kommune havde handlet i strid med konkurrenceloven ved at tilbyde urimelige vilkår i en driftsaftale. Nærmere bestemte mente sprogskolen, at de tilbudte indøbspriser var langt under markedsniveauet, hvorefter kommunen havde videresolgt ydelserne til andre kommuner til markedsprisen samtidig med at var forbudt sprogskolen at sælge direkte til disse. Københavns Kommunen afviste at skulle have handlet i strid med konkurrenceloven og henviste bl.a. til at sprogskolen frit kunne have afvist at levere på de angivne vilkår. Højesteret tog ikke direkte stilling til det konkurrenceretlige anbringende, men frifandt i øvrigt Københavns Kommune. Gengivet i UfR 2016 1830H

Myndighed
Dom
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
Gælder ikke
Afgørelser
Mødedato

Vejledende udtalelse om Nordjyllands Pelsdyravlerforenings aftalekompleks for bekæmpelse af plasmacytose

Resumé

Delvis som opfølgning på ældre sag (Rådsmødet 31/08-2005) havde en advokat henvendt sig til KFST mhp. at få vejledning omkring lovligheden af et branchetiltag rettet mod at bekæmpe sygdom blandt minkdyr. Tilbage i 2005 havde Konkurrencerådet indrømmet en midlertidig fritagelse jf. konkurrencelovens § 8 til en horisontal prisaftale. Jf. denne ville salget af minkfodder blive pålagt et ekstragebyr på DKK 5 pr kg, der ville blive indbetalt til en fond. Herfra kunne der indrømmes støtte til minkavlere, som blev nød til at dræbe sin besætning grundet sygdomsudbrud. Mhp. at undestøtte ordningen var det aftalt at boycutte minkavlere, der ikke deltog heri, hvilket rådet i 2005 havde fundet foreneligt med konkurrencelovens §§ 6 og 11. Ordningen var dog aldrig realiseret og i stedet havde parterbe udarbejdet en ny ordning. Under denne ville erstatningen blive udbetalt via en forsikringsordning i regi af brancheforeningen, hvorfor der i princippet ikke længere bestod nogen horisontalt prisaftale. Den kollektiv boycut var dog videreført, men KFST fandt fortsat at dette var foreneligt med konkurrencelovens §§ 6 og 11.

Mødedato

Aftaler om omstrukturering af kædesamarbejde i Dagrofa APS

Resumé

Sagen udsprang af at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 18. april 2013 modtog en anmeldelse af NorgesGruppen Danmark ApS’ (herefter ”NorgesGruppen”) erhvervelse af fælles kontrol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond (herefter ”KFI”) over Dagrofa. Styrelsen vurderede, at den anmeldte fusion ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, og godkendete den derfor. Som en del af fusionen planlagde Dagrofa at omstrukturere både Dagrofa og SuperBestog Spar-kæderne, som Dagrofa hidtil havde levere til igennem datterselskabet SuperGros A/S (herefter ”SuperGros”). Dagrofa ville i den forbindelse bl.a. overtage kædeselskaberne for SuperBest og Spar og indgå nye kædemedlemsaftaler direkte med de selvstændige købmænd i kæderne. Styrelsen vurderede, at hverken aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne eller de nye kædemedlemsaftaler udgjorde accessoriske begrænsninger til fusionen omfattet af godkendelsen heraf. Omstruktureringerne og de nye kædemedlemsaftaler blev i stedet vurderet i forhold til konkurrencelovens § 6 og § 11. Da aftalerne og Dagrofas adfærd i sagen var egnet til at påvirke handelen mellem medlemsstater mærkbart fandt artikel 101 og 102 TEF anvendelse. Det var herefter styrelsens opfattelse at de relevante markeder var dagligvaregrossistmarkedet og dagligvaredetailmarkedet, og at disse umiddelbart var nationale. Styrelsen overvejet i forbindelse med om det for sagen relevante dagligvaregrossistmarked omfatter både fuldsortimentsgrossister og specialgrossister, om markedet omfatter den interne grossistomsætning i kapitalkæder, og om markedet omfatter Coops grossistomsætning. Styrelsen overvejet ligeledes om det for sagen relevante dagligvaredetailmarked omfattede omsætning i kiosker, servicestationer, specialvareforretninger m.v. Styrelsen foretog dog ikke nogen endelig afgrænsning af de for sagen relevante markeder, da Dagrofa afgav tilsagn som imødekom styrelsens betænkeligheder. Sagen blev herefter lukket på baggrund af disse tilsagn.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Renovering af IC3-togenes Deutz motorer

Resumé

Efter henvendelse fra virksomheden Fleco ApS om at denne blev nægtet levering af unikke reservedele til IC3-togs motorer, undersøgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sagen og fandt at Deutz AG havde misbrug sin dominerende stilling på markedet for unikke reservedele til sine motorer, ved at nægte at levere til Fleco ApS, samt at forhindre sit forhandler netværk i at kunne paralle levere til Fleco ApS, så længere reservedele skulle bruges til DSB's IC3-tog. Leveringsnægtelsen skyldes, at DSB fravaægte Deutz AG og dennes officelle forhandler i Danmark Diesel Motor Nordic A/S (DMN), da DSB fandt at tilbudene var for dyrer og indeholdte unødvendige dele. DSB udsendte herefter ordren til EU-udbud hvor det senere viser sig, at Deutz AG har presset sit forhandler netværk til ikke at byde på ordren eller givet et for højt bud. DSB valgte herefter at indgå aftale med Fleco ApS, som indgik aftale med Equipco B.V. (EQU), som var officel forhandler i Nederlandene, om levering af reservedele. Det fik Deutz AG og DMN til at indgå en aftale om, at Deurtz AG skulle forhindre EQU i at levere til Fleco, for at presse Fleco ud af aftalen med DSB, således at DSB blev nød til at indgå aftalen med DMN. Konkurrencerådet fandt at aftalen indgået mellem Deutz AG og DMN var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1 og TEUF art. 101, og at Deutz adfærd var misbrug af dominerende stilling efter KL § 11 samt TEUF art. 102. Rådet påbød aftalen ophævet og misbrugen stoppet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt endvidere at overtrædelserne var strafbare, men afventede overdragelse til Politiet indtil det stod klart om afgørelsen blev anket eller ej. Konkurrenceankenævnet stadfæstet afgørelsen 9/12-2013. Afgørelsen blev stadfæstet af Sø og Handelsretten 11 JAN 2021.

Mødedato

Ritzaus Bureaus levering af nyhedstjeneste (Ritzau IV)

Resumé

Sagen vedrører en aftale mellem Ritzaus Bureau I/S og selskabets interessenter om pligt for disse til at aftage Ritzaus generelle nyhedstjeneste. KFST gennemførte en foreløbig undersøgelse af hvorvidt dette kunne udgøre en konkurrencebegrænsende aftale i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1 eller et misbrug i strid med konkurrencelovens § 11. Det var styrelsens umiddelbare vurdering, at det relevante marked kunne afgrænses til det nationale marked for landsdækkende dansksprogede tekstnyheder, der dækker bredt inden for alle kategorier af nyheder (forkortet det nationale marked for nyhedstjeneste) samt at bestemmelsen begrænset konkurrencen.Da Ritzau formentlig var dominerende var bestemmelsen både uforenelig med konkurrencelovens §§ 6 og 11. Sagen var åbnet på baggrund af en henvendelse fra Nyhedsbureauet Newspaq A/S (herefter Newspaq) i januar 2010 og en efterfølgende kontrolundersøgelse hos blandt andet Ritzau i maj

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Scandlines' forbud mod videresalg

Resumé

Ved køb af billetter til transport af erhvervkørsel stillede Scandlines A/S som krav, at billetterne ikke kunne videresælges. Dermed havde mindre vognmænd ikke mulighed for at gå sammen og indkøbe flere billetter samtidighed for dermed at opnå en større rabat. Da dette hæmmede konkurrence overfor større vognmandsfirmaer fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalevilkåret var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og endvidere muligvis misbrug af dominerende stilling efter KL § 11. Scanlines gav tilsagn om at fjerne vilkåret i købsbetingelserne og henviste samtidig til, at forbuddet mod videresalg aldrig havde været håndhævet. På denne baggrund gjorde Konkurrencestyrelsen tilsagnene bindende og fandt ikke grund til at forfølge sagen yderligere. Sagen blev bedømt efter både KL §§ 6 og 11. Det kan dog overvejes om det er korrekt, at henføre adfærden under KL. § 6 da videresalgsforbuddet ensidigt var fastlagt af Scanlines og næppe kan antages at repræsentere en fælles vilje. Det fremstår i øvrigt heller ikke oplagt at der forelå noget misbrug. Sagen blev dog lukket ved tilsagn og ingen af analyserne er derfor ført igennem.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
Tilsagn
Mødedato

HMN Naturgas I/S - ikke-indgreb vedrørende standardaftale om servicering af naturgasfyr

Resumé

I sagen anmeldte HMN Naturgas I/S en standardaftale vedrørende servicering af naturgasfyr i HMN’s distributionsområde på Sjælland mhp. Bl.a. at opnå: en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, stk. 1, eller en fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1, samt en erklæring om, at selskabet ikke besad en dominerende stilling i henhold til konkurrencelovens § 11, stk. 2, eller alternativt en erklæring om ikke-indgreb i forhold til den adfærd, som aftalen skabte efter konkurrencelovens § 11, stk. 5. HMN’s standardaftale var en vertikal aftale, der skulle indgås mellem HMN og vvs-virksomheder. Konkurrencestyrelsen meddelte HMN en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9. Det var dog ikke ex-ante muligt at fastslå, hvorvidt HMN med standardaftalen ville opnå en dominerende stilling på én eller flere relevante markeder. Konkurrencestyrelsen kunne derfor ikke meddele HMN en erklæring efter konkurrencelovens § 11, stk. 2. Sagen var formentlig en opfølgning på fusionen mellem Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S fra 11/11-2009.

Mødedato

Medicinpriser

Resumé

På baggrund af en række forbrugerhenvendelser og presseomtale havde Konkurrencestyrelsen undersøgt, hvad der lå bag en væsentlig forhøjelse af prisen på det kolesterolsænkende middel Simvastatin. Henvendelserne var forårsaget af, at 100 stk. Simvastatin i 40 mg styrke i løbet af 1. kvartal 2007 var steget fra 90,45 kr. (billigste pris i takstperioden 15.-28. januar 2007) til 778,25 kr. (billigste pris i takstperioden 26. marts – 8. april 2007). Efter gennemgang af prisudviklingen og leverandørernes forhold fandt styrelsen dog ikke tegn på, at der skulle være tale om en prisadfærd i strid med konkurrencelovens regler. Konkurrenestyrelsen lagde vægt på, at det var et udtryk for, at nå de andre konkurrenter på markede opdagede at en leverandør hævede prisen kunne de også tillade sig at gøre det.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
intet problem
Afgørelser