Sorter

Mødedato

FK Distribution

Resumé

Sagen vedrørte selskabet FK Distribution og dettes koblingssalg i forhold til fysisk distribution af adresseløse forsendelser og digital visning af tilbudsaviser. FK Distribution er den største distributør af fysiske tilbuds- og lokalaviser i Danmark og distribuerer adresseløse forsendelser til ca. to mio. husstande i Danmark om ugen. Frem til udgangen af 2017 var der i Danmark to landsdækkende distributører af adresseløse forsendelser, der udover FK Distribution talte Post Nord A/S. I marts 2017 havde Post Nord A/S dog offentliggjort at ville indstille sine aktiviteter ved udgangen af 2017, hvorefter FK Distribution var den eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser i Danmark. Fra maj 2017 begyndte FK Distribution at indføre et vilkår i virksomhedens kontrakter vedrørende distribution af adresseløse forsendelser, om at kunderne også skulle købe digital formidling af tilbudsaviser mv. fra FK Distribution (koblingssalg). KFST afgænsede de relevante markeder til (i) markedet for distribution af adresseløse forsendelser i Danmark og (ii) markedet for digitale platforme for tilbudsaviser i Danmark. FK Distributions markedsandel på det første blev opgjort til minimum 85 % og 40-50 % på det andet. FK Distribution var derfor dominerende og havde koblet to uafhængige produkter på en konkurrencebegrænsede måde. Det sidste blev antaget på baggrund af en samlet vurdering af adfærden, herunder FK Distributions meget høje markedsandele, omfanget af kunder, der blev bundet, samt markedets indretning. Opretholdt af Konkurrenceankenævnet 28/4-2021.

Mødedato

Godik ApS

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Godik ApS, der udlejer mobile toiletter og andet materiel til festivaler og events, havde misbrugt sin dominerende stilling fra 2014 til 2018. Dette var sket, ved at Godik havde forpligtet størstedelen af sine kunder til i mindst tre år kun at leje mobile toiletter fra Godik. Dermed blev konkurrenter afskåret fra at konkurrere om disse kunder. Godiks kontrakter indebar, at Godik stillede krav om, at de pågældende festivaler og events brugte Godik som eneleverandør af toiletter. Den skadelige effekt af Godiks adfærd på markedet for udlejning af mobile toiletter til events blev yderligere forstærket af, at Godik ved udlejning af andet materiel, herunder beboelsesvogne, badmoduler, andre vogne og hegn til events, havde anvendt tilsvarende eksklusivitetsforpligtelser.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Problem
Mødedato

Energi Danmark A/S m.fl mod DONG

Resumé

Konkurrencerådet havde i en række sager (Elsam I, II og III) fundet, at energiselskabet Elsam (Nu DONG) havde misbrugt sin dominerende stilling til at opkræve overpriser. 1.054 virksomheder, der på forskelligvis var ofre herfor, ønskede efterfølgende erstatning ved Sø & Handelsretten. Konkurrencerådets oprindelige afgørelser blev dog underkendt bl.a. ved Vestre Landsrets dom af 24. maj 2018. Retten skulle derfor i første omgang tage stilling til, hvorvidt behandlingen af erstatningssagen kunne fortsætte, evt. med forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen som ønsket af sagsøger, herefter hvordan erstatningssagen skulle afgøres. Sø & Handelsretten fandt ikke anledning til at realitetsfremme sagen, idet den underliggende konflikt mellem parterne måtte antages at være endelig afgjort ved Vestre Landsrets dom. Til støtte herfor henviste Sø & Handelsretten navnlig til, at sagsøgerne havde biinterverneret i hovedsagen, herunder afgivet ganske omfattende partsindlæg samt optrådt samlet og ved de samme advokater. Sø & Handelsretten fandt derfor, at der var afgivet proceserklæring om, at sagen skulle afgøres sammen med hovedsagen, hvorfor sagsøgerne ikke kunne støtte deres krav på nye faktiske omstændigheder og juridiske synspunkter. Retten frifandt herefter DONG og fandt ikke anledning til at tage stilling til sagsøgernes øvrige synspunkter. Sagen er anket.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
frifundet
Mødedato

Falck II - Byret dom

Resumé

Sagen vedrørte den straf, som virksomheden Falck skulle idømmes for i strid med konkurrencelovens § 11 at have iværksat et ekskluderende misbrug overfor Bios. Konkurrencerådet havde forsdømt dette 1. februar 2019. Efter rettens tilkendegivelse vedtog Falck Danmark A/S en bøde på DKK 30 mio.

Mødedato

Falcks ekskluderende misbrugsadfærd på det danske marked for ambulancetjenester (Falck II)

Resumé

I sagen havde Falck, efter at have tabt opgaven med et levere ambulancetjenester i Region Syddanmark, iværksat en strategi rettet mod at underminere det vindende selskabs evne til at løse opgaverne. Dette omfattede i) formidling af negative historier om konkurrenten, ii) mobilisering af ambassadører for virksomheden, herunder medarbejdere og politikere samt iii) målrettet påvirkning af ambulanceredderne og aktive tiltag rettet mod at fastholde disse, så de ikke søgte arbejde hos konkurrenten. Dette skete endvidere som led i en overordnet plan og via stråmænd som tillidsrepræsentanter, ansatte, facebookgrupper og kommunikationsbureauer. Det var Konkurrencerådets opfattelse, at de enkelte tiltag som led i en overordnet elimineringsplan dels udgjorde et misbrug og dels forstærkede hinanden. Spørgsmål om aktindsigt for personer blev indbragt for ankenævnet, men afvist ved kendelse af 24/10-2018. Tidligere havde ofret for adfærden (BIOS) fået afslag på aktindsigt som part ved kendelse af 4/3-2016. Derimod kunne moderselskabet til BIOS opnå aktindsigt, jf. reglerne om egenacces, jf. kendelse af 28/9-2018. I august 2019 blev en opdateret udgave af afgørelsen offentliggjort, hvoraf titler på de involverede personer fremgik. Københavns byret udmålte den 13/12-2019 en bøde for adfærden på DKK 30 millioner. En af de involverede personer anmodede om aktindsigt i seperat sag. Dette blev afvist af ankenævnet 19/3-2021.

Mødedato

Teller

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Teller i perioden 2012 til 2016 misbrugte sin dominerende stilling via en kombination af loyalitetsrabatter og bestemmelser om eksklusivitet i kontrakter med sine største kunder. Teller var i perioden datterselskab i Nets-koncernen og den største indløser af internationale betalingskort i Danmark. En kortindløser er nødvendig for, at en butik eller en anden erhvervsdrivende kan tage imod betalingskort, og butikken betaler kortindløseren et gebyr pr. transaktion, mod at kortindløseren blandt andet sørger for, at pengene kommer fra kundens konto til butikkens. Tellers markedsandel er ikke angivet i afgørelsen, men betegnes som meget dominerende. I forbindelse hermed afvises det, at konto-til-konto overførsler, direkte debitering, girokort og kontanter indgår i det samme marked. Derimod holdes det åbent, om mobilbetaling er et alternativ. Markedet skulle endvidere afgrænses nationalt. I forhold til misbruget analyseres det efter traditionel praksis, dvs. Hoffmann-La Roche, Tomra og Post Danmark II. Efter en egnethedsanalyse fandt Rådet, at adfærden var egnet til at afskærme markedet, samt at Teller ikke havde fremlagt argumenter, der understøttede andet. Teller havde fremlagt en økonomisk analyse, men Rådet fandt ikke, at denne anfægtede konklusionen. Et spørgsmål om aktindsigt blev afgjort af ankenævnet den 21/3-2019, men indbragt for Sø & Handelsretten. Denne stadfæstede ankenævnets afgørelse ved dom af 11 MAJ 2020. Hovedsagen blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet 23/9-2019 og herefter politianmeldt. I sin kendelse antager ankenævnet, at der ikke er pligt til at gennemføre en AEC test, når adfærden i øvrigt synes egnet til at medføre en ekskludering. Dette bør dog læses i tilknytning til den konkrete sag, hvor Teller ikke havde fremlagt analyser, der indikerede andet. Sagen er indbragt for Sø & Handelsretten, der ved kendelse af 23/2-2021 afviste at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen om AEC-spørgsmålet. 21/5-2021 meddelte SØIK, at man havde rejst tiltale mod NETS.

Mødedato

Karnov Group Denmark A/S v. J.H. Schultz Information A/S (UfR II)

Resumé

Karnov Group, der ejer rettighederne til UfR, forsøgte (endnu engang), at stoppe Schultz' brug af UfR-referencen i en konkurrerende domsdatabase. Dette skete som opfølgning på et tidligere forgæves forsøg på at nedlægge fogedforbud (Sø & Handelsretten 18/12-2015). Sø & Handelsretten fandt ikke, at der forelå nogen krænkelse af Karnovs IP rettigheder. Som led i sagen havde Schultz reelt gjort gældende, at et forbud ville være konkurrencebegræsende og derved muligvis i strid med konkurrencelovens § 11. Synspunkt er dog ikke videre udviklet og synes mest knyttet til Karnovs "forsvar". Da der ikke forelå nogen IP-krænkelse, tog Sø & Handelsretten ikke stilling til anbringendet.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
intet problem
Afgørelser
Mødedato

Dansk Advokaters klage over Karnov Group Danmark A/S for misbrug af en dominerende stilling (Karnov II)

Resumé

Brancheforeningen Danske Advokater (”DA”) havde klaget over Karnov Group Danmark A/S’ (’KG’) nye abonnementsvilkår, som efter DA’s opfattelse udgjorde et misbrug af en dominerende stilling. Efter DA’s vurdering misbrugte Karnov sin dominerende stilling på et dansk marked for digitale juridiske informationsydelser i form af (i) urimeligt høje priser, (ii) ulovligt koblingssalg og (iii) muligvis prisdiskrimination. KFST ønskede dog ikke at forfølge sagen nærmere og lukkede den efter konkurrencelovens § 15. Sagen er reelt identisk med en tidligere sag fra 31/10-2001, hvor advokater også klagede over licensvilkårene for brug af Karnovs lovsamlinger.

Mødedato

CD Pharmas prissætning af syntocinon

Resumé

I 2013 vandt en parallelimportør og konkurrent til CD Pharma rammekontrakten om at levere lægemiddel Syntocinon til hospitalernes indkøbsfællesskab (Amgros) til 43 kroner per pakke. I foråret 2014 kunne parallelimportøren dog ikke levere, hvorfor Amgros måtte købe Syntocinon fra CD Pharma. Denne havde i modsætning til parallelimportøren leveringssikkerhed pga. en eksklusiv distributionsaftale med originalproducenten. Sidst i april 2014 hævede CD Pharma prisen fra 45 kroner til 945 kroner for en periode på 6 måneder, hvilket Konkurrencerådet fandt var en overpris og udnyttelse af Amgros samt eventuelt en ekskludering af konkurrenten. Jf. rammeaftalen med Amgros skulle denne erstatte Amgros' tab. Konkurrencerådet fandt, at CD Pharma var dominerende, (pkt. 599-813) både forud for 6 måneders perioden og i senere udbudsperioder, hvorfor denne ikke eksplicit havde en midlertidig karakter. Særlig betydning blev tillagt den eksklusive leveringsaftale. Derudover havde CD Pharma ifølge Konkurrencerådet kendskab til leveringsproblemerne (pkt. 685), og derved selskabets position som residual monopolist, dvs. de eneste, der kunne dække efterspørgslen. I forhold til misbruget valgte Konkurrencerådet at anvende den to-leddede United Brand-test samt foretage forskellige skøn af salgsprisen, der havde varieret henover perioden. Første led i United Brand-testen bestod i at vurdere forholdet mellem salgspris og omkostninger. De sidste kunne dog ikke skaffes direkte, men måtte skønnes, hvilket skete via 6 forskellige beregninger (pkt. 899-1012) samt en beregning, der anvendte en gennemsnitssalgspris fremfor højeste. De 6 første beregninger bestod udover i) selskabets egne opgørelser af ii) indkøbsprisen med en række ”diskutable” poster, iii) uden disse iv) uden et tillæg til producenten koblet til videresalgsprisen v) inklusiv dette tillæg samt vi) en tidligere leverandørs omkostninger. Konkurrencerådet fandt test iii) mest korrekt, og synes tilmed at have overvejet, om en ikke realiseret indtægt, dvs. en form for opportunity cost, burde indgå (pkt. 958-973). Det sidste knyttet op på, at Konkurrencerådet ikke accepterede inddragelsen af bortanskaffelsesomkostninger, da varer kunne være solgt til tredjemand. Andet led i United Brand-test bestod i at vurdere, om prisen fremstod urimelig via sammenligninger. Det omfattede (pkt. 1027-1093 samt 1094-1102) prisen over tid (kaldet test B), konkurrenter (kaldet test C), andre lande (kaldet test D) samt den økonomiske værdi af lægemidlet (kaldet test E). Det sidste opgjort i forhold til irreversible og alternative omkostninger og eventuelle IP-rettigheder og ikke fx købernes betalingsvillighed. Derudover forudsatte Konkurrencerådet i sagen, at det forhøjede prisniveau havde haft en vis tidsmæssig udstrækning, i den konkrete sag 6 måneder. Afhængig af valget af teststørrelse indikerede de forskellige test (dog ikke CD Pharmas egne opgørelser) et mark-up i forhold til omkostningerne på mellem 200-2048 og en profitmargin på mellem 40 og 100 %. Endvidere mente Konkurrencerådet ikke, at der var nogle objektive begrundelser for adfærden. Endelig besluttede Konkurrencerådet at anmelde sagen til SØIK mhp. strafferetlig forfølgelse. Stadfæstet af ankenævnet 29/11-2018 og Sø & Handelsretten 3. marts 2020. Det sidste dog med dissens. Dommen fra Sø & Handelsretten er ikke anket.

Mødedato

Post Danmarks rabatter til magasinpostkunder 2007-2009 (magasinpost III)

Resumé

Afgørelsen vedrørte Post Danmarks individuelle målrabatter til tre magasinpostkunder, Aller, Egmont og Bonnier, i perioden 2007-2009. De tre magasinpostkunder var på det tidspunkt de tre største enkeltkunder på magasinpostområdet. Post Danmark havde 2007-2009 endvidere en dominerende stilling med over 80 procent af markedet for distribution af magasinpost og var den eneste landsdækkende distributør, og derved en uomgængelig samhandelspartner. Rabatten var ikke blot betinget af opfyldelsen af nærmere fastlagte mål, men udgjorde også en betydelig del af det samlede behov hos disse. Derudover ville manglende målopfyldelse, der ikke skyldtes abonnementnedgang, medføre en opsigelse af særaftalen. Konkurrencerådet fandt, at rabatten derved var betinget af defacto eksklusivitet, hvilket blev forstærket ved kundernes uklarhed om de nye vilkår, såfremt målene ikke blev realiseret, og aftalen opsagt. Endvidere var der faktuel sket opsigelse, efterfulgt af senere fremsendelse af nye, ringere, vilkår. Konkurrencerådet mente, jf. Intel, ikke, at man var forpligtet til at efterprøve rabatternes evne til lukke markedet, men gennemførte alligevel en analyse heraf. Denne lagde vægt på i) forskellene i markedsandele overfor konkurrenterne, dvs. omfanget af i) Post Danmarks dominans, ii) rabatspændet, iii) referenceperioden, iv) rabatternes loyalitetsskabende virkning samt v) uigennemsigtighed i tildelingskriterierne. Derved forudsagde Konkurrrencerådet reelt det senere udfald af EU-domstolens dom i Intel. Sagen var en udløber af, at Konkurrenceankenævnet havde hjemvist Magasinpost II grundet manglede analyser af visse forhold. Derudover var hele sagen stillet i bero, mens EU-domstolen behandlede Post Danmark II og EU-Retten Intel. Post Nord synes at have taget afgørelsen til efterretning og ikke videreført den.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Problem