Sorter

Mødedato

Nordic Competition Authorities release joint memorandum on digital platforms and the future of European policy

Resumé

As a contribution to the debate on competition enforcement in the digital era and future rules for digital platforms, the Nordic competition authorities are today publishing a joint memorandum setting out the Nordic perspective on issues of competition in digital markets.

Mødedato

Velfungerende markeder 37 - Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering

Resumé

En bedre regulering af forsyningssektoren vil kunne bidrage til, at slutpriserne ikke bliver for høje, og at sektoren samtidig har råd til at investere i fremtiden. Det vurderer Konkurrencerådet i artiklen "Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering."

Mødedato

Velfungerende markeder 36 - Priskuranter i bygge- og anlægssektoren kan svække konkurrencen mellem virksomheder

Resumé

Når arbejdsmarkedets parter på bygge- og anlægsområdet forhandler kollektive overenskomster, forhandler de samtidig prislister for de enkelte faggruppers akkordarbejder; de såkaldte priskuranter. Brug af akkordløn kan i almindelighed bidrage til at øge produktiviteten, fordi den udførende håndværker tilskyndes til at arbejde mere effektivt. En analyse fra Incentive peger imidlertid på, at aftaler om en fast akkordløn for at udføre en bestemt opgavetype, som gælder for et helt fag (en såkaldt priskurant), kan hæmme priskonkurrencen mellem virksomhederne i faget samt innovation og produktivitet. Det kan potentielt være til skade for forbrugerne, sammenlignet med en situation, hvor akkorden alene bestemmes lokalt på den enkelte arbejdsplads og for den enkelte opgave. Analysen peger endvidere på, at de mulige negative effekter fra priskurantsystemet kan dæmpes, hvis priskuranterne opdateres hyppigt, sådan som det bl.a. er forsøgt på enkelte fagområder.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Velfungerende markeder 34 - Adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via offentlige kilder

Resumé

Udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger mellem virksomheder kan hæmme den effektive konkurrence til skade for forbrugerne. Konkurrenceskadelig information kan fx komme fra offentlige myndigheder. Artiklen handler konkret om Fødevarestyrelsens VetStat-register, som indeholder oplysninger om salg af veterinærmedicin i Danmark. VetStat er et vigtigt værktøj til at afsløre uhensigtsmæssig eller ulovlig anvendelse af antibiotika i danske husdyrbesætninger. Men samtidig kan virksomheder imidlertid få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via aktindsigt i registeret. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det kan have medført højere priser på veterinærmedicin til skade for blandt andet landmænd og forbrugere.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Velfungerende markeder 33 - Digitale platforme

Resumé

Digitale platforme har eksisteret i mange år, og flere af forretningsmodellerne bag er velkendte. Den Blå Avis blev fx stiftet som papiravis i 1981, gik online i 1995 og blev i 2008 overtaget af amerikanske eBay. Platformen fungerer dog på nogenlunde samme måde i dag som i 1981 – nu møder køber og sælger blot hinanden digitalt. Men digitale platforme spiller alligevel en anden og større rolle i dag end tidligere. KFST har gennemført en overordnet kortlægning af, hvilke platforme, der opererer i Danmark. Kortlægningen viser, at der i 2018 var næsten 200 digitale platforme, som formidlede køb, salg og udlejning af varer og tjenesteydelser i Danmark. Hertil kommer de platforme, der ikke formidler køb og salg som deres primære aktivitet. Det er eksempelvis Google, Facebook, Instagram og YouTube. Det store udbud af digitale platforme medfører fordele for forbrugere og virksomheder, men indebærer også nye problemstillinger blandt andet for konkurrencen og dermed for forbrugerne. Samtidig kan platformene også medføre udfordringer for de virksomheder, der sælger ydelser via platformene. KFST har på den baggrund styrket sin kapacitet på det digitale område ved bl.a. at oprette Center for Digitale Platforme samt udgivet en publikation om digital platforme. Sigtet er, at styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne over for de digitale platforme, og gennemføre analyser af, hvordan platformenes adfærd påvirker konkurrencen, vækstvilkårene for mindre virksomheder og forbrugernes muligheder for at navigere sikkert på de digitale markeder

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Velfungerende markeder 32 - Benchmarking og forsyningssikkerhed i forsyningssektoren

Resumé

I Danmark og mange andre lande anvendes benchmarkingmodeller til at efterligne et konkurrencepres, som ellers ikke er til stede blandt de naturlige monopolselskaber i forsyningssektoren. Formålet er at styrke selskabernes incitamenter til at foretage omkostningseffektive beslutninger. Samtidig er det afgørende, at Danmarks høje forsyningssikkerhed fastholdes. Forsyningssikkerhed indgår ikke direkte i de anvendte benchmarkingmodeller. Dette arbejdspapir belyser metodiske problemstillinger ved integration af forsyningssikkerhed i den eksisterende økonomiske benchmarking. En sådan integration kan øge selskabernes incitament til at opretholde en høj forsyningssikkerhed, men vil samtidig svække forsyningsselskabernes økonomiske effektivitet.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Velfungerende markeder 31 - Udviklingen i den danske vandsektors økonomi

Resumé

De seneste års udvikling i vandsektorens økonomi og effektivitet viser, at der er sket effektiviseringer i sektoren, og at vandselskaberne samtidigt løser flere og flere opgaver inden for fx grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning. Samlet er priserne derfor steget. Tallene peger på, at aktiviteter i form af blandt andet miljøprojekter vil fortsætte med at stige i de kommende år, og at fortsatte effektiviseringskrav ikke hindrer dette.

Mødedato

Velfungerende markeder 30 - Prissignalering og prisgennemsigtighed

Resumé

I denne artikel beskriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de betænkeligheder, der kan være ved prissignalering i forhold til konkurrencelovens § 6. I artiklen gennemgås to eksempler på øget prisgennemsigtighed bl.a. via egentlig prissignalering, som har haft skadelige virkninger for forbrugerne. I begge tilfælde er der tale om, at virksomheder har fået øget kendskab til konkurrenters fremtidige priser. Endelig beskrives en undersøgelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget af realkreditsektorens kommunikation om priser på realkreditlån gennem online medier.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning