Sorter

Mødedato

Telia Telecom A/S (dom)

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde iværksat en kontrolundersøgelse, som gik uden over den på forhånd indhentede retskendelse. Endvidere havde de, ifølge sagsøger, lækket nyheden om kontrolundrsøgelsen til pressen. Telia, som havde været genstand for kontrolundersøgelse forsøgt først at opnå erstatnings efter det straffeprocesuelle regelsæt. Dette blev nægtet ved Østre Landsrets dom af 19 FEB 2004 da der ikke var tale om et straffeprocesuelt skridt. Herefter blev sagen forfulgt som et civiltretligt søgsmål direkte mod Konkurrencestyrelsen. Højesteret fandt dog ikke anlendning til at kritisere den iværksatte kontrolundersøgelse. Hverken efter Konkurrencelovens §18 eller Grundlovens § 71. Ej heller fandtes det godtgjort, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde lækket fortrolige informationer til pressen.

Mødedato

Andelskassen J.A.K mod Konkurrencerådet

Resumé

Andelskassen J.A.K, havde klaget til KFST over nogle uspecificeret forhold. Styrelsen havde dog avist at behandle disse jf. konkurrencelovens § 14 (nu § 15, stk 1), hvilket JAK havde indbragt for ankenævnet. Ankenævnet afviste sagen, idet dette ikke havde kompetence til at efterprøve beslutninger om at afvise klager.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 15
Udfald
afvist
Mødedato

Trioplast Nyborg A/S (kendelse fra Højesteret)

Resumé

EU-Kommissionen havde igangsat en kontrolundersøgelse hos virksomheden Trioplast Nyborg A/S, idet der var mistanbke om dennes deltagelse i en ulovlig kartelaftale. Trioplast Nyborg A/S gjorde overfor byretten, der havde afsagt kendelse om at tillade kontrolundersøgelsen, gældende at denne ikke havde udøvet et selvstændigt skøn over nødvendigheden og rimeligheden af undersøgelsen. Endvidere burde Trioplast A/S indrømmet en sigtedes retsstilling, herunder retten til ikke at udtale sig. Trioplast Nyborg A/S kærede derfor kendelsen til landsretten, der dog ikke fandt anledning til at kritistere byretten. Herefter blev sagen indbragt for Højesteret. Højesteret udtalte bl.a., at det i forbindelse med den kompetente nationale retsprøvelse i det væsentlige kræves, at retten forvisser sig om, at der foreligger tilstrækkeligt tungtvejende indicier til at begrunde en mistanke om, at den pågældende virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne. Endvidere fandt Højesteret jvf. flere EU domme, at en virksomhed ikke kan undslå sig fra at give rent faktiske oplysninger, også selvom disse vil kunne anvendes som bevis for en overtrædelse. Derimod kan en virksomhed ikke tvinges til at afgive tilståelse om deltagelse i retsstridige handlinger. Højesteret fandt derfor ikke grundlag for at kritisere den afvejning byretten havde foretaget mellem kommissionens beføjelser og retten til ikke at bidrage til selvinkriminering. Da der i øvrigt ikke var påberåbt konkrete omstændigheder, som kunne give anledning til at sætte spørgsmål ved byrettens kendelse stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 18
Udfald
Frikendt
Mødedato

Betænkning 1297/1995 – Konkurrencelovgivningen i Danmark

Resumé

Betænkning 1297/1995 – ”konkurrencelovgivningen i Danmark” dannede grundlag for den i 1997 vedtagne konkurrencelov, dvs. den første moderne EU-konforme konkurrencelov i Danmark. Betænkningen beskriver de grundlæggende elementer i konkurrencelovgivningen, og synes navnlig i de tidligere år at være anvendt forholdsvis mekanisk.

Myndighed
Betænkning
Regel
Betænkning
Udfald
Betænkning