Sorter

Mødedato

Velfungerende markeder 42 - Påvirker effektiviseringskrav kvaliteten af drikkevandet?

Resumé

Prislofter og effektiviseringskrav, som leder til lavere vandpriser, har ikke ført til mindre forsyningssikkerhed i drikkevandselskaberne målt ved andelen af mikrobiologiske overskridelser i vandprøver – måske snarere tværtimod. Det er hovedkonklusionen i dette arbejdspapir.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Velfungerende markeder 41 - Pensionsselskaberns indtjening på kapitalforvaltning

Resumé

De danske pensionsselskaber tager 14,4 milliarder kroner om året for at investere danskernes pensionsformue. De kommercielle selskaber, som sælger firmapensionsordninger, havde et betydeligt overskud ved investering af pensionsmidlerne. Indtægterne herved var ca. 60 pct. større end de tilknyttede omkostninger.
En del af det store overskud benytter de kommercielle selskaber til at sætte lave, ofte tabsgivende, priser på forsikringer og administration i øvrigt. Det betyder, at nye aktører får svært ved at komme ind og gøre sig gældende. Dermed svækkes konkurrencen på et i forvejen koncentreret marked.

Mødedato

Nordic Competition Authorities release joint memorandum on digital platforms and the future of European policy

Resumé

As a contribution to the debate on competition enforcement in the digital era and future rules for digital platforms, the Nordic competition authorities are today publishing a joint memorandum setting out the Nordic perspective on issues of competition in digital markets.

Mødedato

Velfungerende markeder 37 - Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering

Resumé

En bedre regulering af forsyningssektoren vil kunne bidrage til, at slutpriserne ikke bliver for høje, og at sektoren samtidig har råd til at investere i fremtiden. Det vurderer Konkurrencerådet i artiklen "Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering."

Mødedato

Velfungerende markeder 36 - Priskuranter i bygge- og anlægssektoren kan svække konkurrencen mellem virksomheder

Resumé

Når arbejdsmarkedets parter på bygge- og anlægsområdet forhandler kollektive overenskomster, forhandler de samtidig prislister for de enkelte faggruppers akkordarbejder; de såkaldte priskuranter. Brug af akkordløn kan i almindelighed bidrage til at øge produktiviteten, fordi den udførende håndværker tilskyndes til at arbejde mere effektivt. En analyse fra Incentive peger imidlertid på, at aftaler om en fast akkordløn for at udføre en bestemt opgavetype, som gælder for et helt fag (en såkaldt priskurant), kan hæmme priskonkurrencen mellem virksomhederne i faget samt innovation og produktivitet. Det kan potentielt være til skade for forbrugerne, sammenlignet med en situation, hvor akkorden alene bestemmes lokalt på den enkelte arbejdsplads og for den enkelte opgave. Analysen peger endvidere på, at de mulige negative effekter fra priskurantsystemet kan dæmpes, hvis priskuranterne opdateres hyppigt, sådan som det bl.a. er forsøgt på enkelte fagområder.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Konkurrencereglerne beskytter også i krisetider

Resumé

Meddelelsen skitserer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overordnet vil håndhæve konkurrenceloven under sundhedskrisen. Der kan være områder, hvor de problemer, der opstår på grund af COVID-19 ikke kan løses på andre måder end ved fælles tiltag, fordi det ellers vil gå ud over forbrugere og forsyningssikkerhed. De samarbejder der kan være brug for, fx for at sikre et stabilt udbud af kritiske værnemidler eller begrænse smitterisikoen vil oftest ikke være problematiske i forhold til konkurrencereglerne, enten fordi de slet ikke begrænser konkurrencen, eller fordi effektivitetsgevinsterne for forbrugerne overstiger begrænsningen i konkurrencen. Styrelsen vil i prioriteringen mellem sager have for øje, om der foreligger denne slags beskyttelseshensyn og modsat være på vagt overfor samarbejder den nuværende alvorlige situation ved fx at koordinere priser, aftale begrænsninger af produktion eller lignende.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Velfungerende markeder 34 - Adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via offentlige kilder

Resumé

Udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger mellem virksomheder kan hæmme den effektive konkurrence til skade for forbrugerne. Konkurrenceskadelig information kan fx komme fra offentlige myndigheder. Artiklen handler konkret om Fødevarestyrelsens VetStat-register, som indeholder oplysninger om salg af veterinærmedicin i Danmark. VetStat er et vigtigt værktøj til at afsløre uhensigtsmæssig eller ulovlig anvendelse af antibiotika i danske husdyrbesætninger. Men samtidig kan virksomheder imidlertid få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via aktindsigt i registeret. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det kan have medført højere priser på veterinærmedicin til skade for blandt andet landmænd og forbrugere.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Velfungerende markeder 33 - Digitale platforme

Resumé

Digitale platforme har eksisteret i mange år, og flere af forretningsmodellerne bag er velkendte. Den Blå Avis blev fx stiftet som papiravis i 1981, gik online i 1995 og blev i 2008 overtaget af amerikanske eBay. Platformen fungerer dog på nogenlunde samme måde i dag som i 1981 – nu møder køber og sælger blot hinanden digitalt. Men digitale platforme spiller alligevel en anden og større rolle i dag end tidligere. KFST har gennemført en overordnet kortlægning af, hvilke platforme, der opererer i Danmark. Kortlægningen viser, at der i 2018 var næsten 200 digitale platforme, som formidlede køb, salg og udlejning af varer og tjenesteydelser i Danmark. Hertil kommer de platforme, der ikke formidler køb og salg som deres primære aktivitet. Det er eksempelvis Google, Facebook, Instagram og YouTube. Det store udbud af digitale platforme medfører fordele for forbrugere og virksomheder, men indebærer også nye problemstillinger blandt andet for konkurrencen og dermed for forbrugerne. Samtidig kan platformene også medføre udfordringer for de virksomheder, der sælger ydelser via platformene. KFST har på den baggrund styrket sin kapacitet på det digitale område ved bl.a. at oprette Center for Digitale Platforme samt udgivet en publikation om digital platforme. Sigtet er, at styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne over for de digitale platforme, og gennemføre analyser af, hvordan platformenes adfærd påvirker konkurrencen, vækstvilkårene for mindre virksomheder og forbrugernes muligheder for at navigere sikkert på de digitale markeder

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning