Sorter

Mødedato

Konkurrencelovens Tvangsindgreb

Resumé

Tænketanken Justicia har gennemført en analyse af konkurrencelovens tvangsindgreb mhp. 1) at belyse de retssikkerhedsmæssige udfordringer, der knytter sig til den omfattende ændring af konkurrenceloven, som trådte i kraft den 4. marts 2021, som led i implementeringen af EU-direktiv 2019/1 i dansk ret, samt 2) at analysere, om de nye konkurrenceregler i nødvendigt omfang inddrager hensynet til retssikkerheden for de virksomheder og personer, som underkastes konkurrencelovens tvangsindgreb. Lovændringen har medført meget vidtgående ændringer i den måde, overholdelse af konkurrencelovens regler håndhæves og kontrolleres på, hvilket overordnet set udvider myndighedernes beføjelser og rejser en række retssikkerhedsmæssige problemer. Analysen indeholder derfor adskillige anbefalinger til forbedringer af såvel regler som praksis på de områder, hvor Justitia ikke finder, at retssikkerheden for de involverede tilgodeses i tilstrækkelig høj grad. De væsentlige udvidelser af konkurrencemyndighedernes beføjelser til at kontrollere og forfølge overtrædelser af konkurrenceloven, som fulgte med lovændringen, stiller nye og øgede krav til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens faglige kompetencer og grundighed og domstolenes prøvelse af styrelsens beslutninger om kontrolundersøgelser. I analysen gennemgås derfor de krav, der ifølge danske retsregler og EMD’s retspraksis vedr. EMRK artikel 8, stilles til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beslutninger om kontrolundersøgelse, domstolsprøvelsen heraf og indholdet af den retskendelse, som tillader kontrolundersøgelsen. Herefter gennemgås forskellige eksempler på beslutninger og kendelser, som ifølge Justitias vurdering kun i meget ringe omfang lever op til de nævnte krav. Analysen indeholder på denne baggrund en anbefaling om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretager en gennemgang af praksis i forbindelse med beslutninger om kontrolundersøgelser og undersøger, i hvilket omfang beslutningerne lever op til de krav, der stilles. Analysen indeholder ligeledes anbefalinger til, hvilke elementer både styrelsens beslutning om kontrolundersøgelse og den efterfølgende retskendelse bør indeholde for fuldt ud at være i overensstemmelse med de krav, der kan udledes af danske retsregler og EMD’s praksis vedrørende EMRK artikel 8. Analysen indeholder desuden anbefalinger til, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sikrer, at den oplysningspligt, der pålægges virksomheder og fysiske personer, ikke går videre end lovgivning og retspraksis tillader, men også hvordan virksomheder og fysiske personer bedst sikrer, at grænserne for deres oplysningspligt respekteres. Analysen indeholder også anbefalinger til retssikkerhedsmæssige forbedringer af reglerne om kære af kendelser om kontrolundersøgelser og afgørelser om selvinkriminering og legal professional privilege, da reglerne medfører en række problemer, der tilsyneladende ikke er blevet overvejet ved ændringen af konkurrenceloven.

Myndighed
Justicia
Regel
Analyse
Udfald
Analyse
Mødedato

Vertical restraints: roundtable discussion and business survey

Resumé

The Competition and Markets Authority (CMA) commissioned Accent and Oxera to undertake a qualitative survey to explore businesses’ incentives to use vertical restraints and the impact of the internet on these incentives. Prior to the business survey the CMA organised a roundtable discussion with legal advisers, economic consultants and representatives of business organisations to discuss the same research questions.

Mødedato

To aftaler mellem Kemira Danmark og DLG er opsagt

Resumé

Styrelsen meddelte Kemira Danmark, at man ikke længere fandt anledning til at behandle anmeldelser af 2 aftaler, da aftalerne var opsagt til udløb 31. januar 2001. Styrelsen foretog sig ikke en materiel vurdering af aftalerne. Aftalerne blev anmeldt inden den 1. juli 1998 og var derfor omfattet af konkurrencelovens § 27. Styrelsen har derfor ikke foretaget sig yderligere i sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

Det nordiske girobank-samarbejde (Nordpay)

Resumé

Sagen vedrørte det nordiske girobank-samarbejde (Nordpay). Dette er imidlertid blevet ophævet. Konkurrencestyrelsen lukkede herefter sagen om selskabernes anmeldelse af aftalen med anmodning om en erklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært § 8. Aftalen var omfattet af overgangsreglerne i konkurrencelovens § 27, stk. 4.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
anmeldelse trukket tilbage
Mødedato

Ophørt samarbejde mellem Topdanmark, BG Bank og BG Pension

Resumé

Topdanmark meddelte konkurrencestyrelsen, at samarbejdsaftalen imellem Topdanmark, BG Bank og BG Pension om salg af pensioner var bortfaldet ved Danicas (Danske Banks) køb af BG Pension i februar 2001. Aftalen var anmeldt til styrelsen med anmodning om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter lovens § 8, stk. 1, og var omfattet af overgangsbestemmelsen i § 27, stk. 4. Styrelsen fandt, at der ikke var anledning til at behandle anmeldelsen yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

Aftale mellem (før) Kløver Mælk nu Arla Foods og Dansk Supermarked er ophørt

Resumé

Styrelsen meddelte Arla Foods, at de ikke længere fandt anledning til at behandle Kløver Mælks aftale med Dansk Supermarked. Dette var grundet, at den oprindelige aftale ikke længere var gældende, og da den var omfattet af overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens § 27, stk. 4, fandt styrelsen ikke, at der herefter var anledning til at foretage sig yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

Aftale mellem Arla Foods og Tholstrup Cheese Holding

Resumé

Sagen vedrørte en aftale mellem Arla Foods og Tholstrup Cheese Holding. Styrelsen meddelte Arla Foods, at man ikke længere fandt anledning til at behandle anmeldelse af en aftale, da aftalen var opsagt til udløb den 31. december 2003. Styrelsen foretog ikke en materiel vurdering af aftalerne. Efter at Arla opsagde aftalen og samtidigt gav afkald på Tholstrup Cheeses købsforpligtelse, fandt Styrelsen ikke anledning til at behandle anmeldelsen yderligere, jf. at aftalen var omfattet af konkurrencelovens § 27, stk. 4.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

Mejeriforeningens aftale om eksport af feta er ophævet

Resumé

Styrelsen meddelte i sagen Mejeriforeningen, at styrelsen ikke længere fandt anledning til at foretage yderligere i anledning af foreningens anmeldelse af aftale om eksport af feta til Iran. Mejeriforeningen oplyste, at aftalen var ophævet. Aftalen var omfattet af overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens § 27, stk. 4. Dette var grundet, at aftalen var indgået før 1. januar 1998 og anmeldt inden den 1. juli 1998.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

Øresundscement I/S

Resumé

Aalborg Portland A/S og Cementa AB anmeldte den 29. juni 1998 en joint venture-aftale om etablering og drift af Øresundscement I/S. Formålet med at danne selskabet Øresundscement I/S var at etablere et midlertidigt projektorienteret samarbejde om fælles udviklingsaktiviteter og om mulige fælles cementleverancer til Øresundsforbindelsen. Aftalen var anmeldt med henblik på at opnå en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Parterne meddelte efterfølgende, at selskabet Øresundscement I/S er opløst. Da den anmeldte joint venture-aftale er omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens § 27, stk. 4, og aftalen nu er ophævet, har Konkurrencestyrelsen herefter ikke fundet anledning til at behandle den anmeldte aftale. Konkurrencestyrelsen har derfor meddelt parterne, at såfremt man ikke hører fra dem inden en bestemt tidsfrist, anses sagen for afsluttet.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket
Mødedato

DLG og BAFs aftale om køb af grovvarer opsagt

Resumé

Styrelsen meddelte DLG, at styrelsen ikke fandt anledning til at foretage yderligere i anledning af selskabets anmeldelse af aftale med BAF (Bornholms Andelsgrovvare Forening) om indkøb af grovvarer. Aftalen var indgået før 1. januar 1998 og anmeldt inden den 1. juli 1998, hvorfor den var omfattet af overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens § 27, stk. 4. DLG har eferfølgende oplyst, at man pr. 1 marts 2001 havde opsagt aftalen med BAF med virkning fra 30. september 2001.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 27
Udfald
sag lukket