Sorter

Mødedato

Vejledende udtalelse om el-selskabers opstartsrabatter

Resumé

På baggrund af en kampagne fra et forsyningspligtigt el-selskab om en måneds gratis el til tidligere kunder, valgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at udsende en vejledende udtalelse om de umiddelbare betænkeligheder ved kampagnen. Styrelsen udtalte bekymring i forhold til prisdumping, idet et forsyningspligtigt selskab almindeligvis vil have en større kundebase, og derfor i højere grad ville kun modstå et midlertidigt tab. Dog var styrelsen ikke af den opfattelse, at der forelå en egentlig overtrædelse af konkurrencelovens § 11 om misbrug af dominerende stilling i det konkrete tilfælde. Det blev indskærpet, at denne udtalelse ikke var en endelig afgørelse.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse om KMD's prisdifferentiering over for kommunale kunder

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte, på baggrund af en henvendelse fra KOMBIT, en vejledende udtalelse vedrørende KMD's udmeldning om ikke længere at ville yde rabatter overfor sine kommunale kunder. KMD begrundede sin udmelding med, at da virksomheden havde en monopolistisk markedsposition, ville prisdifferentiering være et misbrug af en dominerende stilling og dermed i strid med konkurrencelovens § 11. Styrelsen udtalte, at prisdifferentiering ikke i sig selv udgjorde et misbrug af en dominerende stilling, så længe den ikke virkede ekskluderende. Desuden var det styrelsens opfattelse, at et misbrug forudsatte, at kunderne var i indbyrdes konkurrence, hvilket styrelsen ikke mente, at kommunerne var. Begge dele af tilkendegivelsen er korrekte i lyset af nyere EU-retspraksis (Post Danmark I), men repræsenter samtidig et (markant) opgør med hidtidig dansk praksis, idet denne nærmest per se har fordømt enhver form for selektiv pris og rabatssætning. Navnlig såfremt den kunne medføre at store kunder opnåede bedre vilkår end små. Sammen med den forudgående Københavns Lufthavne A/S terms of use for CPH Go (21/12-2011) indikerer sagen en væsentlig redefinering af diskriminationsbegrebet i dansk praksis.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Vejledning
Mødedato

Konkurrencestyrelsens supplerende bindende udtalelse om TDC' betalingsvilkår ved afregning af samtrafikydelser

Resumé

Tiscali A/S og Cybercity A/S havde klaget til Konkurrencestyrelsen over TDC Totalløsninger A/S, og gjort gældende, at det var uforeneligt med konkurrencelovens § 11, at (i) at stille krav om bankgaranti for indgåelse af samtrafikydelser, (ii) at kræve kvartalsvise forudbetalinger i alle samtrafikaftaler undtagen gensalg, og (iii) ved at tilbyde forskellige vilkår til operatørerne på markedet. Da spørgsmålene reelt henlå under telemyndighedernes kompetence, afgav KFST en udtalelse hertil. Jf. denne var det urimeligt, når TDC både stillede krav om 3 måneders forudbetaling og sikkerhedsstillelse, og uforeneligt med konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1. TDC ville efter styrelsens opfattelse opnå fornøden afdækning af selskabets kreditrisiko, såfremt selskabets betalingsvilkår i standardaftalerne ændredes, således at TDC har mulighed for at stille krav om 30 dages forudbetaling og sikkerhedsstillelse for et beløb svarende til værdien af leverede samtrafikydelser i ophævelsesperioden. For så vidt angik standardaftalen vedrørende gensalg, hvor fakturering sker månedsvis bagud, vil TDC opnå fornøden afdækning af selskabets kreditrisiko, såfremt selskabets betalingsvilkår i aftalen ændres, således at TDC har mulighed for at stille krav om sikkerhedsstillelse for den bagud betalte måned samt for et beløb svarende til værdien af leverede ydelser i ophævelsesperioden. Sagen blev herefter indbragt for Konkurrenceankenævnet, der ved kendelse af 13/9-2006 underkendte styrelsens udtalelse, idet man ikke mente, at der var gennemført tilstrækkelige undersøgelser som grundlag herfor.

Mødedato

TDC's maksimalpriser for 2003 og 2004 II

Resumé

Sagen vedrørte TDC's maksimalpriser for 2003 og 2004. I det fremlagte forslag var opkaldsafgiften for nummeroplysningstjenesterne forhøjet fra 1,75 kr. til 2 kr. Derudover var minutprisen på 113 i dagtid forhøjet fra 9,95 kr. til 13 kr. Desuden skete der forhøjelse i prisen for teknikerbesøg samt et prisfald for oprettelse af stik. Samlet set blev de foretagne prisændringer omkostningsneutrale. Det meddeles IT- og Telestyrelsen, at det af TDC fremsendte forslag til ændrede maksimalpriser ikke er konkurrenceforvridende og dermed ikke i strid med konkurrencelovens § 11.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Vejledning