Sorter

Mødedato

Konkurrencelovens Tvangsindgreb

Resumé

Tænketanken Justicia har gennemført en analyse af konkurrencelovens tvangsindgreb mhp. 1) at belyse de retssikkerhedsmæssige udfordringer, der knytter sig til den omfattende ændring af konkurrenceloven, som trådte i kraft den 4. marts 2021, som led i implementeringen af EU-direktiv 2019/1 i dansk ret, samt 2) at analysere, om de nye konkurrenceregler i nødvendigt omfang inddrager hensynet til retssikkerheden for de virksomheder og personer, som underkastes konkurrencelovens tvangsindgreb. Lovændringen har medført meget vidtgående ændringer i den måde, overholdelse af konkurrencelovens regler håndhæves og kontrolleres på, hvilket overordnet set udvider myndighedernes beføjelser og rejser en række retssikkerhedsmæssige problemer. Analysen indeholder derfor adskillige anbefalinger til forbedringer af såvel regler som praksis på de områder, hvor Justitia ikke finder, at retssikkerheden for de involverede tilgodeses i tilstrækkelig høj grad. De væsentlige udvidelser af konkurrencemyndighedernes beføjelser til at kontrollere og forfølge overtrædelser af konkurrenceloven, som fulgte med lovændringen, stiller nye og øgede krav til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens faglige kompetencer og grundighed og domstolenes prøvelse af styrelsens beslutninger om kontrolundersøgelser. I analysen gennemgås derfor de krav, der ifølge danske retsregler og EMD’s retspraksis vedr. EMRK artikel 8, stilles til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beslutninger om kontrolundersøgelse, domstolsprøvelsen heraf og indholdet af den retskendelse, som tillader kontrolundersøgelsen. Herefter gennemgås forskellige eksempler på beslutninger og kendelser, som ifølge Justitias vurdering kun i meget ringe omfang lever op til de nævnte krav. Analysen indeholder på denne baggrund en anbefaling om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretager en gennemgang af praksis i forbindelse med beslutninger om kontrolundersøgelser og undersøger, i hvilket omfang beslutningerne lever op til de krav, der stilles. Analysen indeholder ligeledes anbefalinger til, hvilke elementer både styrelsens beslutning om kontrolundersøgelse og den efterfølgende retskendelse bør indeholde for fuldt ud at være i overensstemmelse med de krav, der kan udledes af danske retsregler og EMD’s praksis vedrørende EMRK artikel 8. Analysen indeholder desuden anbefalinger til, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sikrer, at den oplysningspligt, der pålægges virksomheder og fysiske personer, ikke går videre end lovgivning og retspraksis tillader, men også hvordan virksomheder og fysiske personer bedst sikrer, at grænserne for deres oplysningspligt respekteres. Analysen indeholder også anbefalinger til retssikkerhedsmæssige forbedringer af reglerne om kære af kendelser om kontrolundersøgelser og afgørelser om selvinkriminering og legal professional privilege, da reglerne medfører en række problemer, der tilsyneladende ikke er blevet overvejet ved ændringen af konkurrenceloven.

Myndighed
Justicia
Regel
Analyse
Udfald
Analyse
Mødedato

Haarslev

Resumé

Ved en voldgiftskendelse var Haarslev Invest (og ejeren heraf) dømt til at anerkende, at en konkurrenceklausul faldt udenfor konkurrenceloven, idet personnen omfattet heraf ikke drev virksomhed da klausulen blev indgået. Konkurrenceklauslen var pålagt som led i en virksomhedsovedragelse i 2012, hvor den tidligere ejere i første omgang fortsatte som ansat direktør. Denne var dog senere fratrådt og nu jf. konkurrenceklausulen afskåret fra at tage ansættelse eller igangsætte konkurrerende forretning. Mhp. at frigøre sig fra klausulen havde den fratrådte direktør anlagt en voldgiftssag. Implicit i kendelsen fandt voldgiftsretten, at bedømmelsen af virksomhedsstatus skulle ske med udgangspunkt i status på tidspunktet for klausulens indgåelse og ikke når den fik effekt. Antagelse af andet udgangsunkt ville underminere værdien af konkurrenceklausler. Haarslev Invest (og ejeren heraf) indbragte kendelsen for Sø & Handelsretten, idet man fandt at voldgiftskendelsen stred mod ordre public jf. Voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 2, litra a eller b. Det følger heraf at en voldgiftskendelse kan tilsidesættes som stridende mod ordre public, hvis der foreligger så overordentligt graverende fejl, at kendelsen er åbenbart uforenelig med landets retsorden. Det samme princip er er i konkurrenceretten kendt under "Eco Swiss doktrinen" (se sag C-126/97). Implicit heri kan en domstol tilsidesætte en voldsgiftskendelse såfremt den ikke har respekteret konkurrenceretlige grundregler. Sø & Handelsretten fandt ikke anledning til at gribe ind overfor voldgiftskendelsen. Sagen er anket.

Myndighed
Dom
Regel
kl. § 2
Udfald
Frifindelse
Mødedato

FK Distribution

Resumé

Sagen vedrørte selskabet FK Distribution og dettes koblingssalg i forhold til fysisk distribution af adresseløse forsendelser og digital visning af tilbudsaviser. FK Distribution er den største distributør af fysiske tilbuds- og lokalaviser i Danmark og distribuerer adresseløse forsendelser til ca. to mio. husstande i Danmark om ugen. Frem til udgangen af 2017 var der i Danmark to landsdækkende distributører af adresseløse forsendelser, der udover FK Distribution talte Post Nord A/S. I marts 2017 havde Post Nord A/S dog offentliggjort at ville indstille sine aktiviteter ved udgangen af 2017, hvorefter FK Distribution var den eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser i Danmark. Fra maj 2017 begyndte FK Distribution at indføre et vilkår i virksomhedens kontrakter vedrørende distribution af adresseløse forsendelser, om at kunderne også skulle købe digital formidling af tilbudsaviser mv. fra FK Distribution (koblingssalg). KFST afgænsede de relevante markeder til (i) markedet for distribution af adresseløse forsendelser i Danmark og (ii) markedet for digitale platforme for tilbudsaviser i Danmark. FK Distributions markedsandel på det første blev opgjort til minimum 85 % og 40-50 % på det andet. FK Distribution var derfor dominerende og havde koblet to uafhængige produkter på en konkurrencebegrænsede måde. Det sidste blev antaget på baggrund af en samlet vurdering af adfærden, herunder FK Distributions meget høje markedsandele, omfanget af kunder, der blev bundet, samt markedets indretning. Opretholdt af Konkurrenceankenævnet 28/4-2021.

Mødedato

Godik ApS

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Godik ApS, der udlejer mobile toiletter og andet materiel til festivaler og events, havde misbrugt sin dominerende stilling fra 2014 til 2018. Dette var sket, ved at Godik havde forpligtet størstedelen af sine kunder til i mindst tre år kun at leje mobile toiletter fra Godik. Dermed blev konkurrenter afskåret fra at konkurrere om disse kunder. Godiks kontrakter indebar, at Godik stillede krav om, at de pågældende festivaler og events brugte Godik som eneleverandør af toiletter. Den skadelige effekt af Godiks adfærd på markedet for udlejning af mobile toiletter til events blev yderligere forstærket af, at Godik ved udlejning af andet materiel, herunder beboelsesvogne, badmoduler, andre vogne og hegn til events, havde anvendt tilsvarende eksklusivitetsforpligtelser.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Problem
Mødedato

Energi Danmark A/S m.fl mod DONG

Resumé

Konkurrencerådet havde i en række sager (Elsam I, II og III) fundet, at energiselskabet Elsam (Nu DONG) havde misbrugt sin dominerende stilling til at opkræve overpriser. 1.054 virksomheder, der på forskelligvis var ofre herfor, ønskede efterfølgende erstatning ved Sø & Handelsretten. Konkurrencerådets oprindelige afgørelser blev dog underkendt bl.a. ved Vestre Landsrets dom af 24. maj 2018. Retten skulle derfor i første omgang tage stilling til, hvorvidt behandlingen af erstatningssagen kunne fortsætte, evt. med forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen som ønsket af sagsøger, herefter hvordan erstatningssagen skulle afgøres. Sø & Handelsretten fandt ikke anledning til at realitetsfremme sagen, idet den underliggende konflikt mellem parterne måtte antages at være endelig afgjort ved Vestre Landsrets dom. Til støtte herfor henviste Sø & Handelsretten navnlig til, at sagsøgerne havde biinterverneret i hovedsagen, herunder afgivet ganske omfattende partsindlæg samt optrådt samlet og ved de samme advokater. Sø & Handelsretten fandt derfor, at der var afgivet proceserklæring om, at sagen skulle afgøres sammen med hovedsagen, hvorfor sagsøgerne ikke kunne støtte deres krav på nye faktiske omstændigheder og juridiske synspunkter. Retten frifandt herefter DONG og fandt ikke anledning til at tage stilling til sagsøgernes øvrige synspunkter. Sagen er anket.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
frifundet
Mødedato

Falck II - Byret dom

Resumé

Sagen vedrørte den straf, som virksomheden Falck skulle idømmes for i strid med konkurrencelovens § 11 at have iværksat et ekskluderende misbrug overfor Bios. Konkurrencerådet havde forsdømt dette 1. februar 2019. Efter rettens tilkendegivelse vedtog Falck Danmark A/S en bøde på DKK 30 mio.

Mødedato

Transaktionsomkostninger ved offentlige udbud

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet analysen Transaktionsomkostninger ved EU-udbud. Ordregiveres transaktionsomkostninger ved offentlige udbud udgør 1,4 procent af den samlede kontraktsum, og det tilsvarende tal for vindende tilbudsgivere er 0,5 procent. Det viser analysen ”Transaktionsomkostninger ved EU-udbud”. Analysen omfatter EU-udbud, som er afsluttet i perioden januar til maj 2018, og den undersøger transaktionsomkostningerne ved udbud frem til kontraktindgåelse.

Mødedato

Falcks ekskluderende misbrugsadfærd på det danske marked for ambulancetjenester (Falck II)

Resumé

I sagen havde Falck, efter at have tabt opgaven med et levere ambulancetjenester i Region Syddanmark, iværksat en strategi rettet mod at underminere det vindende selskabs evne til at løse opgaverne. Dette omfattede i) formidling af negative historier om konkurrenten, ii) mobilisering af ambassadører for virksomheden, herunder medarbejdere og politikere samt iii) målrettet påvirkning af ambulanceredderne og aktive tiltag rettet mod at fastholde disse, så de ikke søgte arbejde hos konkurrenten. Dette skete endvidere som led i en overordnet plan og via stråmænd som tillidsrepræsentanter, ansatte, facebookgrupper og kommunikationsbureauer. Det var Konkurrencerådets opfattelse, at de enkelte tiltag som led i en overordnet elimineringsplan dels udgjorde et misbrug og dels forstærkede hinanden. Spørgsmål om aktindsigt for personer blev indbragt for ankenævnet, men afvist ved kendelse af 24/10-2018. Tidligere havde ofret for adfærden (BIOS) fået afslag på aktindsigt som part ved kendelse af 4/3-2016. Derimod kunne moderselskabet til BIOS opnå aktindsigt, jf. reglerne om egenacces, jf. kendelse af 28/9-2018. I august 2019 blev en opdateret udgave af afgørelsen offentliggjort, hvoraf titler på de involverede personer fremgik. Københavns byret udmålte den 13/12-2019 en bøde for adfærden på DKK 30 millioner. En af de involverede personer anmodede om aktindsigt i seperat sag. Dette blev afvist af ankenævnet 19/3-2021.

Mødedato

Teller

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Teller i perioden 2012 til 2016 misbrugte sin dominerende stilling via en kombination af loyalitetsrabatter og bestemmelser om eksklusivitet i kontrakter med sine største kunder. Teller var i perioden datterselskab i Nets-koncernen og den største indløser af internationale betalingskort i Danmark. En kortindløser er nødvendig for, at en butik eller en anden erhvervsdrivende kan tage imod betalingskort, og butikken betaler kortindløseren et gebyr pr. transaktion, mod at kortindløseren blandt andet sørger for, at pengene kommer fra kundens konto til butikkens. Tellers markedsandel er ikke angivet i afgørelsen, men betegnes som meget dominerende. I forbindelse hermed afvises det, at konto-til-konto overførsler, direkte debitering, girokort og kontanter indgår i det samme marked. Derimod holdes det åbent, om mobilbetaling er et alternativ. Markedet skulle endvidere afgrænses nationalt. I forhold til misbruget analyseres det efter traditionel praksis, dvs. Hoffmann-La Roche, Tomra og Post Danmark II. Efter en egnethedsanalyse fandt Rådet, at adfærden var egnet til at afskærme markedet, samt at Teller ikke havde fremlagt argumenter, der understøttede andet. Teller havde fremlagt en økonomisk analyse, men Rådet fandt ikke, at denne anfægtede konklusionen. Et spørgsmål om aktindsigt blev afgjort af ankenævnet den 21/3-2019, men indbragt for Sø & Handelsretten. Denne stadfæstede ankenævnets afgørelse ved dom af 11 MAJ 2020. Hovedsagen blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet 23/9-2019 og herefter politianmeldt. I sin kendelse antager ankenævnet, at der ikke er pligt til at gennemføre en AEC test, når adfærden i øvrigt synes egnet til at medføre en ekskludering. Dette bør dog læses i tilknytning til den konkrete sag, hvor Teller ikke havde fremlagt analyser, der indikerede andet. Sagen er indbragt for Sø & Handelsretten, der ved kendelse af 23/2-2021 afviste at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen om AEC-spørgsmålet. 21/5-2021 meddelte SØIK, at man havde rejst tiltale mod NETS.

Mødedato

Karnov Group Denmark A/S v. J.H. Schultz Information A/S (UfR II)

Resumé

Karnov Group, der ejer rettighederne til UfR, forsøgte (endnu engang), at stoppe Schultz' brug af UfR-referencen i en konkurrerende domsdatabase. Dette skete som opfølgning på et tidligere forgæves forsøg på at nedlægge fogedforbud (Sø & Handelsretten 18/12-2015). Sø & Handelsretten fandt ikke, at der forelå nogen krænkelse af Karnovs IP rettigheder. Som led i sagen havde Schultz reelt gjort gældende, at et forbud ville være konkurrencebegræsende og derved muligvis i strid med konkurrencelovens § 11. Synspunkt er dog ikke videre udviklet og synes mest knyttet til Karnovs "forsvar". Da der ikke forelå nogen IP-krænkelse, tog Sø & Handelsretten ikke stilling til anbringendet.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
intet problem
Afgørelser