Sorter

Mødedato

Konkurrencelovens Tvangsindgreb

Resumé

Tænketanken Justicia har gennemført en analyse af konkurrencelovens tvangsindgreb mhp. 1) at belyse de retssikkerhedsmæssige udfordringer, der knytter sig til den omfattende ændring af konkurrenceloven, som trådte i kraft den 4. marts 2021, som led i implementeringen af EU-direktiv 2019/1 i dansk ret, samt 2) at analysere, om de nye konkurrenceregler i nødvendigt omfang inddrager hensynet til retssikkerheden for de virksomheder og personer, som underkastes konkurrencelovens tvangsindgreb. Lovændringen har medført meget vidtgående ændringer i den måde, overholdelse af konkurrencelovens regler håndhæves og kontrolleres på, hvilket overordnet set udvider myndighedernes beføjelser og rejser en række retssikkerhedsmæssige problemer. Analysen indeholder derfor adskillige anbefalinger til forbedringer af såvel regler som praksis på de områder, hvor Justitia ikke finder, at retssikkerheden for de involverede tilgodeses i tilstrækkelig høj grad. De væsentlige udvidelser af konkurrencemyndighedernes beføjelser til at kontrollere og forfølge overtrædelser af konkurrenceloven, som fulgte med lovændringen, stiller nye og øgede krav til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens faglige kompetencer og grundighed og domstolenes prøvelse af styrelsens beslutninger om kontrolundersøgelser. I analysen gennemgås derfor de krav, der ifølge danske retsregler og EMD’s retspraksis vedr. EMRK artikel 8, stilles til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beslutninger om kontrolundersøgelse, domstolsprøvelsen heraf og indholdet af den retskendelse, som tillader kontrolundersøgelsen. Herefter gennemgås forskellige eksempler på beslutninger og kendelser, som ifølge Justitias vurdering kun i meget ringe omfang lever op til de nævnte krav. Analysen indeholder på denne baggrund en anbefaling om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretager en gennemgang af praksis i forbindelse med beslutninger om kontrolundersøgelser og undersøger, i hvilket omfang beslutningerne lever op til de krav, der stilles. Analysen indeholder ligeledes anbefalinger til, hvilke elementer både styrelsens beslutning om kontrolundersøgelse og den efterfølgende retskendelse bør indeholde for fuldt ud at være i overensstemmelse med de krav, der kan udledes af danske retsregler og EMD’s praksis vedrørende EMRK artikel 8. Analysen indeholder desuden anbefalinger til, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sikrer, at den oplysningspligt, der pålægges virksomheder og fysiske personer, ikke går videre end lovgivning og retspraksis tillader, men også hvordan virksomheder og fysiske personer bedst sikrer, at grænserne for deres oplysningspligt respekteres. Analysen indeholder også anbefalinger til retssikkerhedsmæssige forbedringer af reglerne om kære af kendelser om kontrolundersøgelser og afgørelser om selvinkriminering og legal professional privilege, da reglerne medfører en række problemer, der tilsyneladende ikke er blevet overvejet ved ændringen af konkurrenceloven.

Mødedato

Transaktionsomkostninger ved offentlige udbud

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet analysen Transaktionsomkostninger ved EU-udbud. Ordregiveres transaktionsomkostninger ved offentlige udbud udgør 1,4 procent af den samlede kontraktsum, og det tilsvarende tal for vindende tilbudsgivere er 0,5 procent. Det viser analysen ”Transaktionsomkostninger ved EU-udbud”. Analysen omfatter EU-udbud, som er afsluttet i perioden januar til maj 2018, og den undersøger transaktionsomkostningerne ved udbud frem til kontraktindgåelse.

Mødedato

Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud

Resumé

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Analysen giver viden om, i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud. På den måde udgør analysen et faktuelt grundlag i debaĥen om de udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med konsortiedannelser ved offentlige udbud. Analysen, viser blandt andet, at i: a) 66 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om referencer som egnethedskriterium, b) 28 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om omsætning som egnethedskriterium, c) 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium , samt d) 19 pct. af ordregiverne lægger vægt på omsætning som et kriterium i forbindelse med udvælgelsen af de virksomheder, der skal byde på opgaven. Endelig anvendes e) omsætning som udvælgelseskriterium i samme omfang, når der er tale om udbud af rammeaftaler som i andre udbud.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vertical restraints: roundtable discussion and business survey

Resumé

The Competition and Markets Authority (CMA) commissioned Accent and Oxera to undertake a qualitative survey to explore businesses’ incentives to use vertical restraints and the impact of the internet on these incentives. Prior to the business survey the CMA organised a roundtable discussion with legal advisers, economic consultants and representatives of business organisations to discuss the same research questions.

Mødedato

Samlet indsats skal bidrage til bedre udbud

Resumé

I forbindelse med ikrafttrædelsen af ny udbudslov gik KFST sammen med en række organisationer mhp. at udarbejde vejledning om bedre og billigere offentlige indkøb. En vejledningsindsats målrettet offentlige indkøbere og private virksomheder. Dette omfattede bl.a. oprettelsen af en hjemmeside www.bedreudbud.dk, hvor offentlige ordregivere og virksomheder kan stille spørgsmål til KFST eksperter og finde eksempler og film om brug af loven. Endvidere vil der løbende blive lagt vejledninger ud om de konkrete muligheder i loven. Derudover var det intentionen at udgive udbudsloven i en forkortet og mere letlæselig version samtidig med at eksperter fra KFST ville rejse rundt i landet og holde møder med offentlige myndigheder og lokale virksomheder for at svare på spørgsmål om udbudsloven. Endelig blev der oprettet et nyhedsbrev, som der kunne tegnes abbonement på via hjemmesiden.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledning om retten til et mundtligt indlæg for Konkurrencerådet

Resumé

Vejledning om retten til et mundtligt indlæg for Konkurrencerådet. Hvis en virksomhed vælger at afgive et mundtligt indlæg, sker det på et møde i Konkurrencerådet efter, at virksomheden har afgivet et skriftligt høringssvar. Som udgangspunkt træffer Konkurrencerådet først på et efterfølgende møde afgørelse i sagen.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Proces
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse om el-selskabers opstartsrabatter

Resumé

På baggrund af en kampagne fra et forsyningspligtigt el-selskab om en måneds gratis el til tidligere kunder, valgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at udsende en vejledende udtalelse om de umiddelbare betænkeligheder ved kampagnen. Styrelsen udtalte bekymring i forhold til prisdumping, idet et forsyningspligtigt selskab almindeligvis vil have en større kundebase, og derfor i højere grad ville kun modstå et midlertidigt tab. Dog var styrelsen ikke af den opfattelse, at der forelå en egentlig overtrædelse af konkurrencelovens § 11 om misbrug af dominerende stilling i det konkrete tilfælde. Det blev indskærpet, at denne udtalelse ikke var en endelig afgørelse.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse om KMD's prisdifferentiering over for kommunale kunder

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte, på baggrund af en henvendelse fra KOMBIT, en vejledende udtalelse vedrørende KMD's udmeldning om ikke længere at ville yde rabatter overfor sine kommunale kunder. KMD begrundede sin udmelding med, at da virksomheden havde en monopolistisk markedsposition, ville prisdifferentiering være et misbrug af en dominerende stilling og dermed i strid med konkurrencelovens § 11. Styrelsen udtalte, at prisdifferentiering ikke i sig selv udgjorde et misbrug af en dominerende stilling, så længe den ikke virkede ekskluderende. Desuden var det styrelsens opfattelse, at et misbrug forudsatte, at kunderne var i indbyrdes konkurrence, hvilket styrelsen ikke mente, at kommunerne var. Begge dele af tilkendegivelsen er korrekte i lyset af nyere EU-retspraksis (Post Danmark I), men repræsenter samtidig et (markant) opgør med hidtidig dansk praksis, idet denne nærmest per se har fordømt enhver form for selektiv pris og rabatssætning. Navnlig såfremt den kunne medføre at store kunder opnåede bedre vilkår end små. Sammen med den forudgående Københavns Lufthavne A/S terms of use for CPH Go (21/12-2011) indikerer sagen en væsentlig redefinering af diskriminationsbegrebet i dansk praksis.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Vejledning
Mødedato

Konkurrencestyrelsens supplerende bindende udtalelse om TDC' betalingsvilkår ved afregning af samtrafikydelser

Resumé

Tiscali A/S og Cybercity A/S havde klaget til Konkurrencestyrelsen over TDC Totalløsninger A/S, og gjort gældende, at det var uforeneligt med konkurrencelovens § 11, at (i) at stille krav om bankgaranti for indgåelse af samtrafikydelser, (ii) at kræve kvartalsvise forudbetalinger i alle samtrafikaftaler undtagen gensalg, og (iii) ved at tilbyde forskellige vilkår til operatørerne på markedet. Da spørgsmålene reelt henlå under telemyndighedernes kompetence, afgav KFST en udtalelse hertil. Jf. denne var det urimeligt, når TDC både stillede krav om 3 måneders forudbetaling og sikkerhedsstillelse, og uforeneligt med konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1. TDC ville efter styrelsens opfattelse opnå fornøden afdækning af selskabets kreditrisiko, såfremt selskabets betalingsvilkår i standardaftalerne ændredes, således at TDC har mulighed for at stille krav om 30 dages forudbetaling og sikkerhedsstillelse for et beløb svarende til værdien af leverede samtrafikydelser i ophævelsesperioden. For så vidt angik standardaftalen vedrørende gensalg, hvor fakturering sker månedsvis bagud, vil TDC opnå fornøden afdækning af selskabets kreditrisiko, såfremt selskabets betalingsvilkår i aftalen ændres, således at TDC har mulighed for at stille krav om sikkerhedsstillelse for den bagud betalte måned samt for et beløb svarende til værdien af leverede ydelser i ophævelsesperioden. Sagen blev herefter indbragt for Konkurrenceankenævnet, der ved kendelse af 13/9-2006 underkendte styrelsens udtalelse, idet man ikke mente, at der var gennemført tilstrækkelige undersøgelser som grundlag herfor.

Mødedato

TDC's maksimalpriser for 2003 og 2004 II

Resumé

Sagen vedrørte TDC's maksimalpriser for 2003 og 2004. I det fremlagte forslag var opkaldsafgiften for nummeroplysningstjenesterne forhøjet fra 1,75 kr. til 2 kr. Derudover var minutprisen på 113 i dagtid forhøjet fra 9,95 kr. til 13 kr. Desuden skete der forhøjelse i prisen for teknikerbesøg samt et prisfald for oprettelse af stik. Samlet set blev de foretagne prisændringer omkostningsneutrale. Det meddeles IT- og Telestyrelsen, at det af TDC fremsendte forslag til ændrede maksimalpriser ikke er konkurrenceforvridende og dermed ikke i strid med konkurrencelovens § 11.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Vejledning