Sorter

Mødedato

Strafansvar for juridiske personer

Resumé

Rigsadvokaten har den 17. april 2015 opdateret sin meddelelse om strafansvar for juridiske personer, som bl.a. omhandler valg af ansvarssubjekt i sager om overtrædelse af særlovgivningen, herunder konkurrenceloven. Meddelelsen gennemgår politiets sagsbehandling og efterforskning samt forberedelse af sagen for domstolene. Det omfatter valget af ansvarssubjekt, tiltalerejsning og hovedforhandling. Af særlig relevans for konkurrenceovertrædelser fremgår det at det er ledelsen som søges forfulgt. Derimod skal tiltale mod underordnede ansatte normalt ikke rejses, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dette kan f.eks. være tilfældet, såfremt der er tale om en grov overtrædelse, som den underordnede ansatte har begået forsætligt og eventuelt tillige på eget initiativ. Der rejses tillige tiltale mod den juridiske person.

Myndighed
Rigsadvokat
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning