Sorter

Mødedato

Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Egons A/S, Larsenbus ApS, Papuga Bus A/S og Papuga A/S

Resumé

Polaris er en kapitalfond, som ved fusionen overtager fire busselskaber, heraf den største, næststørste og fjerdestørste inden for turistbuskørsel i Danmark. Efter fusionen vil det samlede busselskab ejet af Polaris være den klart største aktør på markedet for turistbuskørsel. Det dækker blandt andet over buskørsel for virksomheder, rejsebureauer, offentlige myndigheder og togoperatører. Konkurrencerådet har på baggrund af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser vurderet, at den nye, store aktør på markedet ikke vil få tilstrækkeligt styrke til eksempelvis at gennemføre vedvarende prisstigninger. Det vurderes således, at fusionen samlet set ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Det skyldes en række særlige forhold ved markedet for turistbuskørsel. Blandt andet gælder, at: a) Kunder har gode muligheder for at købe turistbuskørsel fra konkurrenter til det fusionerede busselskab b) Der er lave ekspansions- og adgangsbarrierer på markedet. c) Konkurrenter til det fusionerede busselskab har både mulighed for og vilje til at udvide deres aktiviteter. De fire busselskaber, som fremover har samme ejer, er ikke tætte konkurrenter i forvejen. Blandt andet viser historikken, at de meget sjældent har budt på de samme opgaver. Det kan også ses som udtryk for, at selskaberne har fokuseret på forskellige kundetyper og/eller geografiske områder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog første udkast til anmeldelse af fusionen 26. august 2020. Udkastet indeholdt også information om vertikale forbindelser som følge af Polaris’ ejerskab af Molslinjen. Disse vertikale forbindelser blev dog fjernet ved Polaris’ frasalg af Molslinjen, som blev godkendt af EU-Kommissionen 4. februar 2021.

Mødedato

Orifarm Generics Holding A/S' overtagelse af Takeda Pharmaceuticals International AG

Resumé

Orifarm Generics Holding har fået Konkurrencerådets godkendelse til at overtage rettighederne til en række lægemidler, kosttilskud og naturmedicinpræparater samt to fabrikker fra Takeda Pharmaceuticals International. I forbindelse med godkendelsen har Orifarm blandt andet forpligtet sig til at frasælge en række produkter og rettigheder. [Den 24. marts 2021 godkendte Konkurrencerådet Orifarms erhvervelse af en portefølje af lægemidler fra Takeda med de af Orifarm afgivne tilsagn (herefter "Afgørelsen"). Ved et af disse tilsagn forpligtede Orifarm sig at frasælge - eller foranledige frasalget af - lægemidlet Klarigen som en going conern til en egnet køber. Frasalget af Klarigen sker på baggrund af de krav, der er opstillet til køberen, inden for en nærmere fastsat frist. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at Macure Pharma ApS opfylder køberkriterierne i tilsagnenes pkt. 38, og at Klarigen-Frasalgsvirksomheden i øvrigt bliver solgt på en måde, der stemmer overens med tilsagnene, herunder tilsagnenes formål om at skabe en varig strukturændring på markedet, jf. Afgørelsens pkt. 1392 og tilsagnenes pkt. 39]

Mødedato

STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens Schultz A/S

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt Stark Danmark A/S’ overtagelse af Jens Schultz A/S, som driver fire byggemarkeder på Sydfyn, Langeland og Ærø. Indledningsvist var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen betænkelig ved fusionen, fordi den muligvis ville skade kunderne, men de nærmere undersøgelser har medført, at fusionen nu kan godkendes. [RESUME].

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Vejledning om fusionskontrol VI

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret sin vejledning om fusionskontrol. Vejledningen informerer virksomheder og rådgivere, der skal indgive en fusionsanmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om processen for en fusionssag efter konkurrenceloven. Vejledningen er godkendt af det uafhængige Konkurrenceråd.

Mødedato

OK’s overtagelse af Ørsted Varmeservice og naturgaskunder i Ørsted Privatsalg El & Gas

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt OK's køb af Ørsted Varmeservice samt 107.000 naturgaskundeaftaler. Samtidig har rådet godkendt, at salget af gaskundeaftalerne opfylder det tilsagn, som SEAS-NVE afgav som led i Konkurrencerådets nylige godkendelse af SEAS-NVE's køb af dele af Ørsted

Mødedato

SEAS-NVE’s køb af Ørsted-selskaber

Resumé

Transaktionen omfatter at SEAS-NVE køber tre selskaber, omfattende Radius, Ørsted City Light og Ørsted B2C. SEAS-NVE er en dansk andelsejet energi- og fibernetkoncern, der bl.a. el-distributionsnettet på Nordvest-, Midt- og Sydsjælland samt Lolland-Falster og øerne. Radius driver nettet til distribution af el i Nordsjælland, dele af Midtsjælland og Hovedstadsområdet. Ørsted City Light er aktiv inden for gadebelysning i en række kommuner på Sjælland. Ørsted B2C sælger el og naturgas primært til privatkunder i hele Danmark. Ørsted B2C er endvidere aktiv inden for varmeservice, hvor de via en række underleverandører tilbyder ydelser inden for vedligehol-delse og service af naturgasfyr og øvrige varmeinstallationer. Indenfor markedet for detailsalg af el ville SEAS-NVE’s markedsandel stige til [30-40] pct., og HHI stige med [≥ 150] til et niveau på [1.500-2.000]. SEAS-NVE ville derved blive markedsleder. KFST fandt dog ikke at dette ville skade konkurrencen. Der var andre reelle konkurrenter og markedet præget af lave adgangsbarrierer. KFST så heller ikke konkurrencerisiko for markedet for vej- og gadebelysning eller markedet for service af naturgasfyr da begge var fragmenteret og den fusioneret enhed have lave markedsandele. Derimod så KFST en risiko på markedet for detailsalg af naturgas. Efter fusionen vil SEAS-NVE have en markedsandel på [60-70] pct. og både før og efter fusionen være markedets største aktør. Endvidere ville HHI stige med [≥ 150] til et niveau på [4.000-5.000], og der var ikke forhold i markedet som kunne modvirke dette. Fusionen kunne dog godkendes mod at SEAS-NVE frasolgte 107.000 naturgaskunder. SEAS-NVE præsenteret OK som mulig køber af gaskunderne, hvilket Konkurrencerådet accepteret.

Mødedato

Eniig a.m.b.a og SE a.m.b.a

Resumé

Transaktion indebærer, at Eniig- og SE-koncernerne fusionerer, og omdøbes til Norlys a.m.b.a. SE a.m.b.a. er et sydjysk andelsselskab, der leverer blandt andet tv til danske forbrugere — enten direkte eller gennem antenneforeninger – via selskaberne Stofa A/S og Boxer TV A/S. Eniig a.m.b.a. er et midt- og nordjysk andelsselskab, som blandt andet driver infrastrukturvirksomhed inden for bredbånd og digital kommunikation gennem selskabet Eniig Fiber A/S, som også ejer 27,89 pct. af aktierne i Waoo A/S. Waoo leverer bredbånd eller tv til forbrugere. Eniig Fiber ejer desuden selskabet OpenNet A/S. Som led i fusionskontrollen blev der identificeret ni markeder, som fusionen får betydning for. KFST fandt at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på ét af de ni markeder, nemlig markedet for engrossalg af bredbåndsforbindelser via højhastighedsinfrastruktur (fibernet og kabel-tv-net). Det ville i praksis betyde, at konkurrencen om at levere tjenester på fibernettet, især tv og bredbånd, ville blive væsentligt begrænset. Desuden fandt styrelsen at fusionen indebar risiko for tarifstigning på markedet for distribution af el. Aktiviteten med distribution af el er dog reguleret ved lov og uden for Konkurrencerådets kompetenceområde. Konkurrencerådet godkendte fusionen mod tilsagn om: a) Eniigs fibernet åbnes for konkurrence fra mindst tre andre udbydere, så Eniigs fibernetkunder i Midt- og Nordjylland fremover kan vælge mellem flere tv- og bredbåndsudbydere. b) der kommer vandtætte skotter mellem selskabet OpenNet, som Eniig ejer, og Norlys. OpenNet er en digital platform, hvor fiberselskaber kan udleje adgang til deres fibernet til leverandører af for eksempel bredbånd og tv samt c) en række yderligere, men indtil videre fortrolige, tiltag.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Royal Unibrews køb af Cult

Resumé

Sagen vedrører Royal Unibrew A/S' erhvervelse af enekontrol over Bev.Con ApS. Ved fusionen erhverver Royal Unibrew 100 pct. af ejerandelene i Bev.Con ApS, der ejer 100 pct. af aktierne i Cult A/S. Den anmeldte fusion medfører således et kontrolskifte og udgør en fusion. Royal Unibrew er et aktieselskab og moderselskabet i Royal Unibrew-koncernen. Royal Unibrew producerer, markedsfører, sælger og distribuerer drikkevarer inden for øl, malt-, læske- og energidrikke samt cider og alkoholiske drikke tilsat smag. Sidstnævnte drikke kaldes også for ”Alkopops” eller ”Ready-To-Drink” (herefter benævnt ”RTD”). Bev.Con ApS ejer rettighederne til brands og logoerne ”CULT”, ”Modjo”, ”Shaker” og ”Mokaï”, mens Bev.Con ApS’ helejede datterselskab, Cult A/S, står for salg og distribution af drikkevarerne under de nævnte brands. CULT sælger, markedsfører og distribuerer RTD, cider samt energidrikke. CULT får produceret sine drikkevarer i udlandet af en underleverandør. Styrelsen vurderede slutteligt, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt på on-trade- og off-trade-markederne for produktion, distribution og salg af RTD og cider i Danmark samt og on-trade- og off-trade-markeder for produktion, distribution og salg af energidrikke i Danmark. Fusionen skal derfor godkendes.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Tryg Forsikring A/S' erhvervelse af enekontrol over Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt Tryg Forsikring A/S' køb af Forsikrings-Aktieselskabet Alka, efter Tryg har afgivet tilsagn. Tilsagnene betyder blandt andet, at kravene om eksklusivitet i en række aftaler med fagforeninger skal ophæves, og at Tryg skal fjerne opsigelsesgebyrer for private skadesforsikringer. Konkurrencerådet har betænkeligheder ved fusionen, fordi omfattende markedsundersøgelser har vist, at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen om private skadesforsikringer betydeligt. Rådet vurderer, at Alka – med sin aggressive prisstrategi og sine innovave tiltag – har spillet en betydelig rolle for konkurrencen på markedet, og det ville føre til et lavere konkurrencepres og risiko for højere priser, når Alka blev en del af Tryg. Konkurrencerådet vurderer, at Trygs tilsagn imødekommer de konkurrencemæssige betænkeligheder, og rådet har derfor godkendt fusionen med tilsagn. Tilsagnene vedrører henholdsvis ophævelse af eksklusivitet i visse kundeaftaler, ophævelse af gebyrer ved opsigelse og økonomisk støtte til Forsikringsguiden. Under sagen havde Tryg Forsikring A/S har anmodet om aktindsigt, samt da dette ikke blev indrømmet fuldt ud, påklaget dette til ankenævnet. Ankenævnet afviste klagen ved kendelse af 27/6-2019.

Mødedato

Danica Pensions erhvervelse af SEB Pension Danmark

Resumé

Sagen vedrører Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskabs (herefter ”Danica”) erhvervelse af enekontrol over de to selskaber SEB Pensionsforsikring A/S og SEB Administration A/S (herefter samlet betegnet ”SEB”). Danica er et 100 pct. ejet datterselskab af Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 og ultimativt af Danske Bank-koncernen. Danica er aktiv indenfor salg af pensionsordninger, livsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikringer. SEB er 100 pct. ejet datterselskaber af SEB Life and Pension Holding AB, som er en del af Skandinaviska Enskilda Banken AB. SEB er ligeledes aktiv indenfor salg af pensionsordninger, livsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikringer. Samlet vurderer styrelsen, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt på det danske marked for livs- og pensionsforsikringer, hvorfor fusionen skal godkendes.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Afgørelser