Sorter

Mødedato

Andelskassen J.A.K mod Konkurrencerådet

Resumé

Andelskassen J.A.K, havde klaget til KFST over nogle uspecificeret forhold. Styrelsen havde dog avist at behandle disse jf. konkurrencelovens § 14 (nu § 15, stk 1), hvilket JAK havde indbragt for ankenævnet. Ankenævnet afviste sagen, idet dette ikke havde kompetence til at efterprøve beslutninger om at afvise klager.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 15
Udfald
afvist
Mødedato

Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet

Resumé

Ved skrivelse af 17. december 1997 klagede advokat Anne Troelsen på vegne Dansk Journalistforbund over Konkurrencerådets afgørelse af 20. november 1997 hvorved Konkurrencerådet fandt, at der skulle indledes forhandling i henhold til § 11 i den dagældende konkurrencelov med henblik på tilbagekaldelse af Dansk Journalistforbunds "Vejledende vilkår for freelance journalistik". Konkurrencerådet bemyndigede samtidig Konkurrencestyrelsen til, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, at meddele påbud om tilbagekaldelse, såfremt forhandlingerne ikke førte til dette resultat. Klageren påstod afgørelsen ophævet. Konkurrencerådet påstod modsætningsvis afgørelsen stadfæstet. Konkurrenceankenævnet afsagde d. 16. juli 1998 delkendelse om aktindsigt. Klager fik efterfølgende aktindsigt i ekstraherede og anonymiserede svar på Konkurrencerådets rundspørgeundersøgelse. Ankenævnet ophævet rådets oprindelige afgørelse ved kendelse af 24/4-1999, idet nævnte ikke fandt at konkurrencelovens reguleret spørgsmålet. Mere konkret valgte ankenævnet, at sidestille freelance journalister med ansatte således, at fx fagforeninger kunne udstede vejledende salærtakster. Kendelsen var dog forholdsvis konkret, således at det specifikt mente at de omfattede freelance udførte samme arbejde, som ansatte, og derfor reelt fungere som sådanne. Princippet er ikke opretholdt i senere kendelse (se fx kendelse af 30/1-2002 – Dansk Journalistforbunds kampskridt), men indiker at lønmodtagerstatus må afgøres konkret, og at visse former for selvstændig erhvervsaktivitet kan rummes under dette, og derved konkurrencelovens § 3.

Mødedato

Renholdningsselskabet af 1898 og I/S Amagerforbrænding ctr. Konkurrencerådet

Resumé

I 1996 og 1997 var en række restaurationer i Nyhavn ramt af en arbejdskonflikt, der bl.a. medførte at de ikke kunne få afhentet affald. Disse klaget herefter til KFST, idet renovationsselskabet 1898 på den ene side havde eneret til at afhente affald og på den anden side nægtet at afhente hos de konfliktramte restaurationer. Konkurrencerådet fandt, at dette udgjorde en ulovlig leveringsnægtelse, der ikke var fritaget jf. konkurrencelovens § 3, om løn og arbejdsforhold. Konkurrenceankenævnet kunne dog ikke tiltræde dette, og ophævet afgørelsen ved kendelse af 22/12-1997. Ankenævnet lagde vægt på sympatikonflikter måtte antages, at være omfattet af konkurrencelovens § 3.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 3
Udfald
Omfattet af kl. § 3