Sorter

Mødedato

Andelskassen J.A.K mod Konkurrencerådet

Resumé

Andelskassen J.A.K, havde klaget til KFST over nogle uspecificeret forhold. Styrelsen havde dog avist at behandle disse jf. konkurrencelovens § 14 (nu § 15, stk 1), hvilket JAK havde indbragt for ankenævnet. Ankenævnet afviste sagen, idet dette ikke havde kompetence til at efterprøve beslutninger om at afvise klager.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 15
Udfald
afvist
Mødedato

MetroXpress Danmark A/S ctr. Konkurrencerådet

Resumé

Sagen vedrørte en ny klage fra MetroXpress, som Konkurrence og Forbrugersturelsen dog havde afvist at behandle den 12. november 2003 under henvisning til konkurrencelovens § 15, stk. 3. Klagen vedrørte formentlig en overtrædelse af konkurrencelovens § 11 fra Urban/Berlingske Officen, som en opfølgning på den tidligere sag. Sagen for ankenævnet vedrørte alene om MetroExpress kunne klage over beslutningen om ikke at behandle klagen, hvilke konkurrenceankenævnet afviste.

Mødedato

Dansk Sportsdykker Forbund ctr. Konkurrencestyrelsen

Resumé

Konkurrencerådet havde i en afgørelse af 26/11-1997 pålagt bladet "Sportsdykkeren" at optage annoncer for "dyk!". Dette blev indbragt Konkurrenceankenævnet, der afviste at der var pligt til at optage annoncer for en direkte konkurrent. Dette måtte forudsætte helt særlige omstændigheder, hvilket ikke forelå i den konkrete sag. Sagen vedrørte en ældre udgave af konkurrencelloven, men kendelsen gav i mange år anlending til en særlig doktrin om horisontal leveringsnægtelse, hvor det var en direkte konkurrent, der ønskede levering. Her måtte der foreligge helt særlige forhold førend, der kunne indtræde leveringspligt.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 11
Udfald
Problem
Mødedato

Fiskeavisen ctr. Konkurrencerådet

Resumé

Ved skrivelse af 31. august 1995 klagede advokat Søren Noringriis på vegne Fiskeavisen v/redaktør Tommy Pedersen, Gilleleje, over et af Konkurrencerådet den 9. august 1995 i henhold til konkurrencelovens § 12, stk. 2, meddelt påbud om optagelse af annoncer fra 2 forhandlere af lystfiskergrej. Klageren påstod påbudet ophævet. Konkurrencerådet påstod modsætningsvist afgørelsen stadfæstet. Konkurrencerådet anførte, at klageren besad en dominerende stilling på markedet, og det kunne således ikke accepteres, at klageren betingede sig at udvælge aftagere efter subjektive kriterier. Konkurrencerådets afgørelse af 9. august 1995 blev således stadfæstet.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 11
Udfald
Problem
Mødedato

Dyrup & Co. A/S ctr. Konkurrencerådet

Resumé

Konkurrencerådet havde i 1995 påbudt ophævelse af to bestemmelser i et selskabs forhandlerantagelsesbetingelser, omfattende henholdsvis krav om fuldt varesortiment og om mindst to emballagestørrelser for bestemte produkter. Konkurrencerådet havde fundet at sortimentskravet var en urimelig indskrænkning af den frie erhvervsudøvelse og hindrer en effektivitetsbetinget udvikling i branchen. Endvidere mente rådet ikke at en ophævelse af kravet udelukket at dette kunne stille krav til forhandlerens sortiment. Med hensyn til kravet til emballagestørrelser havde rådet lagt til grund, at det ikke var rimeligt at stille krav om at en forhandler via bestemt antal emballagestørrelser skal kunne imødekomme praktisk taget alle forekommende arbejdsopgaver hos alle kunder. Den enkelte forhandler bør efter Rådets opfattelse i højere grad selv kunne tilrettelægge sin forretningspolitik med henblik på, hvilken gruppe af købere forhandleren agter at henvende sig til. Hertil kommer, at et stort antal farver fulgt op af et krav om mindst 2 emballagestørrelser vil lægge beslag på så megen udstillingsplads, at det i realiteten udelukker forhandleren fra at kunne tilbyde kunderne træbeskyttelse fra andre leverandører. Konkurrenceankenævnet stadfæstet rådets afgørelse i forhold til nogle af produkterne og bemærket, at klagerens forhandlerantagelsesbetingelser måtte bedømmes i lyset af klagerens stærke dominans på markedet for træbeskyttelsesmidler. Sagen vedrørte en afgørelse efter den ældre konkurrencelov.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 11
Udfald
Problem