Sorter

Mødedato

DR mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

DR havde anmodt om aktindsigt i KFST' dialog med markedsaktører omkring priser på varer i relation til corona-krisen. Styrelsen havde afvist anmodningen om aktindsigt med henvisning til, at DR ikke har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1 samt at offentlighedsloven ikke finder anvendelse i sager efter konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens § 13, stk. 1. Endvidere var der ikke grundlag for at give aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed. DR klagede den 15. september 2020 over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag på aktindsigt til ankenævnet. KFST revurderede den 24. september 2020 aktindsigtsanmodningen, men fastholdt sin vurdering og konklusion. Konkurrenceankenævnet stadfæstet afgørelsen.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Afvisning
Mødedato

FK Distribution A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde den 5. december 2018, 1. juli, 16. august, 27. september og 4. oktober 2019, delvist nægtet FK Distribution A/S aktindsigt i en sag, hvor FK Distribution var part. FK Distribution indbragte dette for ankenævnet og ønskede mundtlig behandling af spørgsmålet. Dette afviste ankenævnet. Herefter blev sagen behandlet skriftligt. Konkurrenceankenævnet afviste at indrømme aktindsigt ved kendelse af 28. maj 2020. Sø & Handelsretten stadfæstet dette ved dom af 19 FEB 2021. Det fremgår ikke hvad den underliggende sag omfatter, men formentlig er det misbrugssagen mod FK, som blev afgjort 30/6-2020.

Mødedato

Journalist A og Økonomisk Ugebrev mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Journalist A og Økonomisk Ugebrev havde anmodet om aktindsigt hvem KFST havde sendt sin analyse af pensionssektoren til samt disses høringssvar. Analysen var en sektorundersøgelse jf. konkurrencelovens § 15d og KFST havde afvist akindsigt, herunder meroffentlighed. Dette blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, der afviste klagen. Sektorundersøgelser efter konkurrencelovens § 15d var udenfor nævnets kompetence jf. konkurrencelovens § 19, stk. 1.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Afvisning
Mødedato

Tolk mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

Resumé

KFST havde kontaktet en tolk og oplyst hede om at styrelse var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boycut rettet mod EasyTranslate. Tolken anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette hvilke ankenævnet stadfæstet. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men der formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boycut.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Afvisning
Mødedato

Klager mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Klager havde anmodet om aktindsigt i styrelsens interesse for en række mediernes fælles udtalelse om rockbandet Volbeat, herunder at dette muligvis skulle boycuttes. Styrelsen afviste at indrømme aktindsigt. For det første forelå der ikke en egentlig sag, at indrømme aktindsigt i, men alene nogle indledende undersøgelser. For det andet mente styrelsen ikke at klager var part. Ankenævnet stadfæstet.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Afvisning
Mødedato

TV 2/Bornholm

Resumé

TV 2/Bornholm har påklaget Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag af 9. oktober 2018 på aktindsigt i Molslinjens klage over Rønne Havns forøgelse af havneafgifter. Styrelsen havde afvist anmodningen om aktindsigt med henvisning til, at TV 2/Bornholm ikke er part i sagen, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1, at offentlighedsloven ikke finder anvendelse i sager efter konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens § 13, stk. 1, og at der heller ikke var grundlag for at give aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed. TV 2/Bornholm har den 15. oktober 2018 indbragt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag på aktindsigt efter princippet om meroffentlighed for Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Ikke indrømmet
Mødedato

Selskabet A

Resumé

I sagen havde et selskab (anonymseret til ”Selskabet A”) anmodet om aktindsigt i en række dokumenter indhentet under kontrolundersøgelser hos andre deltagere i en (mulig) overtrædelse af konkurrencelovens § 6. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens havde afvist dette, herunder både efter reglerne om aktindsigt, egenacces og meroffentlighed. Konkurrenceankenævnet stadfæstet dette. Det er uklart hvilken underliggene sag klagen vedrørte.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Mødedato

Kendelse af 4. april 2017 - Jorton A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Jorton A/S, mistænkt for at være medlem af det "fynske byggekartel" var gjort til genstand for en kontrolundersøgelse 6. april 2016. Den 12 april 2016 anmoede virksomheden om aktindsigt i den eller de rejste sager efter reglerne om egen og partsaccess, hvilket blev imødekommet den 12. april 2016. 26. oktober 2016 blev Jorton A/S endvidere politianmeldt af KFST. Dagen efter anmodet Jorton om aktindsigt i de øvrige sager relateret til "Det Fynske Byggekartel", hvilket KFST afviste. Herefter blev spørgsmålet om aktindsigt indbragt for Konkurrenceankenævnet, der afviste dele af anmodningen og hjemvist andre til fornyet behandling og afgørelse.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Hjemvist
Mødedato

HK Privat

Resumé

KFST havde igangsat en undersøgelse af brugen af jobklausuler og brancheforeningers anbefaling heraf. En fagforening ønskede aktindsigt heri, og havde fremsat anmodning herom, hvilket styrelsen ikke ville imødekomme. Dokumenterne var interne og fagforeningen var ikke part i sagen. HK Privat påklagede dette til ankenævnet, hvorefter Styrelsen valgte, at revurdere sin afgørelse således at der jf. reglerne om egenacces kunne indrømmes aktindsigt i enkelte passager af strateginotatet, svarende til ca. ½-1 side ud af 17 sider. Ankenævnet stadfæstet dette ved kendelse af 8/2-2013.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
Indrømmet
Mødedato

Copenhagen Malmö Port AB mod Konkurrencestyrelsen (aktindsigt)

Resumé

Selskabet O.K. Shore Handling Aps, der drev krydstogt relateret tjenester i Københavns Havn, havde anmodet om at leje nogle bygninger ejet af Copenhagen Malmö Port AB’s. Dette havde dog nægtet dette, og som led i sagens behandling hos styrelsen, anmodet O.K. Shore Handling Aps om aktindsigt i nogle dokumementer. Styrelsen mente at selskabet kunne tillægges partsstatus, hvilket CMP indbragte for konkurrenceankenævnet. Dette tiltrådte at O.K. Shore Handling Aps ikke havde partsstatus. Uafhængigt heraf synes KFST at have opgivet den underliggende sag.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist