Sorter

Mødedato

Fibia P/S’ erhvervelse af enekontrol med Waoo A/S

Resumé

Den anmeldte fusion omfatter en kontrolændring i Waoo, grundet udløb af en allonge til aktionæraftalen, således at Fibia fremover vil have veto overfor væsentlige beslutninger. Fibia er et fibernetselskab, ejet af SEAS-NVE og NRGi, som driver fibernet på dele af Sjælland, Øerne og i Østjylland. Waoo er et fællesejet markedsførings- og produktselskab, som leverer internet-, TV- og telefoni-produkter under Waoo-brandet til ejerne, som distribuerer produkterne til slutkunder via deres respektive fiberinfrastrukturer. Waoo forestår desuden engrosindkøb af de tv-kanaler, som indgår i Waoo’s TV-pakker. Waoo har ikke selv bredbånds-, TV- eller telefonikunder på detailmarkederne, da de underliggende kundeforhold er ved ejerne af Waoo. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velfungerende marked for de fleste offentlige indkøb

Resumé

Rapporten ”Status for offentlig konkurrence”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag, viser, at flere offentlige indkøbere bruger fleksible og innovationsfremmende udbudsformer. Rapporten viser en stigning fra 11 pct. i 2015 til 20 procent i 2018. De fleksible udbudsformer styrker kvaliteten i udbuddene gennem udvidede muligheder for dialog mellem ordre- og tilbudsgivere og øger konkurrencen om offentlige indkøb ved at lette adgangen for små- og mellemstore virksomheder. Det giver en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler. Status for offentlig konkurrence 2019 viser også, at konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver har ligget stabilt på ca. 26 pct. siden udbudslovens vedtagelse. Desuden er andelen af offentlige udbud, der kun modtager meget få tilbud, faldet. Og små virksomheder med under 50 ansatte vandt i 2018 knap 46 procent af alle danske EU-udbud, hvilket er en lille stigning siden året før. Det offentlige indkøber hvert år varer og tjenesteydelser for cirka 370 milliarder kroner. Udbudsloven sætter rammen for en stor del af de offentlige indkøb. Udbudsloven er ved at blive evalueret, og evalueringen ventes at være afsluttet i foråret 2020.

Mødedato

Santander Consumer Bank AB erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Forso Nordic AB

Resumé

Transaktionen omfatter Santander Consumer Bank AB's køb af Forso Nordic AB. SCB er en del af Santander Group, mens Forso Nordic hidtil har været ejet af Ford koncernen. Begge driver endvidere forskellige former for låneformidling. Begge parter er aktive inden for finansiering af motorkøretøjer både i form af lånefinansiering og gennem leasing. Begge parter yder desuden lån til bilforhandlere som virksomhedslån. For så vidt angår Forso ydes disse lån kun til Ford-forhandlere. Herudover har begge parter aktiviteter inden for forsikring af motorkøretøjer. For så vidt angår forsikring af motorkøretøjer har parterne anført, at SCB’s aktiviteter primært vedrører distribution af tredjeparters forsikringsprodukter, og at Forso ikke udfører sådanne aktiviteter. Parternes aktiviteter inden for forsikring er desuden begrænsede, og uanset hvordan forsikringsmarkedet afgrænses, vil parterne ikke have markedsandele på over 10 pct. Det samme gjorde sig gældende for parternes aktivieter inden for henholdsvis finansiel leasing og operationel leasing til motorkøretøjer, samt lån til SMV’er til brug for indkøb af motorkøretøjer, reservedele mv. Indenfor et eventuelt snævert marked for lånefinansiering af motorkøretøjer i Danmark (eksklusiv leasing) kunne deres markedsandele udgøre 20-30 %, men der ville være et betydeligt antal konkurrenter. KFST godkendte herefter fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Temporary Space Nordics AB’s erhvervelse af G.S.V. Materieludlejning A/S' pavillonforretning

Resumé

Transaktionen er en aktivoverdragelse, hvor TSN overtager de aktiviteter i G.S.V. Materieludlejning A/S, der knytter sig til salg og udlejning af pavilloner. Aktiviteterne indskydes i LinkCo og TSN erhverver enekontrol over LinkCo. TSN beskæftiger sig primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor. Desuden har selskabet i mindre omfang aktiviteter inden for salg af pavilloner. Selskabet er aktivt i Danmark, Sverige, Norge og Finland. TSN beskæftiger sig ligeledes primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor, og i mindre omfang med salg af pavilloner. Selskabet er primært aktivt i Danmark. KFST tog udgangspunkt i det overordnede marked for salg og udlejning af modulære bygninger, der omfattede både pavilloner og moduler, og lod det stå åbent, om der skulle ses et samlet marked for salg og udlejning af pavilloner, et samlet marked for pavilloner og moduler, eller om det skal segmenteres efter brugsform eller anskaffelsesform. Endvidere fandt styrelsen, at markedet var nationalt. På et samlet marked ville parternes markedsandele være 10-20 procent, og ved opdeling kunne de evt. opnå en markedsandel på 20-30 procent på markedet for pavilioner til udlejning i Danmark. Endvidere ville ændringen i HHI ikke overstige EU-Kommissionens screeningstest, jf. de horisontale retningslinjer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S

Resumé

Sagen vedrører Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S. Polaris er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Management A/S rådgiver tre aktive fonde, som hovedsagligt investerer i danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Link Logistics A/S udbyder transport og logistik ydelser, som kan inddeles i følgende: kurérforsendelser (nationalt og internationalt), transport af lægemidler, lagerdrift, godstransport og særlige transportopgaver, eksempelvis transport af farligt gods (ADR), oversize gods og SLV sikkerhedsgodkendt kørsel. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S

Resumé

Sagen vedrører A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S. A/S Motortramp er et investeringsselskab med fokus på shippingvirksomhed. A/S Motortramp ejer endvidere Skovselskabet af 13. december 2017 A/S, der har aktiviteter inden for skovbrug. Lomax er en dansk distributør af kontorprodukter til erhvervskunder med fokus inden for e-handel. Lomax har et bredt produktudbud af kontorprodukter fordelt på kategorierne traditionelle kontorartikler, kontormaskiner samt kontormøbler. Både MST Finance & Consult ApS og Togu ApS har ud over en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for transport- og logistikløsninger inden for reservedelslogistik, restaurationsdrift, farmaceutisk produktion, salg af cloudløsninger og software til brug for print via mobile enheder. Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport- og logistikløsninger til byggesektoren, salg af råvarer til byggesektoren samt spildevandsbehandling. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Nykredit Realkredit A/S’ erhvervelse af LR Realkredit A/S

Resumé

Sagen vedrørte Nykredit Realkredit A/S’ erhvervelse af LR Realkredit A/S. Nykredit Realkredit yder realkreditlån til privatkunder samt erhvervskunder. Herunder yder Nykredit Realkredit bl.a. realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse, andelsboliger, støttet byggeri til beboelse, landbrug, industri og håndværk, kontor og forretning samt ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Nykredit Realkredit er en del af Nykredit-koncernen. Nykredit-koncernen har navnlig aktiviteter inden for realkreditvirksomhed (igennem Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit), bankvirksomhed (igennem Nykredit Bank A/S samt datterselskaberne Nykredit Portefølje Administration A/S og Nykredit Leasing A/S), samt ejendomsmægling (igennem Nykredit Mægler A/S). Nykredit Realkredit er 100 pct. ejet af Nykredit A/S, der er kontrolleret af Forenet Kredit f.m.b.a. LR Realkredit er Danmarks mindste realkreditinstitut. LR Realkredit yder realkreditlån til erhvervskunder inden for begrænsede kategorier, navnlig andelsboliger, støttet byggeri, byfornyelsesprojekter, domicilejendomme samt ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Transaktionen finder sted ved, at Nykredit Realkredit erhverver 100 pct. af ejerandelene og stemmerne i LR Realkredit. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte Nykredit Realkredits erhvervelse af LR Realkredit, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velfungerende markeder 33 - Digitale platforme

Resumé

Digitale platforme har eksisteret i mange år, og flere af forretningsmodellerne bag er velkendte. Den Blå Avis blev fx stiftet som papiravis i 1981, gik online i 1995 og blev i 2008 overtaget af amerikanske eBay. Platformen fungerer dog på nogenlunde samme måde i dag som i 1981 – nu møder køber og sælger blot hinanden digitalt. Men digitale platforme spiller alligevel en anden og større rolle i dag end tidligere. KFST har gennemført en overordnet kortlægning af, hvilke platforme, der opererer i Danmark. Kortlægningen viser, at der i 2018 var næsten 200 digitale platforme, som formidlede køb, salg og udlejning af varer og tjenesteydelser i Danmark. Hertil kommer de platforme, der ikke formidler køb og salg som deres primære aktivitet. Det er eksempelvis Google, Facebook, Instagram og YouTube. Det store udbud af digitale platforme medfører fordele for forbrugere og virksomheder, men indebærer også nye problemstillinger blandt andet for konkurrencen og dermed for forbrugerne. Samtidig kan platformene også medføre udfordringer for de virksomheder, der sælger ydelser via platformene. KFST har på den baggrund styrket sin kapacitet på det digitale område ved bl.a. at oprette Center for Digitale Platforme samt udgivet en publikation om digital platforme. Sigtet er, at styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne over for de digitale platforme, og gennemføre analyser af, hvordan platformenes adfærd påvirker konkurrencen, vækstvilkårene for mindre virksomheder og forbrugernes muligheder for at navigere sikkert på de digitale markeder

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICS Industrial Cooling Systems A/S

Resumé

Sagen vedrørte Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICS Industrial Cooling Systems A/S. Ved gennemførelsen af fusionen erhverver Bravida 100 pct. af kapitalandelene i ICS. Bravida Danmark er datterselskab af Bravida-koncernen. Bravida koncernen leverer tekniske installations- og serviceydelser i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Bravida Danmark udfører aktiviteter inden for el, varme, ventilation og sanitetsteknik, herunder installation og service af standardiserede kølesystemer. Endvidere beskæftiger koncernen sig med aktiviteter inden for brand & sikring, automation, tele/data, opgaver inden for fjernvarme og jordarbejde samt trafik- og el-infrastruktur. ICS er en installations- og servicevirksomhed, som via egen design & engineering-virksomhed primært har aktiviteter inden for kundetilpassede industrielle køleanlæg og varmepumpeanlæg. ICS tilbyder desuden serviceydelser til sådanne anlæg. I tillæg hertil tilbyder virksomheden industrielle ammoniakløsninger og semiindustrielle freonløsninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

CataCap’s erhvervelse af enekontrol over DanaWeb International A/S

Resumé

Sagen vedrørte CataCap’s erhvervelse af enekontrol over DanaWeb International A/S. Fusionen finder sted ved at CataCap indirekte overtager en kontrollerende ejerandel i DanaWeb International A/S (herefter ”DanaWeb”). Overdragelsen gennemføres som en aktieoverdragelse. Erhvervelsen foretages af selskabet CC X Holding II A/S, der er et datterselskab til CataCap, som erhverver 100 pct. af ejerandelene i DanaWeb. CataCap er en dansk kapitalfond, som investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har navnlig investeringer i REKOM (nattelivskoncern), LanguageWire (oversættelsesbureau), CASA (udviklings- og entreprenørskab), SkyBrands (home-tekstiler med licenseret print), TP Aerospace og AerFin (aktiviteter inden for flybranchen), GSV Materieudlejning, Lyngsoe Systems (automatiserings- og logistikløsninger) og HB-Care (personbefordring). CataCap har ikke aktiviteter inden for samme område som DanaWeb. DanaWeb er leverandør af hjemmesider og online marketing. DanaWeb leverer navnligt 1) design, udvikling, vedligeholdelse og (gennem tredjeparter) hosting af hjemmesider, 2) webshops og 3) markedsføring på internettet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt