Sorter

Mødedato

Konkurrencerådet analyserer konkurrencen på pensionsmarkedet

Resumé

Konkurrencerådet gennemførte i 2019 en analyse af markedet for ikke-lovpligge pensioner. Dette består af pensioner, som er knyttet til et ansæelsesforhold samt individuelle, frivillige pensioner. Pensionsformuen for de to typerpensioner udgør 2.900 milliarder kroner. Heraf er cirka halvdelen udskudte skattebetalinger. Analysen viser, at konkurrencen blandt pensionsselskaberne kan være bedre, og at der kan være storegevinster at hente. Hvis prisen for at administrere og forvalte pensionsformuen falder fra 0,9 procent til 0,8 procent, så stiger opsparernes formue med 2,5 milliarder kroner årligt, som forrentes. Heraf vil cirka halvdelen være indtægter til staten i form af udskudte skaeindtægter. Analysen peger på en række konkrete områder, hvor konkurrencen er udfordret og giver konkret 22 anbefalinger. I 2008 analyserede Konkurrencestyrelsen markedet for administration af pensioner, og dengang blev det konkluderet, at konkurrencen på det marked heller ikke var effektiv.

Mødedato

Eniig a.m.b.a og SE a.m.b.a

Resumé

Transaktion indebærer, at Eniig- og SE-koncernerne fusionerer, og omdøbes til Norlys a.m.b.a. SE a.m.b.a. er et sydjysk andelsselskab, der leverer blandt andet tv til danske forbrugere — enten direkte eller gennem antenneforeninger – via selskaberne Stofa A/S og Boxer TV A/S. Eniig a.m.b.a. er et midt- og nordjysk andelsselskab, som blandt andet driver infrastrukturvirksomhed inden for bredbånd og digital kommunikation gennem selskabet Eniig Fiber A/S, som også ejer 27,89 pct. af aktierne i Waoo A/S. Waoo leverer bredbånd eller tv til forbrugere. Eniig Fiber ejer desuden selskabet OpenNet A/S. Som led i fusionskontrollen blev der identificeret ni markeder, som fusionen får betydning for. KFST fandt, at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på ét af de ni markeder, nemlig markedet for engrossalg af bredbåndsforbindelser via højhastighedsinfrastruktur (fibernet og kabel-tv-net). Det ville i praksis betyde, at konkurrencen om at levere tjenester på fibernettet, især tv og bredbånd, ville blive væsentligt begrænset. Desuden fandt styrelsen at fusionen indebar risiko for tarifstigning på markedet for distribution af el. Aktiviteten med distribution af el er dog reguleret ved lov og uden for Konkurrencerådets kompetenceområde. Konkurrencerådet godkendte fusionen mod tilsagn om, at a) Eniigs fibernet åbnes for konkurrence fra mindst tre andre udbydere, så Eniigs fibernetkunder i Midt- og Nordjylland fremover kan vælge mellem flere tv- og bredbåndsudbydere, og b) der kommer vandtætte skotter mellem selskabet OpenNet, som Eniig ejer, og Norlys samt c) en række yderligere, men indtil videre fortrolige, tiltag.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Royal Unibrews køb af Cult

Resumé

Sagen vedrører Royal Unibrew A/S' erhvervelse af enekontrol over Bev.Con ApS. Ved fusionen erhverver Royal Unibrew 100 pct. af ejerandelene i Bev.Con ApS, der ejer 100 pct. af aktierne i Cult A/S. Den anmeldte fusion medfører således et kontrolskifte og udgør en fusion. Royal Unibrew er et aktieselskab og moderselskabet i Royal Unibrew-koncernen. Royal Unibrew producerer, markedsfører, sælger og distribuerer drikkevarer inden for øl, malt-, læske- og energidrikke samt cider og alkoholiske drikke tilsat smag. Sidstnævnte drikke kaldes også for ”Alkopops” eller ”Ready-To-Drink” (herefter benævnt ”RTD”). Bev.Con ApS ejer rettighederne til brands og logoerne ”CULT”, ”Modjo”, ”Shaker” og ”Mokaï”, mens Bev.Con ApS’ helejede datterselskab, Cult A/S, står for salg og distribution af drikkevarerne under de nævnte brands. CULT sælger, markedsfører og distribuerer RTD, cider samt energidrikke. CULT får produceret sine drikkevarer i udlandet af en underleverandør. Styrelsen vurderede slutteligt, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt på on-trade- og off-trade-markederne for produktion, distribution og salg af RTD og cider i Danmark samt on-trade- og off-trade-markeder for produktion, distribution og salg af energidrikke i Danmark. Fusionen skal derfor godkendes.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Konkurrencen på realkreditmarkedet II

Resumé

KFST gennemførte en opfølgning på sin tidligere analyse af realkreditmarkedet fra januar 2017 som led i udmøtningen af en politisk aftale herom. Redegørelsen ville udkomme årligt og indeholde et parallelt bidrag fra Forbrugerombudsmanden om praksis fra dennes område. I følge 2019 rapporten havde den gennemsnitlige bidragssats for boligejere siden 2016 været stabil. Derimod var listepriser for gebyrer ved låneoptagelse i gennemsnit steget cirka 16 procent fra 2016 l 2018 for de institutioner, der udbyder realkreditlån til private husholdninger og som indgår i opgørelsen. Det drejer sig om hhv. BRF Kredit (i dag Jyske Realkredit), Realkredit Danmark, Nykredit Bank og Nordea Kredit. De dækker cirka 60 procent af markedet. De øvrige lån formidles af pengeinstuitutioner i Totalkredit-samarbejdet. De fire institutioner oplyste dog at de i perioder har tilbudt nye kunder at få refunderet alle eller dele af omkostningerne ved låneoptagelsen.

Mødedato

Falcks ekskluderende misbrugsadfærd på det danske marked for ambulancetjenester (Falck II)

Resumé

I sagen havde Falck, efter at have tabt opgaven med et levere ambulancetjenester i Region Syddanmark, iværksat en strategi rettet mod at underminere det vindende selskabs evne til at løse opgaverne. Dette omfattede i) formidling af negative historier om konkurrenten, ii) mobilisering af ambassadører for virksomheden, herunder medarbejdere og politikere samt iii) målrettet påvirkning af ambulanceredderne og aktive tiltag rettet mod at fastholde disse, så de ikke søgte arbejde hos konkurrenten. Dette skete endvidere som led i en overordnet plan og via stråmænd som tillidsrepræsentanter, ansatte, facebookgrupper og kommunikationsbureauer. Det var Konkurrencerådets opfattelse, at de enkelte tiltag som led i en overordnet elimineringsplan dels udgjorde et misbrug og dels forstærkede hinanden. Spørgsmål om aktindsigt for personer blev indbragt for ankenævnet, men afvist ved kendelse af 24/10-2018. Tidligere havde ofret for adfærden (BIOS) fået afslag på aktindsigt som part ved kendelse af 4/3-2016. Derimod kunne moderselskabet til BIOS opnå aktindsigt, jf. reglerne om egenacces, jf. kendelse af 28/9-2018. I august 2019 blev en opdateret udgave af afgørelsen offentliggjort, hvoraf titler på de involverede personer fremgik. Københavns byret udmålte den 13/12-2019 en bøde for adfærden på DKK 30 millioner. En af de involverede personer anmodede om aktindsigt i seperat sag. Dette blev afvist af ankenævnet 19/3-2021.