Sorter

Mødedato

Fibia P/S’ erhvervelse af enekontrol med Waoo A/S

Resumé

Den anmeldte fusion omfatter en kontrolændring i Waoo, grundet udløb af en allonge til aktionæraftalen, således at Fibia fremover vil have veto overfor væsentlige beslutninger. Fibia er et fibernetselskab, ejet af SEAS-NVE og NRGi, som driver fibernet på dele af Sjælland, Øerne og i Østjylland. Waoo er et fællesejet markedsførings- og produktselskab, som leverer internet-, TV- og telefoni-produkter under Waoo-brandet til ejerne, som distribuerer produkterne til slutkunder via deres respektive fiberinfrastrukturer. Waoo forestår desuden engrosindkøb af de tv-kanaler, som indgår i Waoo’s TV-pakker. Waoo har ikke selv bredbånds-, TV- eller telefonikunder på detailmarkederne, da de underliggende kundeforhold er ved ejerne af Waoo. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velfungerende marked for de fleste offentlige indkøb

Resumé

Rapporten ”Status for offentlig konkurrence”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag, viser, at flere offentlige indkøbere bruger fleksible og innovationsfremmende udbudsformer. Rapporten viser en stigning fra 11 pct. i 2015 til 20 procent i 2018. De fleksible udbudsformer styrker kvaliteten i udbuddene gennem udvidede muligheder for dialog mellem ordre- og tilbudsgivere og øger konkurrencen om offentlige indkøb ved at lette adgangen for små- og mellemstore virksomheder. Det giver en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler. Status for offentlig konkurrence 2019 viser også, at konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver har ligget stabilt på ca. 26 pct. siden udbudslovens vedtagelse. Desuden er andelen af offentlige udbud, der kun modtager meget få tilbud, faldet. Og små virksomheder med under 50 ansatte vandt i 2018 knap 46 procent af alle danske EU-udbud, hvilket er en lille stigning siden året før. Det offentlige indkøber hvert år varer og tjenesteydelser for cirka 370 milliarder kroner. Udbudsloven sætter rammen for en stor del af de offentlige indkøb. Udbudsloven er ved at blive evalueret, og evalueringen ventes at være afsluttet i foråret 2020.

Mødedato

Santander Consumer Bank AB erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Forso Nordic AB

Resumé

Transaktionen omfatter Santander Consumer Bank AB's køb af Forso Nordic AB. SCB er en del af Santander Group, mens Forso Nordic hidtil har været ejet af Ford koncernen. Begge driver endvidere forskellige former for låneformidling. Begge parter er aktive inden for finansiering af motorkøretøjer både i form af lånefinansiering og gennem leasing. Begge parter yder desuden lån til bilforhandlere som virksomhedslån. For så vidt angår Forso ydes disse lån kun til Ford-forhandlere. Herudover har begge parter aktiviteter inden for forsikring af motorkøretøjer. For så vidt angår forsikring af motorkøretøjer har parterne anført, at SCB’s aktiviteter primært vedrører distribution af tredjeparters forsikringsprodukter, og at Forso ikke udfører sådanne aktiviteter. Parternes aktiviteter inden for forsikring er desuden begrænsede, og uanset hvordan forsikringsmarkedet afgrænses, vil parterne ikke have markedsandele på over 10 pct. Det samme gjorde sig gældende for parternes aktivieter inden for henholdsvis finansiel leasing og operationel leasing til motorkøretøjer, samt lån til SMV’er til brug for indkøb af motorkøretøjer, reservedele mv. Indenfor et eventuelt snævert marked for lånefinansiering af motorkøretøjer i Danmark (eksklusiv leasing) kunne deres markedsandele udgøre 20-30 %, men der ville være et betydeligt antal konkurrenter. KFST godkendte herefter fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Temporary Space Nordics AB’s erhvervelse af G.S.V. Materieludlejning A/S' pavillonforretning

Resumé

Transaktionen er en aktivoverdragelse, hvor TSN overtager de aktiviteter i G.S.V. Materieludlejning A/S, der knytter sig til salg og udlejning af pavilloner. Aktiviteterne indskydes i LinkCo og TSN erhverver enekontrol over LinkCo. TSN beskæftiger sig primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor. Desuden har selskabet i mindre omfang aktiviteter inden for salg af pavilloner. Selskabet er aktivt i Danmark, Sverige, Norge og Finland. TSN beskæftiger sig ligeledes primært med udlejning af pavilloner til bl.a. beboelse, børnehaver, skoler, plejecentre, kantiner og kontor, og i mindre omfang med salg af pavilloner. Selskabet er primært aktivt i Danmark. KFST tog udgangspunkt i det overordnede marked for salg og udlejning af modulære bygninger, der omfattede både pavilloner og moduler, og lod det stå åbent, om der skulle ses et samlet marked for salg og udlejning af pavilloner, et samlet marked for pavilloner og moduler, eller om det skal segmenteres efter brugsform eller anskaffelsesform. Endvidere fandt styrelsen, at markedet var nationalt. På et samlet marked ville parternes markedsandele være 10-20 procent, og ved opdeling kunne de evt. opnå en markedsandel på 20-30 procent på markedet for pavilioner til udlejning i Danmark. Endvidere ville ændringen i HHI ikke overstige EU-Kommissionens screeningstest, jf. de horisontale retningslinjer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Tolk mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen I

Resumé

KFST havde kontaktet en tolk og oplyst om, at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boykot rettet mod EasyTranslate. Tolken anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette, hvilket ankenævnet stadfæstede. Det er uklart, hvad den underliggende sag vedrører, men det er formentlig en egentlig undersøgelse af en iværksat kollektiv boykot. Af kendelsen fremgår dog, at undersøgelsen af den specifikke tolk var indstillet.

Mødedato

Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S

Resumé

Sagen vedrører Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S. Polaris er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Management A/S rådgiver tre aktive fonde, som hovedsagligt investerer i danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Link Logistics A/S udbyder transport og logistik ydelser, som kan inddeles i følgende: kurérforsendelser (nationalt og internationalt), transport af lægemidler, lagerdrift, godstransport og særlige transportopgaver, eksempelvis transport af farligt gods (ADR), oversize gods og SLV sikkerhedsgodkendt kørsel. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Konkurrencerådet analyserer konkurrencen på pensionsmarkedet

Resumé

Konkurrencerådet gennemførte i 2019 en analyse af markedet for ikke-lovpligge pensioner. Dette består af pensioner, som er knyttet til et ansæelsesforhold samt individuelle, frivillige pensioner. Pensionsformuen for de to typerpensioner udgør 2.900 milliarder kroner. Heraf er cirka halvdelen udskudte skattebetalinger. Analysen viser, at konkurrencen blandt pensionsselskaberne kan være bedre, og at der kan være storegevinster at hente. Hvis prisen for at administrere og forvalte pensionsformuen falder fra 0,9 procent til 0,8 procent, så stiger opsparernes formue med 2,5 milliarder kroner årligt, som forrentes. Heraf vil cirka halvdelen være indtægter til staten i form af udskudte skaeindtægter. Analysen peger på en række konkrete områder, hvor konkurrencen er udfordret og giver konkret 22 anbefalinger. I 2008 analyserede Konkurrencestyrelsen markedet for administration af pensioner, og dengang blev det konkluderet, at konkurrencen på det marked heller ikke var effektiv.

Mødedato

Falck II - Byret dom

Resumé

Sagen vedrørte den straf, som virksomheden Falck skulle idømmes for i strid med konkurrencelovens § 11 at have iværksat et ekskluderende misbrug overfor Bios. Konkurrencerådet havde forsdømt dette 1. februar 2019. Efter rettens tilkendegivelse vedtog Falck Danmark A/S en bøde på DKK 30 mio.

Mødedato

A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S

Resumé

Sagen vedrører A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S. A/S Motortramp er et investeringsselskab med fokus på shippingvirksomhed. A/S Motortramp ejer endvidere Skovselskabet af 13. december 2017 A/S, der har aktiviteter inden for skovbrug. Lomax er en dansk distributør af kontorprodukter til erhvervskunder med fokus inden for e-handel. Lomax har et bredt produktudbud af kontorprodukter fordelt på kategorierne traditionelle kontorartikler, kontormaskiner samt kontormøbler. Både MST Finance & Consult ApS og Togu ApS har ud over en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for transport- og logistikløsninger inden for reservedelslogistik, restaurationsdrift, farmaceutisk produktion, salg af cloudløsninger og software til brug for print via mobile enheder. Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport- og logistikløsninger til byggesektoren, salg af råvarer til byggesektoren samt spildevandsbehandling. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Barriers to exit in competition

Resumé

Most of the focus in relation to barriers has been on barriers to entry and their effects on competition. However, for competition to be effective there must also be firm exit. Barriers to exit, like barriers to entry, decrease the market discipline mechanisms of the competitive process to relocate resources from one market or firm to another according to changing conditions. This can lead to less efficient firms staying in the market. As a result, resources (both financial and human capital) are ‘trapped’ longer in existing firms instead of being relocated to their most efficient use. This can make it difficult for more efficient firms to expand and could crowd-out the growth of more innovative firms. Therefore barriers to exit can have an adverse effect on the level of competition, hinder innovation and change, be an important driver of productivity slowdown, and have an adverse impact on economic growth. In December 2019, the OECD held a roundtable to discuss what barriers to exit are, how they affect allocative efficiency, and what their impact on competition is. It also discussed how authorities consider barriers to exit in their enforcement and advocacy work and explored cases where barriers to exit were an important consideration to the case.

Myndighed
OECD