Sorter

Mødedato

Vejledning om retten til et mundtligt indlæg for Konkurrencerådet

Resumé

Vejledning om retten til et mundtligt indlæg for Konkurrencerådet. Hvis en virksomhed vælger at afgive et mundtligt indlæg, sker det på et møde i Konkurrencerådet efter, at virksomheden har afgivet et skriftligt høringssvar. Som udgangspunkt træffer Konkurrencerådet først på et efterfølgende møde afgørelse i sagen.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Proces
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse om Danske Isoleringsfirmaers Brancheforenings Fællesbetingelser for Isoleringsarbejder

Resumé

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforenings (DIB) ønskede en vejledende udtale fra KFST om et udkast til fællesbetingelse for isoleringsarbejde. DIB oplyste i forbindelse hermed at fællesbetingelserne er frivillige at anvende for medlemmerne, at de kun finder anvendelse efter konkret aftale, har til formål at undgå tvister i forbindelse med byggeprojekter, og vil være tilgængelige for enhver på DIB’s hjemmeside. Fællesbetingelserne rummede 10 punkter, herunder at AB92 fandt anvendelse, med visse fravigelser. KFST bemærkede i forlængelse heraf generelt at Fællesbetingelser, som er at sidestille med standardvilkår, kan påvirke en brancheforenings kommercielle vilkår vedrørende køb, salg, levering mv. af et produkt eller en ydelse, og være være i strid med konkurrencelovens § 6. Om dette så også er tilfældet beror på en konkret vurdering, men såfremt standardvilkåret vedrører et væsentligt konkurrenceparameter, vil dette som udgangspunkt være tilfældet. Dette gælder særligt standardvilkår, der direkte påvirker de priser, som kunderne skal betale for varen/tjenesteydelsen, dvs. vejledende priser og rabatter. Det var derfor KFST vurdering at de foreslåede fællesbetingelserne specifikt var uproblematiske. Navnlig kunne der henvises til at anvendelse var frivillig samt at fællesbetingelserne var frit tilgængelige og i høj grad alene præciserede forpligtelser i henhold til AB92 og sædvane i branchen. Derudover påpegede KFST at en indexregulering, der vedrørte betalingen, ikke udgjorde et konkurrenceparameter som var væsentlig på det pågældende marked. Den vejledende udtalelse viser at brancheforeninger legal kan udarbejde generelle standardvilkår forudsat (i) anvendelse er frivillig, (ii) de tjener et rimeligt formål samt (iii) ikke vedrører væsentlige konkurrenceparametre. Hvad der ligger i det sidste er en konkret vurdering, men vil normalt være alt vedrørende pris og markedsopdeling, samt parametre, der indirekte vedrører dette. Inspiration kan hentes i kataloget over "formåls-overtrædelser" således, at forbud kun rammer vilkår udenfor dette såfremt en konkret analyse indiker konkurrenceskade.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse om Tagdækningssektionens ”Faglige forbehold for tagdækningsarbejde”

Resumé

Dansk Byggeri havde anmodet KFST om at vurdere et revideret udkast til Tagdækningssektionens standardforbehold ”Faglige forbehold for tagdækningsarbejde”. Planen var at standardforbeholdet skulle revideres og udvides til i sin helhed at gælde for en- og tofamiliehuse, og aftaler indgået på baggrund af AB-Forbruger. Formålet herved var at skabe større sikkerhed for både bygherre og entreprenør i form af udvidet krav om en brand- og stormskadeforsikring ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Det var i øvrigt frivilligt for Tagdækningssektionens medlemmer, om de vil benytte forbeholdet. Efter AB 92 § 8, stk. 1 og AB- Forbruger § 8, stk. 2 skal bygherre tegne og betale sædvanlig brand- og stormskadeforsikring ved om- eller tilbygning. Endvidere kan entreprenøren efter anmodning forlange at blive medtaget som sikret på forsikringspolicen. I praksis kan afgrænsningen mellem om- og tilbygning og reparations- og vedligeholdelsesarbejde i praksis være svær, hvilket kan medføre tab for en bygherrer. Det revideret udkast til standardforbehold søgte at adressere dette. KFST anførte at standardbetimgelser både kan fremme og skade konkurrencen hvorfor det altid er en konkret vurdering om et sådanne er lovligt. Hvis standardvilkåret vedrører et konkurrenceparameter, der er væsentlig på det konkrete marked, vil vilkåret som udgangspunkt være i strid med konkurrencelovens § 6. Dette gælder særligt standardvilkår, der direkte påvirker de priser, som kunderne skal betale for varen/tjenesteydelsen, dvs. vejledende priser og rabatter. Samlet fandt KFST ikke anledning til at udtrykke betænkeligheder i forhold til konkurrencelovens § 6, idet der særligt blev lagt vægt på at vilkåret var frivilligt at benytte.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning