Sorter

Mødedato

Vejledning om retten til et mundtligt indlæg for Konkurrencerådet

Resumé

Vejledning om retten til et mundtligt indlæg for Konkurrencerådet. Hvis en virksomhed vælger at afgive et mundtligt indlæg, sker det på et møde i Konkurrencerådet efter, at virksomheden har afgivet et skriftligt høringssvar. Som udgangspunkt træffer Konkurrencerådet først på et efterfølgende møde afgørelse i sagen.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Proces
Udfald
Vejledning
Mødedato

Overholder din virksomhed konkurrencereglerne?

Resumé

For at give virksomheder et redskab til at få konkurrencereglerne tænkt ind i virksomhedens dagligdag lod KFST udarbejde to vejledninger. Dels en der søger at tydeliggør, hvordan virksomheder efter styrelsens opfattelse kan sørge for at overholde konkurrencereglerne i praksis )23 sider) og dels en kortere miniguide (12 sider), de opsumer hovedelementerne. Den første generelle guide åbner med at gennemgå konsekvenser af at overtræde konkurrencereglerne, dvs. risikoen for straf og krav om erstatning. Herefter beskrives nogle faser i arbejdet med at udarbejde en compliance politik, der bl.a. omfatter identifikationen af virksomhedsspecifikke risici. Det sidste omfatter bl.a. en kort opridsning af konkurrencerettens grundpiller, forbuddet med konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans. I forhold til risikoen for konkurrencebegrænsende aftaler skitseres herefter en række aftaletyper, men bør være påpasselige med at anvende fx 1) tidsubegrænset konkurrence-/eksklusivitetsklausuller og 2) et eksklusiv opdeling af territorier og generelt forbud mod salg uden for dette. Derudover anbefales det at virksomhederne overvejer at få udarbejdet forskellige checklister og målrettet uddannelsestilbud til medarbejderne i organisationen.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Strafansvar for juridiske personer

Resumé

Rigsadvokaten har den 17. april 2015 opdateret sin meddelelse om strafansvar for juridiske personer, som bl.a. omhandler valg af ansvarssubjekt i sager om overtrædelse af særlovgivningen, herunder konkurrenceloven. Meddelelsen gennemgår politiets sagsbehandling og efterforskning samt forberedelse af sagen for domstolene. Det omfatter valget af ansvarssubjekt, tiltalerejsning og hovedforhandling. Af særlig relevans for konkurrenceovertrædelser fremgår det at det er ledelsen som søges forfulgt. Derimod skal tiltale mod underordnede ansatte normalt ikke rejses, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dette kan f.eks. være tilfældet, såfremt der er tale om en grov overtrædelse, som den underordnede ansatte har begået forsætligt og eventuelt tillige på eget initiativ. Der rejses tillige tiltale mod den juridiske person.

Myndighed
Rigsadvokat
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Resumé

Nyhussektionens, under Dansk Byggeri, havde anmodet om KFST umiddelbare vurdering af Nyhussektionens udsendelse af salgsstatistik til sektionens medlemmer hvert kvartal. En udsendelse, som har pågået siden 2003. Nyhussektionens formål er at højne kvaliteten og begrænse mængden af fejl i nybyggeri. Efter det oplyste sker dette gennem oplysninger til medlemmerne om bl.a. nye materialer og lovgivning samt faglig erfaringsudveksling. Der er i 2015 i alt 12 medlemmer i Nyhussektionen, som er fordelt geografisk i Jylland og på Sjælland. Nyhussektionens medlemmer har en samlet andel af markedet for opførelse af nye helårshuse og fritidshuse i Danmark på ca. 20 pct. Det udsendte salgsstatistikken vedrørte hvor mange huse, Nyhussektionens medlemmer havde solgt i det foregående kvartal. Formålet hermed var primært at hjælpe medlemmerne til at få indsigt i markedets udvikling og derved kvalificere deres løbende beslutninger om at tilpasse produktionskapacitet og markedsføringsindsats. Det var i forbindelser hmed KFST umiddelbare vurdering af udsendelse ikke gav anledning til konkurrenceretligebetænkeligheder. Styrelsen havde i sin vurdering forudsat, at Indsamling og håndtering af konkurrencefølsomme oplysninger blev foretages af en medarbejder i Dansk Byggeris analyseafdeling og udsendes af en konsulent i Nyhussektionen, og at ingen af disse medarbejdere er repræsentant for medlemmerne eller i øvrigt tilknyttet medlemsvirksomhederne. Derudover lagde KFST vægt på at medlemmerne alene ville have adgang til de bearbejdede oplysninger i form af salgsstatistikken, at medlemmer efter det oplyste har en samlet andel af markedet for opførelse af nye helårshuse og fritidshuse på ca. 20 pct., at salgsstatistiken som oplyst alene udsendes i aggregeret form. Det sidste udelukkede at man kunne udentificere de enkelte virksomheder, der havde indrapporteret, eller disses virksomhedsspecifikke eller produktionsspecifikke oplysninger.

Myndighed
Rådet
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Er du offer for aftalt spil?

Resumé

Konkurrence- og Forbruger styrelsen har udsendt en vejledning i brochureformat til organisationer og virksomheder som sender opgaver i udbud eller licitation. Vejledningen opridser de ifølge styrelsens opfattelse seks tegn på, at der er tale om et kartel. De seks tegn er mistænkelige mønstre, manglende bud, proforma bud, identiske fejl eller beregninger, kendskab til fortrolige oplysninger og mistænkelige udsagn. Med vejledningen opfordre styrelsen potentielle ofre til at rette anonym henvendelse til styrelsen.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

Opfordrer din myndighed til ulovlig adfærd?

Resumé

Offentlige myndigheder kan utilsigtet tilskynde erhvervslivet til at overtræde konkurrenceloven. Fx hvis disse opfordrer til frivillige brancheaftaler eller giver indsigt i konkurrencefølsomme oplysninger. KFST har derfor udgivet en pjece for at gøre opmærksom på problemet. Problemstillinger relateret til, om offentlige myndigheder selv overholder konkurrencereglerne, er dog ikke behandlet heri. Vejledningen identificer navnlig tre områder offentlige myndigheder skal være påpasselige med at opfordre til tilpasninger indenfor omfattende priser, produktion og salg samt omkostninger. Udover opfordring til tilpasninger på virksomhedssiden kan offentlige myndigheder også skabe konkurrenceproblemer ved at opfordre til indhentning eller udveksling af oplysninger indenfor disse tre områder. Både på møder eller i regi af en brancheforening. Endelig kan indrømmelse af aktindsigt i oplysninger give problemer hvorfor KFST fremhæver muligheden for at nægte disse jvf. offentlighedsloven.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning