Sorter

Mødedato

Sådan opnår det offentlige bedre længerevarende kontrakter

Resumé

Rapporten fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (Udbudsrådet) gennemgår hvordan det offentlige kan optimere både økonomi og kvalitet i langvarige kontrakter med private leverandører. Ved længerevarende kontrakter er der ofte en udfordring at sikre, at det, man aftaler ved indgåelse af kontrakten, også er tidssvarende senere i kontraktforløbet. Rapportten fokucer derfor på hvordan man kan udforme incitamenter i længerevarende kontrakter, der sikrer tidssvarende løsninger gennem hele kontraktperioden. I forbindelse hermed opstilles både en række anbefalinger skal gennemgås tilknyttede forudsætninger. Anbefalingerne omfatter bl.a. at ordregivere indsætter bestemmelser om incitamenter i længerevarende kontrakter rettet mod at sikre pris og kvalitet gennem hele kontraktperioden samt løbende arbejder med at videreudvikle forskellige typer af kontraktbestemmelser rettet herimod.

Myndighed
Udbudsrådet
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Sådan lykkes offentlige og private med samarbejde om nyskabende løsninger

Resumé

I analysen om offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) gives anbefalinger til, hvordan det offentlige og private virksomheder bedst styrer samarbejdet succesfuldt i mål. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde står bag analysen, der blandt andet bygger på erfaringer fra 12 vellykkede OPI-projekter på velfærds- og miljøområdet. På baggrund af erfaringerne fra de 12 casestudier har Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde formuleret tre anbefalinger til, hvordan et OPI lykkes.

Myndighed
Udbudsrådet
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Positive erfaringer med private leverandører på det regionale sundhedsområde

Resumé

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har udarbejdet en rapport, der søger at sammenfatte erfaringer med at sende specifikke områder i udbud hos private leverandører. Langt størstedelen af alle sundhedsydelser på det regionale sundhedsområde udføres på de regionale sygehuse, der ejes og drives af de fem regioner. På nogle områder har regionerne dog valgt at indgå kontrakter med private leverandører om udførelsen af specifikke sundhedsydelser. Rapporten tager udgangspunkt i ti cases, dra fem forskellige sundhedsområder, samt en kortlægning af de centrale rammevilkår for området. Casene relaterer sig til udbud som alternativ til behandling via Det udvidede frie sygehusvalg. I alle de undersøgte cases fungerer aftalen med den private leverandør som bufferkapacitet for regionen og henvisning sker typisk når der ikke er kapacitet til at udrede eller behandle patienten indenfor en fastsat tidsperiode. I de undersøgte cases, der har resulteret i en kontrakt, udtrykker partnerne, at de overvejende har positive erfaringer med at udbyde sundhedsydelser. I rapporten belyses en række aspekter, der kan påvirke samarbejdet, men disse aspekter har umiddelbart ikke påvirket de overordnede erfaringer fra de undersøgte cases. For samtlige af de undersøgte cases, der resulterede i en kontrakt, giver regionerne udtryk for, at forventningerne til kontrakten er blevet indfriet ift. at sikre ret til hurtig udredning og behandling. Desuden medførte det økonomiske besparelser sammenlignet med at sende patienter videre til det udvidede frie sygehusvalg. Hovedparten af de undersøgte regioner giver udtryk for, at tæt og åben dialog mellem regionen og leverandøren er udgangspunktet for et godt samarbejde.

Myndighed
Udbudsrådet
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Commitments in competition enforcement: CMA roundtable summary

Resumé

On 18 September 2015, the Competition and Markets Authority (CMA) organised a roundtable discussion on the opportunities and challenges of using commitments in competition enforcement. The roundtable was attended by practitioners from the competition community. This note provides a summary of the discussions.

Myndighed
CMA
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Vejledning om retten til et mundtligt indlæg for Konkurrencerådet

Resumé

Vejledning om retten til et mundtligt indlæg for Konkurrencerådet. Hvis en virksomhed vælger at afgive et mundtligt indlæg, sker det på et møde i Konkurrencerådet efter, at virksomheden har afgivet et skriftligt høringssvar. Som udgangspunkt træffer Konkurrencerådet først på et efterfølgende møde afgørelse i sagen.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Proces
Udfald
Vejledning
Mødedato

IN-DEPTH REVIEW OF DENMARK

Resumé

OECD rapporten gennemgår det danske håndhævelsesystem, herunder forholdet mellem KFST og domstolene, Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet. Rapporten rummer endvidere statistik, gennemgang af udvalgte sager og problemstillinger samt opstiller en række anbefalinger til kommende reformer af konkurrencelovgivningen.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Milliongevinst ved frit tv-valg i boligforeninger

Resumé

Et bredt politik flertal vedtog i 2015 en vækstpakke ”Danmark helt ud af krisen”. Et af initiativerne heri var igangsættelse af en analyse af, om mere frit valg af tv-leverandør vil føre til bedre og billigere tv-løsninger for forbrugerne. En af KFST bestilt analyse viste en gennemsnitlig besparelse pr.husstand på 11 kr. pr.måned. Det svarede til en prisreduktion på 3,5% og dækker over, at 85% ville opleve en prisstigning, og 15% opleve et væsentligt prisfald. For de 650.000 husstande, der i dag havde en fælles tv-løsning, svarede det til en samlet besparelse for forbrugerne på ca. 68 mio. kr. årligt.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Ny analyse af konkurrencen om offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Resumé

KFST gennemførte en analyse af offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. En analyse baseret dels på to spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder og indkøbere om disses erfaringer og oplevelser med centrale rammeaftaler fra Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Statens Indkøbsprogram og de tværkommunale indkøbsfællesskaber, dels på data fra udbyderne og Danmarks Statistik og endelig på en række møder m.v. med interessenter, herunder brancheorganisationer, udbydere, indkøbere, og leverandører. En rammeaftale har til formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås på baggrund af rammeaftalen i løbet af en given periode, især med hensyn til pris og den mængde af varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes. Hermed kan indkøberne foretage mange, mindre indkøb på aftalen inden for løbetiden frem for at udbyde et samlet indkøb. Analysen viser ikke umiddelbart tegn på, at de centrale rammeaftaler påvirker markedsstrukturerne på sigt, når der ses på tværs af alle de undersøgte aftaler. Analysen indikerer, at der oftest har været grundlag for effektiv konkurrence om at blive leverandør på centrale rammeaftaler. Men på hver sjette aftale endte alle bydende virksomheder også med at blive leverandør. KFST påpeger derfor nogle punkter, som der bør være fokus på, herunder (i) sikkerhed for, at leverandørerne får en vis omsætning på aftalen og (ii) standardisér på dét niveau, der skaber volumen for stordrift, uden at dette afskærer virksomheder fra at byde. Det kan fx føre til brug af delaftaler og standardiserign på tværs af en slutbrugerkreds med ensartede behov, fx en sektorspecifik eller en institutionsspecifik slutbrugerkreds.

Mødedato

Relationships between Competition Agencies and Public Procurement Bodies

Resumé

The aim of the Chapter of ICN Anti-Cartel Enforcement Manual is to provide competition agencies with practical tools for building constructive relationships with public procurement bodies in order to ensure free and fair competition in public bidding processes. These tools are intended to facilitate the efficiency of public procurement as well as to improve the competitive environment in relevant markets. Pursuant to this goal, the Chapter touches upon issues related to the organization of procurement processes in a competitive way, including signs of bid-rigging, behavioral screens, legitimate and non-legitimate forms of cooperation between bidders, leniency programs, and several other topics. However, given the existence of academic literature in this area, the Chapter will focus on these issues in the context of cooperation between competition agencies and public procurement bodies. Practical examples are based on the replies to a Questionnaire that was circulated to the ICN Cartel Working Group SG2 Members in 2014.

Mødedato

Kommunerne kan opnå fordele ved privat samarbejde på ældre- og sundhedsområdet

Resumé

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har udsendt rapporten ”Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet”. En rapport baseret på en undersøgelse gennemført af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Undersøgelsen er en erfaringsopsamling baseret på seks casestudier, hvor kommuner har inddraget private leverandører i løsningen af integrerede opgaver på ældre- og sundhedsområdet. I rapporten konkluderes de at borgerne og kommunerne kan drage fordel af samarbejde mellem kommuner og private leverandører på ældre- og sundhedsområdet