Sorter

Mødedato

Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud

Resumé

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Analysen giver viden om, i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud. På den måde udgør analysen et faktuelt grundlag i debaĥen om de udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med konsortiedannelser ved offentlige udbud. Analysen, viser blandt andet, at i: a) 66 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om referencer som egnethedskriterium, b) 28 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om omsætning som egnethedskriterium, c) 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium , samt d) 19 pct. af ordregiverne lægger vægt på omsætning som et kriterium i forbindelse med udvælgelsen af de virksomheder, der skal byde på opgaven. Endelig anvendes e) omsætning som udvælgelseskriterium i samme omfang, når der er tale om udbud af rammeaftaler som i andre udbud.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Indskærpelse om ikke at anvende faste eller vejledende priser

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog en klage over en eventuel konkurrencebegrænsning inden for en frivillig kæde på et marked for tjenesteydelser inden for byggeri. KFST indhentede i den forbindelse visse indledende oplysninger fra kædeselskabet om blandt andet kædens fælles faktureringssystem. Mens KFST ikke fandt det relevant at åbne en egentlig sag fandt KFST det relevant at indskærpe overfor kæden at det til enhver tid skal være op til det enkelte kædemedlem alene at afgøre, hvilke priser denne vil opkræve hos sine kunder for de i sagen omhandlede bestillinger, og at der ikke fra kædeselskabets side må fastsættes priser, rabatter eller prisniveau for disse bestillinger. En indskærpelse er ikke en afgørelse og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU

Resumé

This paper considers how the regulatory environment of the European Union impacts upon franchising. It suggests that the failure of franchising to fulfil its full potential in the EU is due, at least in part, to the dysfunctionality of the EU’s regulatory environment. It concludes that in order to enable franchising to achieve its full potential it is necessary to re-engineer the EU’s regulatory environment, by way of a franchise focused European Legal Act , in respect of how it impacts upon franchising and makes concrete proposals as to how this should be done.

Mødedato

Vertical restraints: roundtable discussion and business survey

Resumé

The Competition and Markets Authority (CMA) commissioned Accent and Oxera to undertake a qualitative survey to explore businesses’ incentives to use vertical restraints and the impact of the internet on these incentives. Prior to the business survey the CMA organised a roundtable discussion with legal advisers, economic consultants and representatives of business organisations to discuss the same research questions.

Mødedato

Samlet indsats skal bidrage til bedre udbud

Resumé

I forbindelse med ikrafttrædelsen af ny udbudslov gik KFST sammen med en række organisationer mhp. at udarbejde vejledning om bedre og billigere offentlige indkøb. En vejledningsindsats målrettet offentlige indkøbere og private virksomheder. Dette omfattede bl.a. oprettelsen af en hjemmeside www.bedreudbud.dk, hvor offentlige ordregivere og virksomheder kan stille spørgsmål til KFST eksperter og finde eksempler og film om brug af loven. Endvidere vil der løbende blive lagt vejledninger ud om de konkrete muligheder i loven. Derudover var det intentionen at udgive udbudsloven i en forkortet og mere letlæselig version samtidig med at eksperter fra KFST ville rejse rundt i landet og holde møder med offentlige myndigheder og lokale virksomheder for at svare på spørgsmål om udbudsloven. Endelig blev der oprettet et nyhedsbrev, som der kunne tegnes abbonement på via hjemmesiden.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Coassurance mellem forsikringsudbydere

Resumé

Forsikring & Pension havde anmodet KFST om dennes umiddelbare vurdering af hvorvidt coassurance, således som det praktiseres i Danmark, faldt udenfor udenfor konsortie begrebet, som beskrevet i KFST vejledning om konsortiesamarbejder. I forbindelse hermed var det KFST umiddelbare opfattelse var, at coassurance, således som det praktiseres i Danmark, faldt udenfor den analyseramme, der beskrives i konsortievejledningen. Dette var navnlig bygget på, at det var oplyst, at coassurance i Danmark er karakteriseret ved, at der ikke er nogen direkte eller indirekte kontakt blandt forsikringsselskaberne, men at der alene pågås bilaterale drøftelser mellem forsikringstageren (igennem en forsikringsmægler) og et eller flere forsikringsselskaber. KFST henledte dog også opmærksomheden på at en aftale om coassurance altid kunne blive underlagt en konkret vurdering samt at man havde visse reservationer overfor ad hoc-coassuranceaftaler, idet gruppefritagelsen specifikt ikke omfatter sådanne aftaler. KFST mente dog at sådanne aftale ville kunne opnå en individuel fritagelse efter omstændigheder.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Informationsaktiviter i brancheforeninger

Resumé

KFST prøver i Vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger at sammenfatte brancheforeningernes adgang til at udveksle informationer. Implciit heri anerkender KFST at Brancheforeninger varetager mange forskellige funktioner for medlemmerne, herunder at understøtte deres virksomhedsdrift. Det sker bl.a. ved at vejledederes medlemmer om brancherelevanteforhold fx nye regler, statsikker og forskellige former for benchmark. Formålet med vejledninger at skabe oversigt over hvornår både envejs og gensidig udveksling af informarioner kan begrænse konkurrencen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Konsortievejledning I (2014)

Resumé

KFST udarbejdet en vejledning, der forsøgte at sammenfatte praksis omkring virksomhedersadgang til at indgå konsortier, dvs. byde på opgaver i fællesskab. Vejledningens formål var at gøre det lettere for virksomhederne, nat vurdere om de legalt kunne indgå sådanne. Den skitseret praksis er dog forholdsvis restriktiv, og vejledningen blev endvidere udsendt på et tidspunkt hvor der verseret en konkret sag (Vejstribesagen). Vejledningen blev opdateret i 2017 og 2018.

Mødedato

Vejledning i konsortiedannelse - SMV

Resumé

Parallelt med KFST generelle konsortievejledning blev der udendt en vejledning rettet specifikt mod SMV deltagelse i udbud samt en vejlending til ordregiver. Begge var rettet mod at yde vejledning om et kompliceret emne.