Sorter

Mødedato

Vejledende udtalelse om kommunal lånegaranti

Resumé

På baggrund af en henvendelse på vegne af Statsforvaltningen Hovedstaden besvarede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et spørgsmål vedrørende en kommunal lånegaranti, der skulle ydes i forbindelse med udbygningen af Nivå-Karlebo-Kokkedal Hallen. Styrelsen kunne ikke udelukke, at en kommunal lånegaranti, der gives til andelsselskabet NKK-Hallen amba, ville være i strid med Konkurrencelovens § 11 a. Styrelsen henviste desuden til, at den rette resortmyndighed var statsstøttesekretariatet under Erhvers- og Vækstministeriet.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse til energiselskaber om breve til el- og naturgaskunder

Resumé

På baggrund af en henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vedrørende brevforsendelser til forbrugere i forbindelse med udbuddet, og deraf efterfølgende udskiftning af selskaber, af forsyningspligtbevillingerne, udsendte styrelsen en vejledning til energiselskaberne. Her blev konkurrenceloven i korthed omtalt, samt en kort henvisning til Forbrugerombudsmanden, såfremt forhold omhandlede mulig misinformation eller vildledning i forbindelse med markedsføring.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelese til Danske Svineproducenter

Resumé

På baggrund af af en henvendelse på vegne af brancheorganisationen Danske Svineproducenter, som repræsentere ca 5200 svineproducenter, udsendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en vejledende udtalelse, vedrørende en foreslået prisportal. Portalen skulle gøre markedet mere gennemsigtig for den enkelte svineproducent, ved at gøre det muligt at sammenligne den enkelte svineproducents salgspris til en grisehandler med en gennemsnitlig historisk pris. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anerkendte at portalen kunne afhjælpe købermagt og producenterne reelt var pristagere, dvs. med begrænset evne til at påvirke markedsprisen. En markedspris, der endvidere var volantil, dvs. bevægede sig over kortvarige intervaller. I lyset heraf, og da indsamling og bearbejdning af oplysningerne ville ske via uafhængig tredjemand, havde styrelsen ikke reservationer.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse om en særlig samarbejdskonstruktion i kørelærerbranchen

Resumé

På anmodning fra Dansk Kørelærer-Union har KFST vurderet om en given samarbejdskonstruktion, der blev anvendt indenfor kørelærerbranchen, gav anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder. Konstruktionen omfattede at køreskoler, der ønskede at udvide kapaciteten fremfor at ansætte kærerlører, anvendte hinanden som underleverandører. KFST fandt dog ikke at der konkurrenceretlig forelå en underleveringsaftale, idet det ikke sket produktion af noget vare eller tjenesteydelse. I stedet mente styrelsen at der forelå et markedsføringssamarbejde. Da køreskolerne fraskrev sig retten til selv at prissætte overfor eleverne, og i stedet blev afregnet, med en aftalt takst mente styrelsen at konstruktionen var konkurrencebegrænsende.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse om brancheforenings indsamling og udveksling af informationer

Resumé

Brancheforeningen, Danboat påtænkte at indsamle og fordele forskellige former for branheinformation. I forbindelse hermed anmodet de KFST om vejledende udtalelse om initiativets forenelighed med konkurrencelovens § 6. Styrelsen påpeget, at det afhang af en konkret vurdering, om en brancheforenings indsamling og udveksling af informationer er lovlig. Der kunne dog navnlig lægges vægt på indholdet af de udvekslede informationer, strukturen på det relevante marked, informationernes detaljeringsgrad, alderen på de udvekslede informationer og om informationerne er tilgængelige for offentligheden. En brancheforenings udveksling af informationer vil være i strid med konkur-rencelovens § 6, hvis udvekslingen har til fonnål eller følge at begrænse konkur-rencen. Det er forbudt at udsende informationer til medlemmer, som kan bevirke, at medlemmerne ikke længere tilrettelægger deres egen markedsadfærd uaf-hængigt af viden om konkurrenters fortrolige informationer, og mindsker virk-somhedernes incitament til at konkurrere. Dog kan udsendelse af informationer, som er tilstrækkeligt aggregerede, i konkrete tilfælde, anses for lovlige.

Mødedato

Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Aabenraa kommune vedrørende opstilling af el-ladestationer, udtalte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at udlejning af arealerne skulle ske til markedspris, medmindre andet fulgte af offentlig regulering. Styrelsen var ikke bekendt med en offentlig regulering, der gav kommunerne mulighed for at give tilladelse til gratis opstilling af el-ladestationer på offentlige vejarealer, men en sådan afgørelse skulle træffes af den pågældende resortminister.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Vejledning