Sorter

Mødedato

Vejledende udtalelse om kommunal lånegaranti

Resumé

På baggrund af en henvendelse på vegne af Statsforvaltningen Hovedstaden besvarede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et spørgsmål vedrørende en kommunal lånegaranti, der skulle ydes i forbindelse med udbygningen af Nivå-Karlebo-Kokkedal Hallen. Styrelsen kunne ikke udelukke, at en kommunal lånegaranti, der gives til andelsselskabet NKK-Hallen amba, ville være i strid med Konkurrencelovens § 11 a. Styrelsen henviste desuden til, at den rette resortmyndighed var statsstøttesekretariatet under Erhvers- og Vækstministeriet.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse om el-selskabers opstartsrabatter

Resumé

På baggrund af en kampagne fra et forsyningspligtigt el-selskab om en måneds gratis el til tidligere kunder, valgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at udsende en vejledende udtalelse om de umiddelbare betænkeligheder ved kampagnen. Styrelsen udtalte bekymring i forhold til prisdumping, idet et forsyningspligtigt selskab almindeligvis vil have en større kundebase, og derfor i højere grad ville kun modstå et midlertidigt tab. Dog var styrelsen ikke af den opfattelse, at der forelå en egentlig overtrædelse af konkurrencelovens § 11 om misbrug af dominerende stilling i det konkrete tilfælde. Det blev indskærpet, at denne udtalelse ikke var en endelig afgørelse.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse om KMD's prisdifferentiering over for kommunale kunder

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte, på baggrund af en henvendelse fra KOMBIT, en vejledende udtalelse vedrørende KMD's udmeldning om ikke længere at ville yde rabatter overfor sine kommunale kunder. KMD begrundede sin udmelding med, at da virksomheden havde en monopolistisk markedsposition, ville prisdifferentiering være et misbrug af en dominerende stilling og dermed i strid med konkurrencelovens § 11. Styrelsen udtalte, at prisdifferentiering ikke i sig selv udgjorde et misbrug af en dominerende stilling, så længe den ikke virkede ekskluderende. Desuden var det styrelsens opfattelse, at et misbrug forudsatte, at kunderne var i indbyrdes konkurrence, hvilket styrelsen ikke mente, at kommunerne var. Begge dele af tilkendegivelsen er korrekte i lyset af nyere EU-retspraksis (Post Danmark I), men repræsenter samtidig et (markant) opgør med hidtidig dansk praksis, idet denne nærmest per se har fordømt enhver form for selektiv pris og rabatssætning. Navnlig såfremt den kunne medføre at store kunder opnåede bedre vilkår end små. Sammen med den forudgående Københavns Lufthavne A/S terms of use for CPH Go (21/12-2011) indikerer sagen en væsentlig redefinering af diskriminationsbegrebet i dansk praksis.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Vejledning
Mødedato

Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Aabenraa kommune vedrørende opstilling af el-ladestationer, udtalte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at udlejning af arealerne skulle ske til markedspris, medmindre andet fulgte af offentlig regulering. Styrelsen var ikke bekendt med en offentlig regulering, der gav kommunerne mulighed for at give tilladelse til gratis opstilling af el-ladestationer på offentlige vejarealer, men en sådan afgørelse skulle træffes af den pågældende resortminister.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Vejledning