Sorter

Mødedato

The Pros and Cons of Counterfactuals

Resumé

The Swedish Competition Authority organized an international seminar in Stockholm on the 6th December 2013. Invited speakers and opponents gave their presentations on the topic: "The Pros & Cons of Counterfactuals". The former chief economist of the Swedish Competition Authority, Professor Sten Nyberg (Stockholm University), was the moderator of the event. Professor Nyberg kicked off the proceedings by stressing the importance of counterfactual analysis in instances such as the recent Telia-Sonera case as well as cautioning the audience of the caveat that a casual application of counterfactual analysis may easily lead to too many degrees of freedom (economics jargon for “too many scenarios to choose from”).

Myndighed
KKV
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

The Role and Measurement of Quality in Competition Analysis

Resumé

Competition policy is just as concerned with quality as it is with prices. While the importance of quality is undisputed and issues about quality are mentioned pervasively in competition agency guidelines and court decisions, there is no widely-agreed framework for analysing it which often renders its treatment superficial. There are a number of reasons why in practice, courts and competition authorities rarely analyse quality effects as rigorously as they analyse price effects. First, quality is a subjective concept and therefore much harder to define and measure than prices. In addition, microeconomic theory offers little help in predicting how changes in the level of competition in a market will affect quality and it is usually up to empirical analysis to determine how quality will change in response to varying degrees of competition in the context of particular markets. Given difficulties in terms of the evaluation of quality factors, particularly in quantitative assessment, competition agencies end up using qualitative tools such as customer surveys and interviews, to assess quality where necessary. While experience with the implementation of quantitative econometric techniques is rather limited, they may become more readily applicable and widely used in the future. At the level of competition enforcement, the role and use of quality is well established as a factor in defining the boundaries of the relevant market as well as in assessing the legality of horizontal and vertical restraints. In contrast, the role of quality effects in merger controls, and in particular, trading off between quality and price effects, remains to be one of the most vexatious – and still unresolved – issues.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Vejledende udtalelse om kommunal lånegaranti

Resumé

På baggrund af en henvendelse på vegne af Statsforvaltningen Hovedstaden besvarede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et spørgsmål vedrørende en kommunal lånegaranti, der skulle ydes i forbindelse med udbygningen af Nivå-Karlebo-Kokkedal Hallen. Styrelsen kunne ikke udelukke, at en kommunal lånegaranti, der gives til andelsselskabet NKK-Hallen amba, ville være i strid med Konkurrencelovens § 11 a. Styrelsen henviste desuden til, at den rette resortmyndighed var statsstøttesekretariatet under Erhvers- og Vækstministeriet.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Vejledning
Mødedato

Fragt til forbrugerne

Resumé

KFST har gennemført en større analyse af de danske listepriser for at sende mindre pakker og her konkluderet at disse er højere end i en række sammenlignelige lande. Samtidig er konkurrencen om at omdele pakker øget i de seneste år. Analysen rummer en række interessante konklusioner. Det omfatter bl.a. at priserne i Danmark er markant højere end i udlandet. De danske listepriser på forsendelse af pakker på 1‐2 kg er fx 10 og 36 pct. højere end i udlandet, selv når der korrigeres for forskelle i moms. Tilsvarende er listeprisen for et prioriteret indenlandsk brevprodukt på 1 kg og pakkeprodukt på 2 kg i 2011 hhv. 17 og 14 pct. højere i Danmark end gennemsnit af EU9‐landene samt Norge. For en mindre dansk e‐handler, der sælger nogle af de mest handlede varer, er listeprisen ca. 14 pct. højere for forsendelserne end gennemsnit af listepriserne hos tilsvarende e‐handlere i Storbritannien, Sverige og Tyskland, når der korrigeres for forskelle i moms. KFST identificer nogle forklaringer herpå. Post Danmark er fritaget for at pålægge moms, hvilket giver Post Danmark en markant konkurrencefordel, hvilket kan gøre det svært for nye aktører at indtrænge på markedet. Konkurrencen i markedet i form af alternative udbydere er i hvert fald svag. KFST anbefaler å baggrund heraf, at momsfritagelsen revurderes og at der træffes tiltag til at indrømme aftagerne bedre prisinformationer og adgang til at fravælge bestemte operatører når de bestiller pakker.

Mødedato

Konkurrence‑ og Forbrugerstyrelsen arbejder med behavioural economics

Resumé

KFST bad i juli 2013 et hold fra Aarhus Universitet om en beskrivelse af hvad behavioural economics er, samt hvad dette kan tilbyde i forhold til at forklare og forstå forbrugernes adfærd. Vidensgrundlaget forholder sig også hvilken betydning behavioural economics har for, hvordan en myndighed kan opnå størst effekt af sine tiltag. Behavioural economics kan blandt andet forklare, hvorfor en forbruger ikke fravælger en leverandør til fordel for en som er bedre eller billigere. Dette kan fx skyldes at forbrugeren har svært ved at overskue mange valgmuligheder, eller at der er en konflikt mellem forbrugerens kort‐ og langsigtede ønsker. Det udarbejdet materiale omfatte en beskrivelse af hvad behavioural economics er samt hvordan det er anvendt i en række udenlandske sager. Uklart hvad der siden er sket med projektet.

Mødedato

The Role of Economists and Economic Evidence in Merger Analysis

Resumé

This work product updates Chapter 4, of the ICN Investigative Techniques Handbook for Merger Review (the Handbook), “The Role of Economics and Economic Evidence in Merger Analysis”. The Handbook was presented by the Merger Working Group (MWG) at the 2005 ICN Annual Conference in Bonn. The updated chapter is part of the MWG Project on Economic Analysis in Merger Review, a multi-year project started in 2011 with the objective of exploring common practices in areas of economic analysis in merger review in a useful manner for both economist and non-economist merger case handlers. The updated draft: (i) strengthens the content of Chapter 4 by providing more concrete guidance on the practical use of quantitative techniques in the investigation, and (ii) updates and broadens the scope of the chapter by including economic tools not mentioned in the previous version of the chapter. To redraft the chapter, the MWG co-chairs worked with a drafting team composed of the German Bundeskartellamt, the UK OFT, the Taiwan FTC, the US FTC, the Canada Competition Bureau, the Italian Competition Authority, DG Competition of the European Commission and the South Africa Competition Commission. Other MWG members, including agencies and non-governmental advisors (NGAs), provided helpful comments that strengthened the chapter. The work product was enriched by discussions at the 2012 Merger Workshop held in Bogotá and on the MWG teleseminar call series organized in the previous ICN year 2011-2012. The experience-sharing among MWG members and NGAs greatly benefited the chapter.

Myndighed
ICN
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

UNILATERAL CONDUCT WORKBOOK CHAPTER 5: EXCLUSIVE DEALING

Resumé

The term ―exclusive dealing is generally used to describe an arrangement through which an upstream seller‘s goods are sold to a distributor or retailer under the condition that the distributor or retailer does not sell similar competing products. The term exclusive dealing may also describe an arrangement by which a downstream purchaser requires an upstream seller not to sell its product to any competing downstream purchasers. This Chapter focuses on the first type of exclusive dealing arrangement.

Myndighed
ICN
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Resumé

Bankmarkedet for privatkunder spiller en særlig rolle i samfundsøkonomien og for den enkelte forbruger og virksomhed. Et velfungerende bankmarked sikrer likviditet og kapital til virksomheder og forbrugere. Nem adgang til finansiering af investeringer og forbrug er afgørende for at skabe økonomisk vækst i hele økonomien. Det er derfor vigtigt, at bankmarkedet fungerer effektivt, og konkurrencen er skarp. Bankmarkedet adskiller sig strukturelt fra de fleste andre markeder, blandt andet fordi ban-ken løber en risiko ved at sælge lån til kunderne. Bankens viden om kunden er derfor vigtig og nødvendig for at kunne stille den bedst mulige pris. Det er almindeligvis forbrugerens nuvæ-rende bank, som ligger inde med mest information om den enkelte kunde, og al relevant in-formation kan ikke, som det er i dag, uden videre overføres til andre banker. Disse informationsasymmetrier bidrager til at øge søge – og skifteomkostningerne på bank-markedet, og betyder alt andet lige, at det er vanskeligere at få konkurrencen til at være lige så effektiv, som på markeder uden informationsasymmetrier eller markeder, hvor informations-asymmetrier ikke har betydning for søge- og skifteomkostningerne. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at priskonkurrence på bankmarkedet for privatkunder kan blive mere effektiv, end det er tilfældet i dag. Bankerne udfordres ikke væsentligt på pris – hverken af hinanden eller forbrugerne. Konkurrencen på et marked udspiller sig typisk på en lang række parametre – pris, rådgiv-ning, service, udvalg mv. Bankerne vurderer selv, at ’relation mellem kunde og bankekspedient’ er en vigtig konkurrenceparameter. De konkurrerer også på parametre som ’rådgivning’ og ’image’. Kun få banker vurderer, at pris er en vigtig konkurrenceparameter. På et marked med effektiv konkurrence er pris en vigtigt konkurrenceparameter. Skarp priskonkurrence tvinger bankerne til løbende at holde deres omkostninger i skak for at kunne tilbyde deres kunder en fordelagtig handel til en lav pris og dermed fastholde eller øge deres markedsandele blandt privatkunderne. Priskonkurrencen kan derfor sikre, at alle dele af bankernes forretning er så effektiv som muligt givet de strukturer, der er på bankmarkedet.
Bankernes begrænsede fokus på pris kan medføre højere omkostninger end ellers, fordi relationsskabelse, rådgiving og image markedsføring koster penge for banker, der ønsker at skille sig ud. Uden en samtidig konkurrence på pris er der ikke et modsvarende pres på at holde omkostningerne i skak, og dermed tilskyndes bankerne heller ikke til at holde priserne nede. Aktive forbrugere med fokus på pris og kvalitet er med til at lægge et pres på bankerne. Det sænker priserne og hæver kvaliteten af produkterne – til gavn for alle forbrugere. Og til gavn for vækst og velstand i samfundet fremover.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

The Digital Economy

Resumé

The digital economy enables and executes the trade of goods and services through electronic commerce on the Internet. It is a very substantial driver of economic growth and an increasing source of work for competition authorities. Understanding competition in digital markets was the main purpose of the first hearing where experts emphasised the role of innovation and product design as competitive strategies in the IT sector. Given the interest in the discussion, a second hearing took place, focusing on questions such as: ‘closed vs open’ platforms

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Aabenraa kommune vedrørende opstilling af el-ladestationer, udtalte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at udlejning af arealerne skulle ske til markedspris, medmindre andet fulgte af offentlig regulering. Styrelsen var ikke bekendt med en offentlig regulering, der gav kommunerne mulighed for at give tilladelse til gratis opstilling af el-ladestationer på offentlige vejarealer, men en sådan afgørelse skulle træffes af den pågældende resortminister.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Vejledning