Sorter

Mødedato

IRMA's jordlejekontrakt i Værløse Bymidte

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Furesø Kommune (tidligere Værløse Kommune) havde givet konkurrenceforvridende offentlig støtte i form af for lav ( reelt ingen) huslejeopkrævning af en Irma daligvarebutik. Da aftalen var indgået inden bestemmelsen om konkurrenceforvridende offentlig støtte blev indført, havde rådet ikke mulighed for at kræve ophævelse af aftalen eller tilbagebetaling af den ulovlige offentlige støtte.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Problem
Mødedato

Aftale om leje af Farum Park Idræts- og Kulturcenter

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Statsamtet København (nu Statsforvaltningen Hovedstaden) fandt Konkurrencestyrelsen, at FC Nordsjællands lejebetaling for Farum Park lå under markedsniveauet ved kontraktens indgåelse, og at der er tale om konkurrenceforvridende støtte, jf. KL § 11 a, hvilket blev indstillet og taget til efterretning af Konkurrencerådet. Den ulovlige statsstøtte blev ikke påbudt tilbagebetalt. Sagen var i øvrigt genstand for et processuelle saganlæg vedr. omfanget af partsindsigten under aktindsigtsreglerne da Konkurrencestyrelsens til brug for behandlingen havde indsamlet en række markedsdata. Disse ønskede FC Nordskælland aktindsigt. Konkurrencestyrelsen ønskede dog at kunne tilbageholde nogle af disse grundet karakteren af erhvervshemmeligheder m.v. Sø- & Handelsretten havde indrømmet aktindsigt i et videre omfang end Konkurrencestyrelsen havde ønskede, men måtte efterfølgende delvist imødekommet dette. Der var dog fortsat dokumenter, som Konkurrencestyrelsen ønskede at tilbageholde. Højesteret tiltrådte at dette kunne ske. I separat aktindsigt afviste ankenævnet, at der kunne indrømmes aktindsigt til konkursboet efter FC Nordsjælland, idet dette ikke var part i konkurrencesagen, efter at FC Nordsjælland var overdraget til en ny enhed. Dette galt uanset konkursboet forsøgte at anfægte denne overdragelse.

Mødedato

Dansk Industris klage over Frederikssund Brand- og Redningsberedskab

Resumé

På baggrund af en klage fra Dansk Industri over Frederikssund Brand- og Redningsberedskabs fastsættelse af for lave priser for udførelse af svære redningsydelser spurgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Forsvarministeriet om udtalelse i sagen. Ministerierne svarede, at fastsættelsen af priser for redningsydelser fulgte beredskabslovens § 18, stk. 2, hvorfor kl § 11a ikke fandt anvendelse. Styrelsen afviste derfor klagen.