Sorter

Mødedato

Danish Agro - straffesagen

Resumé

Danish Agro a.m.b.a. havde, i forbindelse med anmeldelsen af en fusion omfattet af fusionskontrolreglerne, afgivet materielt urigtige oplysninger ved ikke at korrigere en række faktuelle forhold, som konkurrencestyrelsen lagde til grund ved sin sagsbehandling. Sagen blev lukket ved bødeforlæg på DKK 50.000.

Mødedato

Forsyning Helsingør AS og IS Nordforbrændings erhvervelse af fælles kontrol over Helsingør Kraftvarmeværk AS samt varmetransmissionslinje

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Forsyning Helsingør A/S og I/S Nordforbrænding. Forsyning Helsingør A/S og I/S Nordforbrænding har anmeldt en fusion vedrørende I/S Nordforbrændings overtagelse af 1/3 af aktierne i det af Forsyning Helsingør A/S’s ejede datterselskab Helsingør Kraftvarmeværk A/S. Forsyning Helsingør A/S ejes 100 pct. af Helsingør Kommune og er moderselskab for en række selskaber, der har aktiviteter inden for forsyningsområderne el, varme, vand, spildevand og affald. I/S Nordforbrænding er et fælleskommunalt interessentskab, hvor interessenterne er henholdsvis Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal klommuner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Københavns Lufthavne A/S terms of use for CPH Go

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Københavns Lufthavn A/S havde misbrugt sin dominerende stilling ved at stille ikke-begrundede krav for brug af CPH Go. De krav rådet fandt diskriminerende var 1) at bagage fra passagerer, som skifter fly i Københavns Lufthavn, ikke måtte håndteres i (discountterminalen) CPH Go (transferbagage), samtidig med at der var krav om, at bagage fra CHP Go skulle håndteres på et ældre bagageanlæg (BF2), der ikke kunne håndtere transferbagage, 2) at stille som krav, at flyselskaberne og deres personale ikke må benytte containere til at laste fly med bagage, og 3) at kun fly med et vingespænd på 24-36 meter må bruge CPH Go. Derudover var der indrømmet en konkurrenceforvridende (diskriminerende) rabat, idet selskaber, som anvendte CPH Go, fik en rabat på DKK 20, svarende til mellem 34 % og 43 % af bruttoavancen. Rådet påbød Københavns Lufthavn A/S at ophæve de pågældende vilkår. Navnlig formuleringen af et reelt krav om en mærkbar påvirkning af konkurrencen udgør en nyskabelse i diskriminationslæren, og afgørelsen må forventes at blive normerende for den fremadrettede retsanvendelse. Sammen med den senere Vejledende udtalelse om KMD's prisdifferentiering over for kommunale kunder (3/4-2013) indikerer sagen en væsentlig redefinering af diskriminationsbegrebet i dansk praksis.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Påbud
Mødedato

IRMA's jordlejekontrakt i Værløse Bymidte

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Furesø Kommune (tidligere Værløse Kommune) havde givet konkurrenceforvridende offentlig støtte i form af for lav (reelt ingen) huslejeopkrævning af en Irma-dagligvarebutik. Da aftalen var indgået inden bestemmelsen om konkurrenceforvridende offentlig støtte blev indført, havde rådet ikke mulighed for at kræve ophævelse af aftalen eller tilbagebetaling af den ulovlige offentlige støtte.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Problem
Mødedato

Competition in Ports and Port Services

Resumé

Ports, whether maritime, inland or river ports, are important pieces of infrastructure that serve a wide range of customers including freight shippers, ferry operators and private boats. One of the main functions of ports is facilitating the domestic and international trade of goods, often on a large scale. Competition in maritime ports and port services is central to countries with significant volumes of maritimebased trade. Inland and river ports can also play important transport roles within countries in particular for heavy or bulky goods where alternative ways of transport are more costly. Ports are, therefore, important for the functioning of the world economy and effective competition in ports and port services plays an important role in the final prices of many products. The roundtable discussion focussed on market definition, regulatory reforms and antitrust enforcement in ports and port services.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Dansk Transport og Logistik

Resumé

Brancheforeningen Dansk Transport og Logistik havde i perioden 2001 til og med oktober 2006 udsendt en omkostningsprognose til sine medlemmer, der angav såvel den forventede årlige procentvise omkostningsstigning for kørsel med lastbiler samt en række andre omkostningsparametre og havde derved forsøgt at koordinere priser og vilkår mellem konkurrenter. Byretten udmålte en bøde på DKK 400.000. Den underliggende sag fra Konkurrencerådet var afgjort 17/12-2008.

Mødedato

Nykredits tilsagn om administrationsbidrag

Resumé

Foranledet af at Nykredit i en pressemeddelelse annoncerede, at Nykredit og Totalkredit ville forhøje administrationsbidraget for realkreditlån til privatkunder, meddelte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at de tilsagn, der blev givet ved fusionen af Nykredit og Totalkredit, ikke var tidsbegrænsede og derfor ikke kunne hæves udelukkende grundet det tidsmæssige horisont. Nykredit har efter styrelsens tilkendegivelse ønsket at afgive et tilsagn, som medfører, at der i en periode på 5 år lægges et nyt højere loft for bidragssatsen for både eksisterende og nye lån til ejerboliger og fritidshuse i Ny‐kredit Realkredit A/S på 0,55 pct. for fastforrentede lån og 0,60 pct. for øvrige lån. Styrelsen gjorde dette tilsagn bindende for Nykredit, således at de tidligere tilsagn blev modificeret. Sagen var en opfølgning på rådets afgørelse af 23/6-10, som påbød Nykredit ikke at ændre sine satser.

Mødedato

Horizontal Agreements in the Environmental Context

Resumé

The Committee discussed the question of when horizontal agreements relating to environmental objectives are necessary or efficient from a social perspective and when they should be discontinued pursuant to competition concerns. Such agreements can create interesting challenges for competition authorities. On the one hand, they may improve efficiency and consumer welfare, such as by enabling risk sharing and cost savings and by facilitating innovation. On the other hand, they can also facilitate anticompetitive conduct like cartel formation.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Arbitration and Competition

Resumé

The use of alternative dispute resolution mechanisms, including arbitration and mediation, to resolve commercial disputes with a competition component has increased exponentially in recent years. This interplay between arbitration and competition law has stimulated a lively debate amongst academics and practitioners and has led to interesting jurisprudential developments. Arbitration and alternative dispute resolution mechanisms are comparable processes. The recourse to this so-called ‘extra-judicial’ methods of resolving disputes is based on the willingness of the parties to defer the adjudication of the dispute to a third party, i.e. an arbitrator, mediator, or an expert, rather than to a court. Working Party N. 3 discussed advantages and disadvantages of arbitration compared to litigation before national courts

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

The Pros and Cons of Consumer Protection

Resumé

Consumer welfare is a central objective for both consumer protection and competition policy where the former targets the consumer and the latter market performance. These policy areas complement each other but the difference in approach can also result in conflicting policies, and a need for coordination. The conference The Pros & Cons of Consumer Protection, focused on consumer protection, competition policy and the implications of recent developments in behavioral economics, as well as analyses based on information economics, for these policy areas.

Myndighed
KKV
Regel
Rapport
Udfald
Rapport