Sorter

Mødedato

Brancheforeningen Danske Bedemænds etiske regler

Resumé

På baggrund af et kontrol besøg af brancheforeningen Danske Bedemænd af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kom det frem, at brancheforeningens etiske regler indeholdte tre bestemmelser, der var konkurrencebegrænsende og derfor omfattet af forbuddet i KL § 6. De tre bestemmelser forbød medlemmer at reklamere i Radio og TV, anvende priser i annoncer og annoncere med gratisydelser. Endvidere blev det konstateret, at brancheforeningen havde udsendt meddelelse til sine medlemmer om, at hvis de brugte de markedsføringsmetoder beskrevet i de etiske regler var det i strid med brancheforeningens regler. Konkurrencerådet udstedte påbud til Danske Bedemænd om at ophæve de tre bestemmelser i Danske Bedemænds etiske reglers og at undlade at komme med udmeldinger til medlemmerne, om at anvendelse af de tre markedsføringsmetoder er i strid med de etiske regler. Senere bødevedtagelse den 9. maj 2011

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Påbud
Mødedato

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost (magasinpost II)

Resumé

Sagen vedrørte, om Post Danmark havde overtrådt kl § 11 og artikel 102 ved for det første at yde individuelle målrabatter til de fire største magasinpostkunder på markedet i perioden 2007-2009 og for det andet ved i selskabets generelle prislister at fastsætte minimumsbetingelser pr. titel pr. forsendelse for, at et magasin kan sendes til magasinpostpris. Magasiner er uge- og månedsblade, kataloger, brochurer, tidsskrifter og fagblade mv., medens magasinpost er betegnelsen for distributionen heraf. Konkurrencerådet fandt, at Post Danmark i perioden 2007-2009 havde en markedsandel på over 80 pct. og derved var meget dominerende, og reelt var andelen højere, da Bring Citymail, den hidtil største konkurrent, havde forladt markedet. I perioden 2007-2009 havde Post Danmark ydet betydelige individuelle målrabatter på mellem [0-20] pct. og [20-40] pct. på de generelle listepriser til sine fire største kunder. Herudover havde Post Danmark opstillet nogle minimumskrav til oplag pr. forsendelse og antal forsendelser pr år, der i praksis medførte kumulerende (retroaktive) elementer. I sin vurdering fandt Konkurrencerådet, at de individuelle målrabatter til tre ud af fire kunder de facto var betingede af eksklusivitet, og tilmed støttet af konkrete trusler overfor kunder, som havde overvejet at skifte. Målrabatterne var endvidere rettet mod kunder af strategisk betydning ved at udgøre over halvdelen af Post Danmarks omsætning på magasinpost. I forhold til de opstillede minimumskrav pr. titel pr. fandt konkurrencerådet, at disse gav kunderne et stærkt incitament til at fravælge konkurrenter, hvis kunderne lå tæt på minimumsgrænserne. Konkurrenterne var derfor nødt til at droppe prisen markant for at kompensere kunden for rabattabet. Post Danmark havde, i følge Konkurrencerådet, ikke kunnet dokumentere en objektiv økonomisk begrundelse for hverken de individuelle målrabatter eller minimumskravene, men alene henvist til et "meeting the competition"- defence. I forhold til de individuelle målrabatter bemærkede Konkurrencerådet, at disse også kunne virke diskriminerende mellem kunder i indbyrdes konkurrence. KFST havde dog af ressourcegrunde valgt ikke at forfølge dette element yderligere. Det samme gjaldt i forhold til nogle individuelle målrabatter til udvalgte store maxibrevskunder, der også kunne være afskærmende, men som af ressourcemæssige grunde ikke blev undersøgt nærmere. Konkurrencerådet udstedte herefter påbud om at ændre rabatter og krav. Konkurrenceankenævnet stadfæstede ved kendelse af 8/12-2011, at der forelå en misbrugsadfærd fsv. angår målrabatterne, men ophævede afgørelsen fsv. minimumskravene, ikke pga. fraværet af et retroelement, men fordi Post Danmark havde godtgjort eksistensen af en omkostningsmæssig begrundelse. Derudover afviste Konkurrenceankenævnet, at det havde betydning i sig selv, at Konkurrencerådet reelt havde behandlet, men undladt at fordømme, minimumkravene i 2007 (afgørelse af 30/8-2007 - magasinpost I). Konkurrenceankenævnet valgte herefter at ophæve og hjemvise hele afgørelsen. Ved kendelse af 17/3-11 var der afvist at indrømme opsættende virkning. Konkurrencerådet traf en ny magasinpostafgørelse den 17. maj 2017.

Mødedato

Undersøgelse af Energi E2's prisindmeldingsstrategi til Nord Pool i perioden 2. halvår 2003 til 2005

Resumé

På baggrund af en klage iværksatte KFST en undersøgelse af Energi E2's adfærd i perioden fra 2. halvår 2003 til 2005. Undersøgelsen omfattede en vurdering af, om E2, på et marked hvor konkurrencen af en række grunde var begrænset, havde en strategi om – til skade for kunderne – at udnytte sin markedsposition til at styre markedet og forøge sin indtjening ved at indmelde urimeligt høje priser til Nord Pool, der var uden forbindelse til E2’s omkostninger, men i stedet lagde sig op ad den højeste engros elpris i nabolandene Sverige og Tyskland. Den samlede misbrugsanalyse byggede som udgangspunkt på de tests og analyser, der var anvendt i Elsam III. Dette omfattede en økonomisk test, der målte E2’s priser ift. omkostningerne ved elproduktion, og en profitmargin-test, der måler indtjeningen i hver time. Der er desuden foretaget en ny analyse (budkurveanalysen), hvor E2’s konkrete indmeldinger til spotmarkedet sammenholdes med selskabets timespecifikke omkostninger. Styrelsen anså dog ikke den økonomiske test, profitmargin-testen eller budkurveanalysen som selvstændige tests, men alene forskellige former for efterkontrol. Styrelsen fandt frem til, at E2 ikke havde misbrugt sin dominerende stilling i den pågældende periode, og dette blev meddelt DONG Energi, som havde overtaget E2.

Mødedato

Ticket to Heaven A/S og Bambino Børnetøj

Resumé

Ticket to Heaven A/S havde sammen med en kunde i perioden 25. januar 2008 til 31. januar aftalt, at denne maksimalt kunne give 30% i rabat i forhold til de vejledende udsalgspriser, når kunden solgte tøj via dennes netbutikker. Sagen blev lukket med vedtagelsen af et bødeforlæg på DKK 300.000 dateret henholdsvis 20/1-2010 og 18/7-2011. Uafhængigt heraf havde en ledende medarbejder vedtaget et bødeforlæg (18/7-2011) på DKK 25.000.

Mødedato

Bankdatas overtagelse af Jyske Bank AS’ it-udviklingsenhed

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Jyske Bank A/S (herefter Jyske Bank) og Foreningen Bankdata (herefter Bankdata). Fusionen består i, at Bankdata overtager den væsentligste del af enheden for it-udvikling i Jyske Bank. Ved fusionen erhverver Bankdata et antal medarbejdere fra Jyske Bank inklusiv disses arbejdsstationer, licenser mv., som medarbejderne i dag anvender til brug for udøvelsen af deres opgaver knyttet til it-udvikling. Bankdata erhverver således kontrol over en væsentlig del af en enhed i Jyske Bank, som efterfølgende fysisk flyttes til Bankdata. Ved fusionen bliver Jyske Bank samtidig medlem af Bankdata. Jyske Bank har til formål at drive bankvirksomhed og accessorisk virksomhed. Bankdata er en erhvervsdrivende forening ejet af en række pengeinstitutter, der samtidig er medlemmer af foreningen. Foreningens formål er at varetage databehandling og dermed forbundne opgaver for medlemmerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

JN Data AS’ overtagelse af foreningen Bankdatas enhed for levering af it-drift

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem JN Data NS og Bankdata. Ved fusionen overtager JN Data NS foreningen Bankdatas enhed for levering af it-drift. Transaktionen består nærmere bestemt i, at JN Data erhverver medarbejdere fra Bankdata inklusiv disses arbejdsstationer, licenser mv., som medarbejderne i dag anvender til brug for udøvelsen af deres opgaver knyttet til it-drift. JN Data NS er et selvstændigt fungerende joint venture ejet ligeligt af Jyske Bank NS og Nykredit Realkredit NS. Bankdata er en erhvervsdrivende forening ejet af en række pengeinstitutter, som samtidig er medlemmer i foreningen. Foreningens formål er at varetage databehandling og dermed forbundne opgaver for medlemmerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Herlev Kommunes priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Herlev Kommune havde handlet regelstridigt ved, ikke at havde haft indberegnet elevudgifter i beregningen af timeprisen for fritvalgsydelserne i 2009, til trods for at den kommunale leverandør havde afholdt udgiften, hvorved kommunen havde handlet i strid med Socialministeriets vejledende udtalelse af 14. december 2006. Desuden kunne styrelsen konstatere, at kommunen ikke havde anvendt samme princip for indregning af elevudgifter som for indregning af elevernes leverede tid. Styrelsen besluttede, at såfremt Herlev Kommunen ændrede beregningsmodellen for beregning af praktisk hjælp og personlig pleje i 2009, ville sagen ikke forfølges videre.

Mødedato

Danske Færger A/S, som et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Fusionen vedrørte oprettelsen af Danske Færger A/S (Færgen) som et selvstændigt fungerende joint venture mellem Bornholmstrafikken A/S (Bornholmstrafikken) og Clipper Group A/S (Clipper). Færgen er allerede før fusionen fælles kontrolleret af Bornholmstrafikken og Clipper via det 100 pct. ejede datterselskab Nordic Ferry Invest A/S. Færgen varetager imidlertid ikke før fusionen en selvstændig virksomheds samtlige funktioner, idet Færgen ikke har en selvstændig driftsorganisation. Bornholmstrafikken er et 100 pct. statsejet rederi, der driver færgeruter til og fra Bornholm samt management af færgeruter for andre rederier (Sydfynske A/S og Samsø Linien A/S). Clipper er en international rederivirksomhed, hvis primære forretningsområder omfatter ejerskab og drift af tørlast- og projektskibe. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Exit Strategies

Resumé

During the financial crisis many governments aided both the financial and non-financial sectors in their countries on an unprecedented scale. These emergency measures have in some cases taken precedence over competition rules. In particular the fact that governments helped some banks but not others has weakened competition in some markets, with “too big to fail” institutions commanding a higher market share than previously. This has exacerbated moral hazard problems. With the stabilisation of the economic situation, these emergency measures will have to be phased out, and incentives for exit designed. Competition principles and agencies must play a major role in the design and implementation of these exit strategies, as anticompetitive measures tend to retard or even prevent recovery in the aftermath of a crisis.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Afgørelser
Mødedato

Lise Aagaard Copenhagen

Resumé

Lise Aaagard havde overfor sine kunder stillet krav om, at disse ikke måtte sælge virksomhedens produkter via internettet med rabat. Som skærpedende omstændig fremhæves det, at Lise Aaagard havde truet med, at stoppe leveringerne såfremt vilkåret ikke blev overholdt. Virksomheden blev idømt bøde på DKK 600.000 og en medarbejder blev idømt bøde på DKK 25.000. To andre medarbejdere blev frifundet.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde