Sorter

Mødedato

Salg af Østre Havn

Resumé

På baggrund af en klage fra folketingsmedlem Per Clausen vuderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om salget af Østre Havn i Aalborg til A. Enggaard A/S for 42,8 mio. kr. var i strid med reglerne om ulovligstatstøtte, jf. konkurrencelovens § 11a. Østre Havn var ejet af Aalborg Havn A/S, hvor Aalborg kommune ejede 99 % af aktiekapitalen, samt havde via vedtægterne rådede over 6 af 9 bestyrelsesposter herunder formandsposten som altid skulle være den siddende borgmester. Det fremgik af Kommissionens ikke-bindende vejledning, at et salg af jord og grunde fra det offentlige ville være i overenstemmelse med reglerne om ulovligstatsstøtte såfremt, salget enten var bragt i udbud eller der forinde salget, var foretaget en vurdering af en uafhængigskønsmand for at vudere markedsprisen. Aalborg kommune havde ikke foretaget hverken udbud eller en uafhængig vurdering af salgsprisen forinde salget. Salget fulgte derfor ikke Kommissions meddelelse, hvorfor styrelsen fik foretaget en uafhængig markedsprisvurdering af grunden på salgstidspunktet. Vurderingen viste, at Østre Havn på det givne tidspunkt havde haft en markedspris på 71,7 mio. kr. Dog mente vurderingsmanden, at markedsprisen var behæftet på en skønsmargin på 35-50 % som følge af en række risici køber påtog sig i forbindelse med købet. Markedsprisen måtte derfor vurderes til at ligge i mellem 40 og 100 mio. kr.. Da salget var sket til 42,8 mio. kr., mente styrelsen, at prisen måtte være et udtryk for markedsprisen, hvorfor salget ikke var i strid med konkurrencelovens § 11a.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
intet problem
Mødedato

Århus Kommunes pris for levering af praktisk hjælp

Resumé

I forbindelse med en klage over Århus Kommunes prisfastsættelse for prisen for levering af praktisk hjælp i hjemmet, når den ikke var kombineret med levering af personlig pleje i 2008, fandt Konkurrencestyrelsen ikke anledning til at gribe ind. Kommunen havde iværksat effektiviseringsmål for området ved, at tillade uuddannet personale ansat på timeansættelse uden ret til kompensation i forbindelse med fravær og sygdom at varetage praktisk hjælp i hjemmet, såfremt der ikke samtidig var behov for personlig pleje. Kommunen havde dog ikke kunne dokumentere denne effektivisering i første halvår af 2008, hvorfor kommunen havde valgt at efterbetale forskellen. Styrelsen fandt derfor ikke anledning til at gribe yderligere ind i sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
intet problem
Mødedato

Hjørring Kommunes priser for fritvalgsydelser i 2008

Resumé

Ved Konkurrencestyrelsen undersøgelse af priserne for Hjørring Kommunes fritvalgsydelser i 2008 foranledet af et ønske om en revudering fra den private leverandør Blæksprutten Pleje & Omsorg Hjørring ApS vidste ikke fandt styrelsen ikke, at sagen havde afdækket objektive grunde til at fastslå med sikkerhed eller skønsmæssigt at påvise, at Hjørring Kommune havde fastsat fritvalgspriserne for lavt. Undersøgelsen viste dog, at Hjørring Kommune ikke havde beregnet den leverede tid til brug for prisfastsættelsen i 2008 korrekt, idet kommunes stikprøvemålinger kun var gennemført i en del af kommunes hjemmepleje og ikke i hele hjemmeplejen. Kommunen havde endvidere heller ikke overholdt fristen for efterbetaling til den private leverandør. Dog så styrelsen ikke anledning til at skride ind, da efterbetalingen var sket. Styrelsen fandt herefter ikke grund til at foretage sig yderligere i sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
intet problem