Sorter

Mødedato

Univars køb af Basic Chemical Solution

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Univar Inc. og Basic Chemical Solutions L.L.C. Fusionen er en fuld kontrolovertagelse, hvor Univar Inc. overtager samtlige ”Membership Interests” i Basic Chemical Solutions L.L.C. Univar Inc. får således fuld kontrol med Basic Chemical Solutions L.L.C. Univar Inc. er et amerikansk selskab, som ultimativt er ejet af kapitalfonden CVC Capital Partners. Selskaberne distribuerer begge kemikalier på globalt plan. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Nordeas køb af Fionia Bank

Resumé

Fusionen vedrørte Nordea Bank Danmark A/S’ (herefter Nordea) planlagte køb af dele af Fionia Bank A/S (herefter Fionia*). Nordea er et landsdækkende pengeinstitut. Det er Danmarks næststørste og indgår i Nordea-koncernen, som især har aktiviteter i Norden. Fionia er et regionalt pengeinstitut, der primært er aktiv på Fyn, og var det 11. største pengeinstitut i Danmark målt på omsætning i 2008. Finansiel Stabilitet A/S, som ejes af den danske stat, overtog i april 2009 kontrollen med Fionia, da Fionias solvens ikke overholdt lovens krav. Nordea overtager ved transaktionen hele Fionia bortset fra særligt risikobehæftede engagementer, som forbliver hos Finansiel Stabilitet (i datterbanken Nova Bank Fyn A/S). Konkurrencerådet godkender Nordea Bank Danmark A/S’ køb af dele af Fionia Bank A/S, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S

Resumé

Transaktionen vedrørte en fusion mellem naturgasselskaberne Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) og Naturgas Midt-Nord I/S (Midt-Nord). HNG og Midt-Nord har over for Konkurrencestyrelsen oplyst, at fusionen i vidt omfang er en formalisering af den virkelighed, der har eksisteret siden 2003, idet de to selskaber siden da i fællesskab har ejet og drevet konsulent-, forsynings og gældsafviklingsvirksomheder som følge af naturgasforsyningslovens krav om adskillelse mellem monopol- og kommercielle aktiviteter, statens aftale med HNG og MidtNord samt for at opnå stordriftsfordele. Parterne ønskede dog nu en egentlig fusion mhp. at opnå en mere simpel organisation. HNG er et fælleskommunalt interessentskab ejet af 32 Storkøbenhavnske kommuner og med hjemsted i Søborg, men ingen af kommunerne kontrollerer HNG. HNG er distributionsselskab i Storkøbenhavn og ejer og driver distributionsnettet i dette område. HNG tilbyder endvidere servicering af naturgasfyr til de kunder, der er tilsluttet selskabets distributionsnet. Det praktiske arbejde omkring servicering af kundernes naturgasfyr udføres af uafhængige VVS-installatører, men kunderne faktureres af HNG. Midt-Nord er et fælleskommunalt interessentskab ejet af 25 Nord- og Midtjyske kommuner og med hjemsted i Viborg, men ingen af kommunerne kontrollerer Midt-Nord. Midt-Nord er distributionsselskab i Midt- og Nordjylland og ejer og driver distributionsnettet i dette område. Midt-Nord tilbyder endvidere servicering af naturgasfyr til de kunder, der er tilsluttet selskabets distributionsnet. Det praktiske arbejde omkring servicering af kundernes naturgasfyr udføres af uafhængige VVS-installatører, men kunderne faktureres af Midt-Nord. Der var i efteråret 2009 knyttet 56 VVS-firmaer til ordningen i Midt-Nord’s distributionsområde. Den anmeldte fusion berører områderne distribution af naturgas, servicering af naturgasfyr, køb af naturgas (engroshandel), salg af naturgas (detailhandel), salg af konsulentydelser vedrørende naturgas samt feriehusudlejning. Efter en analyse fandt styrelsen, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, og derfor kunne godkendes jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 2. I forbindelse hermed undlod styrelsen, at tage stilling til om det fusionerede selskabs standardaftale med VVSinstallatører om servicering af naturgasfyr, idet standardaftalen ikke er accessorisk til fusionen. I stedet skulle aftalen vurderes selvstændigt efter konkurrencelovens §§ 6 og 8, hvilket formentlig skete ved afgørelse af 23/6-2010.

Mødedato

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Resumé

Sagen vedrørte Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension. Konkurrencestyrelsen modtog den 3. august 2009 anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring A/S, Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet og Pensionskassen for Håndværk og Industri, med Industriens Pensionsforsikring A/S som det fortsættende selskab. Fusionen mellem Industriens Pensionsforsikring A/S, Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet og Pensionskassen for Håndværk og Industri med Industriens Pensionsforsikring A/S som det fortsættende selskab kunne godkendes, da fusionen ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Finansiel Stabilitet A/S' overtagelse af Roskilde Bank A/S

Resumé

Sagen vedrørte en fusion mellem Finansiel Stabilitet og Roskilde Bank A/S. Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken) meddelte, at denne sammen med Det Private Beredskab til Afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser (herefter Det Private Beredskab) havde indgået aftale med Finansiel Stabilitet A/S (herefter Finansiel Stabilitet), hvorefter Finansiel Stabilitet overtog Roskilde Bank A/S. Samlet set havde Finansiel Stabilitet en omsætning i Danmark på [5-6] mia.kr. De deltagende virksomheder havde tilsammen en omsætning på [8-8,5] mia.kr. og en omsætning på over 300 mio.kr. i Danmark hver især. Omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1 var således opfyldt, hvilket betød at fusionen var omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. Det betød, at overtagelsen skulle anmeldes, jf. § 12b, stk. 1, og ikke måtte gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt denne, jf. § 12c, stk. 5. Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Roskilde Bank blev slutteligt godkendt, da fusionen ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Actebis Computer A/S' overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB's danske aktiver

Resumé

Sagen vedrører Actebis Computer A/S’ overtagelse af det danske selskab Ingram Micro ApS og det svenske selskab Ingram Micro AB’s danske aktiver og medarbejdere. Actebis Computer A/S er ifølge anmeldelsen aktiv på grossistmarkedet for distribution af IT-produkter og tilknyttede ydelser i Danmark. Actebis Computer A/S er en del af Actebis Computer Nordic. Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. Ingram Micro AB er et svensk selskab, der ifølge anmeldelsen ligeledes er aktiv på grossistmarkedet for distribution af IT-produkter samt relaterede tjenesteydelser. Aktiviteterne, der overdrages i denne sag, er koncentreret om salg til forhandlere i Danmark. Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB er begge datterselskaber af Ingram Micro Nordic Holding Bvba i Belgien, der er ejet af Ingram Micro, Inc. i USA. Ingram Micro koncernen er primært aktiv på markedet for distribution af IT-produkter, men har også aktiviteter inden for Data Capture2 /POS3 inden for EU. Der er tale om en aktivovertagelse, hvor Actebis overtager Ingram Micro ApS samt Ingram Micro AB’s danske aktiver. Aktiverne består af Ingram Micro AB’s "danske"4 lager af IT-produkter, leverandørordrer, kundeordrer, kundelister og kontorinventar. Endvidere overtages medarbejdere. De overtagne aktiver vil blive integreret i Actebis Computer Nordic. Da fusionen ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt blev den godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Mødedato

To tyske forbundsstater Freie und Hansestadt og Schleswig-Holsteins overtagelse af HSH Nordbank AG

Resumé

Konkurrencestyrelsen godkendte d. 16. juni 2009 Freie und Hansestadts og SchleswigHolsteins overtagelse af HSH Nordbank AG. Konkurrencestyrelsen vurderede, at fusionen ikke ville medføre betydelige ændringer i markedsstrukturerne på de berørte finansielle markeder. Godkendelsen byggede primært på det forhold, at de to tyske forbundsstater hverken direkte eller indirekte var aktive på det danske marked. Fusionen indebar derfor ingen tilvækst i parternes markedsandele, og konkurrencen på de berørte markeder blev således ikke hæmmet.

Mødedato

To tyske forbundsstaters overtagelse af HSH Nordbank AG

Resumé

Sagen vedrørte Freie und Hansestadt og Schleswig-Holsteins overtagelse af HSH Nordbank AG. Den 25. maj 2009 meddelte de to tyske forbundsstater Freie und Hansestadt Hamburg (i det følgende Hamburg) og Schleswig-Holstein, at disse stater havde indgået aftale med HSH Nordbank AG (i det følgende HSH) om overtagelse af aktiemajoriteten i selskabet. Aftalen mellem de to tyske forbundsstater og HSH indebar at de to stater opnåede fælles kontrol med HSH via opkøb af nyudstedte aktier således, at de rådede over mere end 50 pct. af samtlige aktier i HSH. Til dette formål indgik de to forbundsstater et jævnbyrdigt samarbejde ved at oprette et såkaldt ”special purpose vehicle” i form af HSH Finanzfond A.ö.R. (i det efterfølgende HSH Finanzfond), som gav staterne fælles kontrol over HSH. HSH Finanzfond opkøbte nyudstedte aktier for ca. 22,4 mia. DKK. Forbundsstaterne havde lige stor andel i det nævnte beløb, som resulterede i en aktiebeholdning i HSH på ca. 63-76 pct., afhængig af udstedelsesprisen på aktierne. HSHs daværende aktionærer, udover de to forbundsstater, forventedes ikke at deltage i kapitaltilførslen, hvilket betød at disses respektive aktiebeholdninger blev udvandet. Transaktionen indebar således at én aktionær, i form af HSH Finanzfond, opnåede direkte kontrol over HSH modsat tidligere, hvor ingen aktionærer havde kontrol over HSH. HSH Finanzfonds opkøb af aktiemajoriteten i HSH udgjorde en fusion i overensstemmelse med definitionen heraf i konkurrencelovens § 12a, stk. 1, nr. 2, idet HSH Finanzfond opnåede den direkte kontrol over HSH. Konkurrencestyrelsen godkendte d. 16. juni 2009 Freie und Hansestadts og SchleswigHolsteins overtagelse af HSH Nordbank AG. Konkurrencestyrelsen vurderede, at fusionen ikke ville medføre betydelige ændringer i markedsstrukturerne på de berørte finansielle markeder. Godkendelsen byggede primært på det forhold, at de to tyske forbundsstater hverken direkte eller indirekte var aktive på det danske marked. Fusionen indebar derfor ingen tilvækst i parternes markedsandele, og konkurrencen på de berørte markeder blev således ikke hæmmet.

Mødedato

Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Resumé

Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde indgået en rammeaftale med Gudme Raaschou Bank A/S (i det følgende Gudme Raaschou Bank) om overtagelse af bankens aktiviteter. Spørgsmål omkring statsstøtte indgik ikke i Konkurrencestyrelsens behandling af anmeldelsen af fusionen, men hørte under Europa-Kommissionens kompetence. Aftalen mellem Finansiel Stabilitet og Gudme Raaschou Bank indebar at Finansiel Stabilitet stiftede to datterselskaber, hvortil samtlige Gudme Raaschou Banks aktiver og passiver blev overdraget med undtagelse af aktiekapital og efterstillet kapital. Det ene datterselskab (i det følgende Datter 1) skulle have tilladelse til at drive pengeinstitut og overtog Gudme Raaschou Banks bankaktiviteter, herunder kapitalforvaltning. Det andet datterselskab (i det følgende Datter 2) overtager Gudme Raaschou Banks pantebrevsaktiviteter, herunder eventuelt investeringskreditter med sikkerhed i pantebreve. Det var mellem parterne aftalt, at Finansiel Stabilitet med virkning per overtagelsesdagen overtog alle rettigheder og forpligtelser over for samtlige Gudme Raaschou Banks medarbejdere. Datter 1 og Datter 2 opnåede enekontrol med Gudme Raaschou Bank, jf. konkurrencelovens § 12a, stk. 3. Finansiel Stabilitet ejer i forvejen EBHBank, som blev overtaget 28. november 2008, og opnår kontrolover Fionia Bank i henhold til rammeaftale indgået den 22. februar 2009. Der var således et horisontalt element i transaktionen. Markedsandelene var dog begrænset hvorfor fusionen blev godkendt jf. konkurrencelovens§12c, stk. 1, jf.stk. 2, 1.pkt.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Resumé

Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde indgået en rammeaftale med Gudme Raaschou Bank A/S (i det følgende Gudme Raaschou Bank) om overtagelse af bankens aktiviteter. Gudme Raaschou Bank var før overtagelsen en investeringsbank med hovedsæde i København. Banken har en kreds af kunder, der primært omfatter ejendomsinvestorer, institutionelle investorer, erhvervskunder, privatpersoner samt regionale og lokale pengeinstitutter. Aftalen mellem Finansiel Stabilitet og Gudme Raaschou Bank indebar at Finansiel Stabilitet stiftede to datterselskaber, hvortil samtlige Gudme Raaschou Banks aktiver og passiver blev overdraget med undtagelse af aktiekapital og efterstillet kapital. Det ene datterselskab (i det følgende Datter 1) skulle have tilladelse til at drive pengeinstitut og overtog Gudme Raaschou Banks bankaktiviteter, herunder kapitalforvaltning. Det andet datterselskab (i det følgende Datter 2) overtager Gudme Raaschou Banks pantebrevsaktiviteter, herunder eventuelt investeringskreditter med sikkerhed i pantebreve. Det var mellem parterne aftalt, at Finansiel Stabilitet med virkning per overtagelsesdagen overtog alle rettigheder og forpligtelser over for samtlige Gudme Raaschou Banks medarbejdere. Datter 1 og Datter 2 opnåede enekontrol med Gudme Raaschou Bank, jf. konkurrencelovens § 12a, stk. 3. Konkurrencestyrelsen har ved godkendelsen lagt vægt på, at Finansiel Stabilitet efter overtagelse af Gudme Raaschou Bank på ingen af de relevante markeder – detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet, det finansielle bankmarked og et eventuelt marked for administration af investeringsforeninger – opnåede en markedsandel på mere end 3 pct. Den effektive konkurrence blev dermed ikke hæmmet betydeligt. Spørgsmål omkring statsstøtte indgik ikke i Konkurrencestyrelsens behandling af anmeldelsen af fusionen, men hørte under Europa-Kommissionens kompetence.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt