Sorter

Mødedato

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp

Resumé

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af Herning Kommunes prissætning for fritvalgsydelser i henhold til serviceloven viste, at kommunens prissætning i 2007-09 ikke levede op til de krav, der var fastsat i serviceloven. Herning Kommune havde derfor tilsendt en efterreguleringsopgørelser for 2007 og 2008 således at prissætningen var i overensstemmelse med loven. Efterreguleringen ville medfører en betalingsforpligtelse overfor de private leverandører. Sagen blev lukket endelig i 2010.

Mødedato

Two-Sided Markets

Resumé

Firms operating in two-sided markets are more aptly called ―two-sided platforms because of their differences with firms that operate in one-sided markets. A two-sided platform is characterized by three elements. Given that two-sided markets involve two different sets of customers, a question arises as to how to treat the two sides when defining the relevant product market. Or to put it differently, there is the question of whether the two sided should be analyzed jointly or separately.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Monopsony and Buyer Power

Resumé

Buyer power is concerned with how downstream firms can affect the terms of trade with upstream suppliers. There are two types of buyer power: monopsony power and bargaining power. The welfare implications, and therefore the appropriate enforcement policies, of the two types of buyer power are very different. Both result in lower input prices, but the exercise of monopsony power usually results in higher prices downstream. Reductions in input prices in the case of bargaining power are typically beneficial. The delegates discussed those effects as well as the appropriate enforcement policies. They also heard from guest speaker Prof. Roman Inderst, who provided an overview of the sources and consequences of buyer power, metrics and the role of consumer welfare, and buyer power as a defence in merger cases. This document comprises proceedings in the original languages of a Roundtable on Monopsony and Buyer Power held by the Competition Committee in October 2008.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Univars køb af Basic Chemical Solution

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Univar Inc. og Basic Chemical Solutions L.L.C. Fusionen er en fuld kontrolovertagelse, hvor Univar Inc. overtager samtlige ”Membership Interests” i Basic Chemical Solutions L.L.C. Univar Inc. får således fuld kontrol med Basic Chemical Solutions L.L.C. Univar Inc. er et amerikansk selskab, som ultimativt er ejet af kapitalfonden CVC Capital Partners. Selskaberne distribuerer begge kemikalier på globalt plan. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejnings udsendelse af omkostningsindeks for industrielle vaskerier

Resumé

Konkurrencerådet fandt en brancheorganisations udsendelse af omkostningsindeks betænkelig i henhold til KL § 6, st. 1, jf. stk. 3 da denne kunne en uniform prispolitik. Særlig betænkeligt var, at indekset blev udarbejdet af medlemsvirksomheder og var en del af organisationens serviceordning, hvorfor indekset kunne fremstår som en anbefaling til medlemsvirksomhederne om hvor meget priserne med rimelighed skulle stige. Grundet ny administrators umiddelbare forespørgelse til styrelsen og tilsagn om at stoppe udarbejdelsen af indekset fandt rådet det ikke relevant at forfølge sagen yderligere.

Mødedato

Informationsudveksling i brancheforeningen Dansk Skovforenings Handelsudvalg

Resumé

Konkurrencerådet fandt informationsudvekslingen i Dansk Skovforenings Handelsudvalg værende i strid med KL § 6, stk. 1 og EF art. 81 (nu art. 101), idet der blevet diskuteret priser samt forventninger til den fremtidige prisudvikling. Dansk Skovforening fremførte, at markedet var af speciel karakter, da der var få men store aftagere og mange små leverandøre, hvorfor der var en stærk købemagt på markedet, hvilket der skulle tages hensyn til. Kurrencerådet fandt, at tilsagn fra Handelsudvalget var tilstrækkeligt.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Konkurrencestyrelsen meddeler fortsat Kommunernes Landsforenings (KL) og Falck A/S' aftale om brandslukning mv. en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9

Resumé

Sagen vedrørte en anmeldelse fra KL om KL’s reviderede standardaftale (inkl. vejledning) med Falck om brandslukning mv. KL anmodede om at få en (fortsat) ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9. KL og Falck anmeldte den oprindelige aftale til Konkurrencestyrelsen i juni 1998. Konkurrencestyrelsen meddelte dengang KL og Falck, at aftalen ikke var omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen meddelte derfor parterne en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9. KL og Falck har i oktober 2008 revideret aftalen samt den tilknyttede vejledning. Ændringen bestod i, at dimensioneringen af redningsberedskabet fremover skulle ske på basis af lokale risikovurderinger i stedet for som tidligere entydige lovkrav til beredskabets dimensionering. Konkurrencestyrelsen vurderede at der ikke var foretaget væsentlige ændringer i aftalen eller dens vejledning, som stred mod forudsætningerne i den tidligere meddelte ikke-indgrebserklæring. Konkurrencestyrelsens meddelte således parterne en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9.

Mødedato

Nordeas køb af Fionia Bank

Resumé

Fusionen vedrørte Nordea Bank Danmark A/S’ (herefter Nordea) planlagte køb af dele af Fionia Bank A/S (herefter Fionia*). Nordea er et landsdækkende pengeinstitut. Det er Danmarks næststørste og indgår i Nordea-koncernen, som især har aktiviteter i Norden. Fionia er et regionalt pengeinstitut, der primært er aktivt på Fyn, og var det 11. største pengeinstitut i Danmark målt på omsætning i 2008. Finansiel Stabilitet A/S, som ejes af den danske stat, overtog i april 2009 kontrollen med Fionia, da Fionias solvens ikke overholdt lovens krav. Nordea overtager ved transaktionen hele Fionia bortset fra særligt risikobehæftede engagementer, som forbliver hos Finansiel Stabilitet (i datterbanken Nova Bank Fyn A/S). Konkurrencerådet godkender Nordea Bank Danmark A/S’ køb af dele af Fionia Bank A/S, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Salg af Østre Havn

Resumé

På baggrund af en klage fra folketingsmedlem Per Clausen vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om salget af Østre Havn i Aalborg til A. Enggaard A/S for 42,8 mio. kr. var i strid med reglerne om ulovlig statsstøtte, jf. konkurrencelovens § 11a. Østre Havn var ejet af Aalborg Havn A/S, hvor Aalborg kommune ejede 99 % af aktiekapitalen, samt via vedtægterne rådede over 6 af 9 bestyrelsesposter, herunder formandsposten, som altid skulle være den siddende borgmester. Det fremgik af Kommissionens ikke-bindende vejledning, at et salg af jord og grunde fra det offentlige ville være i overenstemmelse med reglerne om ulovlig statsstøtte, såfremt salget enten var bragt i udbud, eller der forinden salget var foretaget en vurdering af en uafhængig skønsmand for at vurdere markedsprisen. Aalborg kommune havde ikke foretaget hverken udbud eller en uafhængig vurdering af salgsprisen forinden salget. Salget fulgte derfor ikke Kommissions meddelelse, hvorfor styrelsen fik foretaget en uafhængig markedsprisvurdering af grunden på salgstidspunktet. Vurderingen viste, at Østre Havn på det givne tidspunkt havde haft en markedspris på 71,7 mio. kr. Dog mente vurderingsmanden, at markedsprisen var behæftet på en skønsmargin på 35-50 % som følge af en række risici, køber påtog sig i forbindelse med købet. Markedsprisen måtte derfor vurderes til at ligge på mellem 40 og 100 mio. kr.. Da salget var sket til 42,8 mio. kr., mente styrelsen, at prisen måtte være et udtryk for markedsprisen, hvorfor salget ikke var i strid med konkurrencelovens § 11 a.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
intet problem
Mødedato

The Pros and Cons of competition in/by the Publich Sector

Resumé

Public intervention in markets can often result in distortion of competition and act as a barrier to market entry and expansion. A key difference between private and public entities is that the latter cannot be declared bankrupt and public entities also benefit from being financed through tax funding. Consequently, they operate on the market under different conditions and their mere presence on the market give rise to inevitable market distortions

Myndighed
KKV
Regel
Rapport
Udfald
Rapport