Sorter

Mødedato

DLG's erhvervelse af enekontrol over HaGe

Resumé

Sagen vedrørte Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a. (DLG) erhvervelse af enekontrol over Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe). DLG er moderselskab i en koncern, der i 2006 omsatte for 17,3 mia. kr., heraf ca. halvdelen i Danmark. DLG’s formål er ved indkøb og fabrikation at skaffe sine medlemmer foderstoffer, handelsgødning og andre grovvarer til landbruget og afsætte medlemmernes korn og andre salgsafgrøder. HaGe er et tysk grovvareselskab, der forsyner tyske landmænd med foderstoffer, handelsgødning og andre grovvarer. I 2006 havde HaGe en samlet omsætning på 8,7 mia. kr. HaGe har ingen omsætning i Danmark. Fusionen blev godkendt i medfør af konkurrencelovens § 12c, stk. 2, 1. pkt

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Dansk Shell A/S' overtagelse af kontrol med 66 af YX Energi A/S' tankstationer

Resumé

Sagen vedrører Dansk Shell A/S’ overtagelse af kontrol med motorbrændstofsalget fra 66 af YX Energi A/S’ tankstationer. Denne blev senere hen godkendt. Både Dansk Shell A/S (en del af Shell gruppen) og YX Energi A/S (en del af Reitan gruppen) forhandler benzin og diesel fra tankstationer over hele landet. Både Shell og YX Energi er aktive i detailleddet for salg af motorbrændstof og på convenience retail-markedet. Shell er desuden aktiv i engrosleddet, da Shell ejer det ene af to raffinaderier i Danmark. Styrelsen vurderede, at fusionen ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, navnlig ved skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling på markedet. Fusionen blev således slutteligt godkendt uden vilkår, jf. konkurrencelovens § 12c, stk. 1.

Mødedato

Etablering af Arealudviklingsselskabet I/S

Resumé

Sagen vedrører etableringen af Arealudviklingsselskabet I/S, der udgør et joint venture mellem Transport- og Energiministeriet og Københavns Kommune. Etableringen af Arealudviklingsselskabet sker ved en sammenlægning af alle arealudviklingsaktiviteter i Ørestadsselskabet I/S og alle aktiviteter i Københavns Havn A/S. Arealudviklingsselskabets formål var at udvikle og sælge grundene i Ørestaden og Københavns Havn samt Rigsarkivgrunden. Herudover skulle selskabet videreføre de havneaktiviteter, der lå i Københavns Havn A/S. Etableringen af Arealudviklingsselskabet ændrede ikke ved de konkurrencemæssige forhold på de relevante markeder. Fusionen vurderedes ikke at hæmme den effektive konkurrence betydeligt, hvorfor styrelsen godkendte etableringen af Arealudviklingsselskabet I/S, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Mecoms overtagelse af Wegene

Resumé

Sagen vedrører Mecoms overtagelse af Wegene. Fusionen blev senere hen godkendt. Ved vurderingen af fusionen lagde Konkurrencestyrelsen til grund, at de to selskaber ikke i Danmark var aktive på det samme produktmarked. Wegener er et nederlandsk medieselskab. Indtil 2006 har Wegener haft aktiviteter i Danmark inden for direct marketing. I dag har Wegener ingen aktiviteter på det danske marked. Wegener udgjorde derfor hverken en aktuel eller en potentiel konkurrent til Mecom på det danske marked. Som følge heraf fandt styrelsen ikke, at fusionen ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Konkurrencestyrelsen godkendte således fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 2.

Mødedato

PFA Pension A/S' køb af aktiepost i FunktionærPension

Resumé

Sagen vedrører PFA Pension A/S’ køb af aktiepost i FunktionærPension. PFA Pension A/S (PFA) indgår i PFA-koncernen. PFA tilbyder pensionsordninger til lønmodtagere gennem overenskomster og firmapensionsordninger samt i begrænset omfang individuelle ordninger. FunktionærPension udvikler og administrerer overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensionsordninger for HK-funktionærer og butiksansatte på det private arbejdsmarked. FunktionærPensions formål er at sikre, at overenskomsternes bestemmelser om pension udmøntes i de bedst mulige pensionsordninger. Ved den anmeldte fusion overdrog DA og HK hver især 26 pct. af aktiekapitalen i Holdingaktieselskabet FunktionærPension til PFA. Aktiefordelingen var herefter, at DA og HK hver især ejede 24 pct. af aktierne, mens PFA ejede 52 pct. af aktierne i Holdingaktieselskabet FunktionærPension. Ved overdragelsen af 52 pct. af aktierne i Holdingaktieselskabet FunktionærPension opnåede PFA kontrol over dette selskab sammen med DA og HK. Fusionen blev godkendt uden vilkår.

Mødedato

Telenors overtagelse af Tele2

Resumé

Sagen vedrører Telenors overtagelse af Tele2 A/S. Telenor var inden fusionen især en betydelig udbyder på markedet for mobiltelefoni, og med fusionen overhaler selskabet Telia og bliver næststørste udbyder efter TDC mht. både abonnementer og trafikminutter. Selv om Telenor med fusionen får styrket sine markedsandele på både fastnet og bredbånd markant, er Telenor’s markedsandele på disse områder fortsat langt mindre end TDC’s andele. Fusionen indebar at den største aktør uden eget mobilnet, Tele2, blev opslugt af en af mobilnetejerne, Telenor. Da Tele2’s udbud i forvejen var baseret på Telenor’s mobilnet, havde dette ikke større praktisk betydning. Fusionen havde desuden den betydning, at Tele2, som i et vist omfang haft rolle som den mest aggressive udfordrer (maverick) af TDC på fastnettelefoni til private, ophørte som selvstændig virksomhed. Tele2 havde ikke haft samme rolle på internet og mobiltelefoni. Konkurrencestyrelsen vurderede, at fusionen ikke gav Telenor en dominerende stilling hvorfor fusionen kunne godkendes uden vilkår.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Etablering af Metroselskabet I/S

Resumé

Sagen vedrørte Etablering af Metroselskabet I/S. Konkurrencestyrelsen godkendte i sagen etableringen af Metroselskabet I/S, der udgjorde et joint venture mellem Transport- og Energiministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Etableringen af Metroselskabet I/S skete ved en sammenlægning af metroaktiviteterne i de eksisterende Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S. Etableringen af Metroselskabet I/S ændrede ikke ved de faktiske forhold på de relevante markeder, hvorfor styrelsen i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2. godkendte etableringen af Metroselskabet I/S.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Dagrofa A/S' overtagelse af Alta Discount A/S og Jacodan A/S

Resumé

Sagen vedrørte Dagrofa A/S’ (Dagrofa) overtagelse af den fulde aktiekapital i Alta Discount A/S (Alta) og Jacodan A/S (Jacodan). Aktierne i såvel Alta som Jacodan var 100 pct. ejet af Jacogruppen A/S, der var ejet af Ida Jacobsen og hendes familie. Alta var ikke ud over driften af Alta-supermarkederne aktiv på det danske dagligvaremarked, hvorimod Jacogruppen A/S tillige ejer Jaco Supermarkeder A/S, hvis virksomhed bestod i drift af 4 Jaco SuperBest supermarkeder, som ikke er en del af fusionen. Konkurrencestyrelsen vurderede, at den planlagte fusion mellem Dagrofa og Alta/Jacodan ikke betydeligt hæmmede den effektive konkurrence på de ovenfor angivne markeder, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Afgørelser
Mødedato

Telia køber debitel

Resumé

Sagen vedrørte TeliaSonera AB (Telia) køb af alle aktierne i debitel Danmark A/S (Debitel). Med købet overtog Telia også debitels ejerandel på 50 pct. i DLG Tele, som iht. aftale med den anden interessent (DLG) gav Telia ret til at udøve bestemmende indflydelse over DLG Tele. Det var Konkurrencestyrelsens samlede vurdering, at fusionen mellem Telia og debitel ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, hvorfor den blev godkendt.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Etableringen af TV2 Sport

Resumé

TV 2 Danmark A/S (TV 2) og Modern Times Group MTG A/S (MTG) indgik aftale om dannelsen af JV, TV 2 Sport, der skulle drive en eller flere tv-sportskanaler, en internetportal og evt. udgive en sportsavis. TV 2 er en 100 pct. statsejet medievirksomhed, som driver 5 tv-kanaler, en internet tvkanal, en radiokanal og en hjemmeside. TV 2’s hovedkanal er en gratis landsdækkende public service tv-kanal. TV 2’s øvrige tv-kanaler er alle mini pay betalingskanaler. TV 2’s hovedkanal er Danmarks mest sete tv-kanal. MTG er ejet af MTG AB, der indgår i en koncern, som er aktiv i en række lande. I Danmark driver MTG en række betalingstv-kanaler, bl.a. TV3 og TV3+ samt en række nichekanaler, herunder Viasat Sport 1, 2, 3 og 24. Baggrunden for etableringen af TV 2 Sport var parternes ønske om at effektivisere udnyttelsen af deres rettigheder til visning af sportsbegivenheder samt jf. parterne, at ingen af dem ville kunne etablere en sådan sportskanal alene. MTG besidder nogle af devæsentligste rettigheder, mens TV2 besidder det mest attraktive brand i det danske tv-marked samt en række danske rettigheder og EBU-rettigheder. Fra starten vil TV2 Sport få overdraget rettigheder fra TV2 og MTG. Pålængere sigt er det hensigten, at selskabet selv skal købe rettigheder, herunder rettigheder til visning af danske sportsbegivenheder. TV2 ville næppe blive en stor aktør i forhold til indkøb, men styrelsen så en risiko for strategisk budgivning fra moderselskaberne. Parterne afgav derfor tilsagn om a) bestyrelse/ledelse ville blive sammansat uafhængigt så der ikke kunne udveksles oplysninger mellem TV2 og MTG b) afholde sig fra bestemte indkøbssamarbejder, herunder mellem TV2/MTG og overfor JV'et. Endvidere afgav parterne tilsagn om c) at tilbyde JV alle relevante rettigheder samt d) ikke bundle TV2 Sport med andre kanaler hos TV2 eller MTG. Endelig ville parterne e) ikke diskriminere mellem medier (online vs off-line) samt f) tilbyde nyhedsklip til trykte medier. I forbindelse med opløsningen af fusionen 19/12-2012 blev tilsagene ophævet.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Tilsagn
Afgørelser