Sorter

Mødedato

Vejledning om håndtering af rådsmedlemmernes inhabilitet

Resumé

Dette notat blev udsendt af Konkurrencerådet, for at klarlægge proceduren for håndterring af inhabilitetsspørgsmål. I notatet blev der henvist til Rådets Forretningsorden som er indeholdt i Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet, der er udstedt af Erhvervs- og Vækstministeren. Notat gjorde det klart, at inhabilitetsspørgsmål skulle være afklaret inden udkastet til rådsafgørelsen blev udsendt til rådsmedlemmerne. For at sikre dette, er et punkt indført på rådets dagsorden omhandlende mulige inhabilitetsspørgsmål vedrørende kommende sager. Det er endvidere rådsmedlemmernes egen pligt, at gøre opmærksom på eventuel inhabilitet. Herefter træffer rådet afgørelse om inhabilitetsspørgmålet.

Myndighed
Rådet
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning
Mødedato

DLG's erhvervelse af enekontrol over HaGe

Resumé

Sagen vedrørte Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a.s (DLG) erhvervelse af enekontrol over Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe). DLG er moderselskab i en koncern, der i 2006 omsatte for 17,3 mia. kr., heraf ca. halvdelen i Danmark. DLG’s formål er ved indkøb og fabrikation at skaffe sine medlemmer foderstoffer, handelsgødning og andre grovvarer til landbruget og afsætte medlemmernes korn og andre salgsafgrøder. HaGe er et tysk grovvareselskab, der forsyner tyske landmænd med foderstoffer, handelsgødning og andre grovvarer. I 2006 havde HaGe en samlet omsætning på 8,7 mia. kr. HaGe har ingen omsætning i Danmark. Fusionen blev godkendt i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Retten i Roskilde dom af 27. november 2007 - Telemobilia ApS

Resumé

Tiltalte Telemobilia ApS og NN havde i perioden fra 21. juli 2005 til 11. oktober 2005 overtrådt konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved, sammen med sine konkurrenter Jockerproce ApS og Aircom Erhverv A/S, at have indgået samordning af priser. Retten fastsatte bøde straf på DKK 10.000 samt 10 dages fængsel som forvandlingsstraf til NN og DKK 125.000 til Telemobilia ApS, jf. konkurrenceloven § 23, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Vertical Mergers

Resumé

The antitrust economics of vertical mergers, and hence the enforcement policy toward them, are substantially more complicated than they are for horizontal mergers. Vertical mergers are presumed, on both theoretical and empirical grounds, to be efficiency enhancing, but that does not mean they are always welfare enhancing or in the interests of downstream consumers. They may result in foreclosure (input or costumer) involves an evaluation of (i) the integrating firm's ability to foreclose, (ii) the integrating firm's incentives to foreclose, and (iii) the effect of foreclosure of the downstream market. Ex post enforcement, using monopolization or abuse of dominance provisions is not always an effective substitute for ex ante vertical merger enforcement. A coordinated effect arises from a vertical merger if post-merger firms are able to coordinate more effectively, either because it makes reaching a tacit agreement on the coordinated outcome easier or makes enforcement more effective.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Medierettigheder til dansk ligafodbold I

Resumé

Ved annonceringen af en hensigtserklæring mellem MTG og DBU/Divisionsforeningen om forlængelse af aftale om køb af tv-rettighederne til dansk ligafodbold, anfægtede konkurrenterne at der rettighederne reelt havde været i udbud. Konkurrencestyrelsen fandt at købsaftalen var betænkelig i henhold til konkurrencelovens § 6, stk. 2., nr. 2. DBU/Divisionsforeningen tilbød en tilsagnsløsning, hvor både Rådets og Kommissionens betænkeligheder blev opfyldt. De givne tilsagn blev gjort bindende, hvor efter sagen blev lukket. Sagen blev fulgt op 30/1-2008 hvor det blev konstateret af udbud var gennemført.

Mødedato

Dagligvarebranchens 13-punktplan mod fedme

Resumé

Efter henvendelse fra ministeren for familie- pg forbrugeranliggender, fremkom Konkurrencestyrelsen med udtalelse om et forestående samarbejde daligvarebranchen ønskede indgået. Konkurrencestyrelsen fandt det betænkeligt daligvarebrachen ville afstå fra salg at beriget slik, da dette kunne have virkning af boykot. Styrelsen anførte desuden, at reglerne burde indeholde klare afgrænsninger. Styrelsen forbeholdte sig retten til at realitets behandle evt. klager.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

IT- og Telestyrelsens offentliggørelse af telestatistik

Resumé

Efter henvendelse fra Konkurrencestyrelsen beslutte IT- og Telestyrelsen at ændre sin praksis i henhold til offentliggørelse af telestatistik. Fremover ville IT- og Telestyrelsen ikke offentliggøre det regneark, der danner grundlag for den offentliggjorte statistik, på IT- og Telestyrelsens hjemmeside. På den baggrund valgte styrelsen ikke at forfølge sagen yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Problem
Mødedato

Dansk Shell A/S' overtagelse af kontrol med 66 af YX Energi A/S' tankstationer

Resumé

Sagen vedrører Dansk Shell A/S’ overtagelse af kontrol med motorbrændstofsalget fra 66 af YX Energi A/S’ tankstationer. Denne blev senere godkendt. Både Dansk Shell A/S (en del af Shellgruppen) og YX Energi A/S (en del af Reitangruppen) forhandler benzin og diesel fra tankstationer over hele landet. Både Shell og YX Energi er aktive i detailleddet for salg af motorbrændstof og på convenience retail-markedet. Shell er desuden aktiv i engrosleddet, da Shell ejer det ene af to raffinaderier i Danmark. Styrelsen vurderede, at fusionen ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, navnlig ved skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling på markedet. Fusionen blev således slutteligt godkendt uden vilkår, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1.

Mødedato

Bødevedtagelse af 16. oktober 2007 - NN (Mobiltelefoner)

Resumé

NN havde som direktør for Aircom Erhverv i perioden 21. juli 2005 til 11. oktober 2005 ladet selskabet indgå konkurrencebegrænsende aftaler med selsakberne Jockerprice ApS og Telemobilia ApS om fragt- og salgspriser, eller deltaget i en samordnet praksis herom. Sagen blev lukket ved bødeforlæg på DKK 25.000.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Retten i Horsens dom af 4. oktober 2007 - Danske Kroer og Hoteller

Resumé

Brancheforeningen Danske Kroer og Hoteller havde i perioden 1. august 2002 til den 6. september 2005 i sine vedtægter bestemt, at medlemmer ikke måtte annocere med priser, der var lavere end de af bracheforeingen fastsatte mindste priser. Retten fandt at denne bestemmelse stred imod konkurrenceloven, jf. konkurrence lovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Danske Kroer og Hoteller blev idømt bøde på DKK 400.000, idet retten lagde vægt på, at der var tale om en alvorlig overtrædelse. Direktøren og bestyrelsesformanden for Danske Kroer og Hoteller blev hver idømt bøde på DKK 10.000. Sagen var den strafferetlige afslutning på rådets afgørelse af 21/12-2005.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde