Sorter

Mødedato

Frit valg Ølstykke Kommune efterregulerer fritvalgspriser

Resumé

På baggrund af en klage over manglende efterbetaling for fritvalgsydelser til en privatleverandør henvendte Konkurrencestyrelsen sig til Ølstykke Kommune. I første omgang indsendte kommunen en reguleret prisliste baseret på omkostningerne i årets første 11 måneder og den leverede tid, som kommunen havde visiteret til de berettigede borgere i perioden. Dette var dog ikke i overenstemmelse med Konkurrencerådets krav om dokumentation for den faktisk leverede tid, hvorfor kommunen gennemførte en stikprøveundersøgelse i 2006. Herefter foretog kommunen en ny prisberegning for 2005 samt for 1. og 2. halvår af 2006. Efter ændringen af prisfastsættelsen fandt styrelsen ikke anledning til at undersøge sagen yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Hjørring Kommunes priser for praktisk hjælp

Resumé

Ved gennemgangen af beregningen af timeprisen for praktisk og personlig hjælp i forbindelse med fritvalgsydelser i Hjørring Kommune fandt Konkurrencestyrelsen, at en fastsat fordelingsnøgle for lønomkostninger ikke var dokumenteret. Hjørring Kommune foretog herefter en ny beregning af timeprisen uden brug af fordelingsnølgen som viste en højere pris for praktisk hjælp. Kommunen var herefter forpligtet til at efterregulere de privateleverandører med forskelsbeløbet. Styrelsen fand herefter ikke anledning til at undersøge sagen nærmere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Fritvalg - priser for praktisk hjælp i Sindal Kommune og Frederikshavn Kommune

Resumé

På baggrund af en klage fra en privat leverandør af fritvalgsydelser fandt Konkurrence styrelsen, at Sindal Kommune havde enkelte mangler i kommunes opgørelse af omkostninger forbundet med leveringen af fritvalgsydelser samt at kommunes fordelingsnøgle ikke var sandsynliggjort. Kommunen foretog derfor en genberegning af prisen på fritvalgsydelser. Konkurrencestyrelsen valgte også at undersøge Frederikshavn Kommune. Styrelsen fandt her, at prisen ikke var udregnet på grundlag af en fuldstændig registrering af den faktisk leverede tid hos borgerne eller en repræsentativ stikprøvemåling af den leverede tid i en passende periode. Frederikshavn Kommune påbegyndte herefter en ny beregning. Styrelsen afsluttede herefter sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Portal Fyn.dk

Resumé

På baggrund af Konkurrencestyrelsen undersøgelse af Fyns Amts engagement med Portal Fyn.dk fandt konkurrencestyrelsen anledning til at anmode Statsamtet Sønderjylland, som var tilsynsmyndighed, om de tilskyd der var givet direkte og indirekte til Portal Fyn var lovlige. Statsamtet fandt at forholdet skulle opdeles i to perioder. Den første periode var årene 2003/04, hvor Fyns Amt havde oprettet en støtteordning til Portal Fyn. og her fandt statsamtet, at støtten ikke var givet med hjemmel i offentlig regulering. Den anden periode var året 2005, hvor Fyns Amt havde indgået en gensidig bebyrdende aftale med Portal Fyn, og her Statsamtet, at hele den indirekte støtte samt dele af den direkte støtte var ulovlig. Konkurrencestyrelsen vurderede herefter om forholdene kunne karateriseres som ulovlig statsstøtte stridende imod konkurrencelovens § 11a. Da der i begge perioder havde været ydet støtte ved hjælp af offentlige midler til fordel for en bestemt form for erhversvirksomhed og støtten havde virket konkurrenceforvridende samt at støtten i 2003/04 var ulovlig og støtten i 2005 var delvis ulovligt, fandt styrelsen, at Fyns Amt havde givet ulovlig statsstøtte til Portal Fyn. Portal Fyn blev herefter pålagt at skulle tilbagebetale den konkurrenceforvridende støtte, som i alt udgjorde 46.542 kr.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Problem
Afgørelser
Mødedato

Frederikssund kommune ændrer priser for fritvalgsydelser efter klage

Resumé

Ved Konkurrencestyrelsens undersøgelse af Frederikssund kommunes manglende efterregulering for fritvalgsydelser viste det sig, at Kommunen blandt andet ikke havde indregnet omkostningerne til moms på de momsbelagte udgifterdesuden samt, at der manglede dokumentation for den faktisk leverede tid i hjemmet, der ligger til grund for udregningen af priserne for personlig pleje og praktisk hjælp. På den baggrund foretog Frederikssund kommune en ny beregning med efterfølgende efterbetaling til de private leverandører. Styrelsen så herefter ikke anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket