Sorter

Mødedato

Fritz Hansen A/S' partneraftale

Resumé

På baggrund af en TV-udsendelse ("Magasinet Penge" ) havde konkurrencestyrelsen åbnet en sag vedr. Fritz Hansens A/S's partneraftaler. Styrelsen fandt særligt problemer ved brugen af visse samtykkeklausuler, mindstekøbskrav og rabatordninger, der evt. kunne begrænse konkurrencen. Fritz Hansen A/S gav dog udtryk for et ønske om at lukke sagen via en tilsagnsløsning, hvorefter denne ikke blev forfulgt yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Klage over DanAvl systemet

Resumé

Konkurrencerådet fandt, på baggrund af klage, at Dansk Svineproduktion (DSP) særlige vilkår for Salgs- og Eksportforeningen for Avlssvin (SEA) DSP stillede som vilkår for Dan-avl besætninger, krævede forhåndsgodkendelse af køberne, var betænkelige i henhold til konkurrencelovens §§ 6 og 11 og EF art. 81 og 82. SEA var i praksis undtaget for denne bestemmelse. Da i en dybdegående undersøgelse af forholdene ville være tidskrævende, og DSP var villig til at indgå en tilsagnsløsning valgtes dette, hvorefter sagen blev lukket efter efterlevelse af tilsagnene. Sagen fik en række efterspil, herunder en erstatningssag, der endeligt blev afgjort ved dom af 30/1-2017.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Frit valg Ølstykke Kommune efterregulerer fritvalgspriser

Resumé

På baggrund af en klage over manglende efterbetaling for fritvalgsydelser til en privatleverandør henvendte Konkurrencestyrelsen sig til Ølstykke Kommune. I første omgang indsendte kommunen en reguleret prisliste baseret på omkostningerne i årets første 11 måneder og den leverede tid, som kommunen havde visiteret til de berettigede borgere i perioden. Dette var dog ikke i overenstemmelse med Konkurrencerådets krav om dokumentation for den faktisk leverede tid, hvorfor kommunen gennemførte en stikprøveundersøgelse i 2006. Herefter foretog kommunen en ny prisberegning for 2005 samt for 1. og 2. halvår af 2006. Efter ændringen af prisfastsættelsen fandt styrelsen ikke anledning til at undersøge sagen yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Fritagelse af ny masteaftale med lavere priser (Mastesag VI)

Resumé

Konkurrencerådet vurderede, at den tidligere aftale indgået i brancheforeningen IT, ikke kunne på ny kunne fritages fra konkurrencelovens § 6, jf. § 8, stk. 1, på grund af den store overskudsgrad for udlejning af atennepositioner. IT og aftaleparterne forhandlede derfor en ny aftale, der reducerede overskuddet væsentligt, hvorefter konkurrencestyrelsen meddelte at denne aftale var fra fritaget, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1.

Mødedato

Ruko A/S' samhandelsaftaler med låsesmede

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2001 (19/12-2001) fordømt Ruko A/S' brug af loyalitetsrabatter som uforenelige med konkurrencelovens § 11. Som følge heraf overvågede styrelsen Rukos vilkår. Ruko havde i 2006 indgået nogle nye samarbejdsaftaler, der umiddelbart fremstod problematiske ved at rumme eksklusivtetstiltag. Ruko forsikrede dog styrelsen om, at bestemmelser ikke havde til hensigt at hindre samarbejdspartnerne i at sælge konkurrende produkter, men valgte også at ændre bestemmelserne. Det ville nu blive præciseret, at låsesmedene kun var forpligtet til at anvende Ruko-dele, når de udførte reparation og vedligehold på Ruko-låsesystemer, og at deres henvisningspligt til andre virksomheder med aftale med Ruko kun gælder for henvendelser om Ruko-systemer.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
intet problem
Mødedato

Danhostels maksimalprissystem

Resumé

Konkurrencerådet har i dag godkendt, at Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem - bedre kendt som Danhostel - forpligter sig til at ophæve deres maksimalprissystem. Danhostel er en sammenslutning af danske vandrerhjem, der blandt andet står for fælles indkøb og markedsføring af vandrerhjemmene. I maj 2006 henvendte Danhostel sig til Konkurrencestyrelsen for at få vurderet sine bestemmelser om maksimalpriser på senge og værelser. Maksimalprissystemet går ud på, at Danhostels bestyrelse fastsætter maksimalpriser for overnatning i fællesrum og i familieværelse på foreningens vandrehjem. Herefter kan vandrerhjemmene indenfor Danhostels maksimalpris fastsætte deres egen priser. Konkurrencestyrelsen har haft betænkeligheder ved, at Danhostels maksimalprissystem kunne udgøre en konkurrencebegrænsende aftale i strid med konkurrenceloven. Derfor har Danhostel valgt at afgive et frivilligt tilsagn, som betyder, at Danhostel ophører med at anvende maksimalpriser den 1. januar 2007. Det er dette tilsagn, som Konkurrencerådet i dag har godkendt og gjort bindende.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Danske Havnes standardlejekontrakt

Resumé

Brancheforeningen Danske Havne havde anmeldt en standardlejekontrakter mhp. på enten at få ny ikke-indgrebserklæring eller forlængelse af tidligere (30/1-2002) indrømmet fritagelse jf. konkurrencelovens § 8. Konkurrencerådet fandt ikke grund for at trække den, jf. konkurrencelovens § 9, tidligere givne ikke-indgrebserklæring tilbage, da den fortsat ikke fandt aftalevilkårene omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Derimod var det ikke muligt at indrømme en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 5, da der var så stor forskel havnene imellem, at et evt. misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11, måtte afgøres ud fra en konkret vurdering af hver havn. Endvidere var rådet tilbøjelig til at anse hver havn for et lokal monopol.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
intet problem
Mødedato

Forespørgsel om fortolkning af den ændrede bogprisdispensation

Resumé

Den danske Boghandlerforening henvendte sig til Kulturministeriet med henblik på at få præciseret, hvornår en bog med fast pris skulle frigives prismæssigt i forbindelse med udsendelse af en bogklubudgave af bogen. Herunder om det var, når bogklubudgaven markedsføres overfor forbrugeren, eller når den var til rådighed for forbrugeren. Bogbranchens Fællesråd orienterede om, at Forlæggerforeningen og Den danske Boghandlerforening havde vedtaget en implementering af Konkurrencerådets afgørelse af 29. marts 2006 i de gældende samhandelsregler, hvor det for så vidt angår bortfald af den faste pris, når en bog ”udsendes” i bogklubudgave præciseres, at der er tale om ”den dag, hvor bogklubprisen offentliggøres overfor medlemmerne eller i en kampagne”

Mødedato

Hjørring Kommunes priser for praktisk hjælp

Resumé

Ved gennemgangen af beregningen af timeprisen for praktisk og personlig hjælp i forbindelse med fritvalgsydelser i Hjørring Kommune fandt Konkurrencestyrelsen, at en fastsat fordelingsnøgle for lønomkostninger ikke var dokumenteret. Hjørring Kommune foretog herefter en ny beregning af timeprisen uden brug af fordelingsnølgen, som viste en højere pris for praktisk hjælp. Kommunen var herefter forpligtet til at efterregulere de private leverandører med forskelsbeløbet. Styrelsen fandt herefter ikke anledning til at undersøge sagen nærmere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Environmental Regulation and Competition

Resumé

Competition and environmental policies are complementary. They seek to correct market failures and enhance social welfare. Environmental regulations can, however, reduce competition in markets through diverse channels, raising prices for consumers. They may create barriers to entry in particular markets and increase concentration. Environmental regulation can also give rise to anticompetitive practices. The regulations can be misused in predatory schemes to exclude or disadvantage rivals and also to facilitate price-fixing and other collusive schemes. Competition authorities take environmental regulations into account in their everyday work but do not provide special consideration for environmental impacts or environmental overrides. Environmental policies should be designed to achieve their aims without unnecessary restrictions of competition. Competition authorities should help environmental agencies and legislatures to find ways to achieve environmental objectives that restrict competition as little as possible. This document comprises proceedings in the original languages of a Roundtable on Environmental Regulation and Competition, held by the Competition Committee in June 2006.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport