Sorter

Mødedato

MetroExpress vs. Berlingske (kendelse fra Østre Landsret)

Resumé

Konkurrencerådet havde fastslået (29/5-02), at Berlingske Tidende havde overtrådt Konkurrencelovens §11. Berlingske Tidende valgte herefter ikke at indbringe sagen for Konkurrenceankenævnet og til brug for en efterfølgende erstatningssag skulle det nu fastslås, om dette afskar Berlingske fra at anfægte Konkurrencerådet afgørelse. Landsretten fastslog, at Konkurrencerådets afgørelse skulle anses som endelig og derfor ikke kunne anfægtes under en opfølgende erstatningssag. Det er uklart hvad der skete med den underliggende erstatningssag, der formentlig er blevet forligt.

Mødedato

Ryan Air Ltd.s opkrævning af gebyr for brug af betalingskort over internettet

Resumé

Den 26. oktober 2005 traf Konkurrencestyrelsen afgørelse vedrørende Ryan Air Ltd.’ opkrævning af gebyr for brug af betalingskort over internettet. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at Ryan Air var forpligtet til at ændre selskabets betalingsgebyr, idet betalingsmiddellovens § 14 ikke fandt anvendelse på Ryan Airs virksomhed, jf. e-handelslovens § 4.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Betalingkort
Udfald
afvist
Mødedato

Afslag på aktindsigt i kildes identitet

Resumé

En virksomhed anmodede om at få oplyst, hvem der havde klaget over virksomheden til Konkurrencestyrelsen. Virksomheden anførte, at det var nødvendigt at kende kilden, fordi styrelsens henvendelse havde været af stor økonomisk betydning, samt skabt uberettiget tvivl om, hvorvidt virksomheden overholdt konkurrenceloven. Styrelsen meddelte efter en konkret afvejning af de modsatrettede hensyn, at styrelsen tillagde det væsentlig betydning at bevare anonymiteten af sin kilde, og at anmodningen derfor ikke kunne imødekommes under henvisning til forvaltningslovens § 15, stk. 1, nr. 3 og 4.'

Myndighed
Styrelsen
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist